Köp av begagnade varor

När du köper en begagnad vara av ett företag skyddas du av konsumentskyddslagen och du kan till exempel göra en reklamation om ett fel i varan till företaget. En begagnad vara är inte jämförbar med en ny, därför finns det ofta fel i en begagnad vara som beror på användning och naturligt slitage, men som inte är sådana fel som avses i konsumentskyddslagen. 

Begagnade varor och konsumentskydd

Vem som bär ansvaret för fel på en begagnad vara beror på vem konsumenten har köpt varan av.

  1. Om en begagnad vara har köpts av ett företag eller en annan näringsidkare, skyddas konsumenten enligt konsumentskyddslagen. Köparen ska alltid först klaga hos säljaren, men i en konfliktsituation kan han eller hon vända sig till konsumentrådgivningen.Också ett företag som förmedlar begagnade varor är ansvarig för dessa. Ansvar uppkommer ändå inte om förmedlaren arbetar för en annan näringsidkares räkning och konsumenten har varit medveten om detta och sina rättigheter när avtalet ingicks.
  2. Om man har köpt en begagnad vara av en privatperson omfattas affären inte av konsumentskyddslagen utan av köplagen, vars bestämmelser om definition av fel i hög grad motsvarar konsumentskyddslagen. I en affär mellan två privatpersoner har köparen större skyldigheter än vid ett konsumentköp.Eftersom en affär mellan två privatpersoner inte omfattas av konsumentskyddslagen, kan köparen inte vända sig till konsumentrådgivningen. Det lönar sig att först klaga hos säljaren.
    Om klagomålet inte ger resultat, kan köparen föra ärendet till tingsrätten.Varan anses vara köpt av en privatperson också när den har köpts på en handelsplats som upprätthålls av ett företag och där det tydligt framgår att affären sker mellan två privatpersoner. Sådana handelsplatser är till exempel självbetjäningsloppmarknader, nätloppmarknader som erbjuder försäljningsannonser och nätauktioner.Företag som förmedlar begagnade varor mellan privatpersoner ansvarar alltid för de varor som företaget förmedlar.
  3. Om det är fråga om en auktion med begagnade varor där köparna har möjlighet att närvara, tillämpas inte konsumentskyddslagen utan köplagens bestämmelser om fel. Köparen kan vända sig till konsumentskyddsmyndigheterna om säljaren eller förmedlaren är ett företag eller en näringsidkare.

Fel på en begagnad vara

Felaktigheten hos en begagnad vara bedöms enligt samma bestämmelser som för en ny vara. Begagnade varor kan från och med den 1 januari 2022 inte säljas enligt villkoren ”i befintligt skick” eller med något annat liknande allmänt förbehåll.  Säljaren ska vid köptillfället specificera och informera köparen om eventuella avvikelser från det normala på varan och köparen ska godkänna dem.

En begagnad vara såldes tidigare ofta enligt villkoren ”i befintligt skick”.  Trots sådana villkor är varan behäftad med ett fel som hör till säljarens ansvar, om

  • den information som säljaren har uppgett om varans egenskaper eller användning inte stämmer och informationen har kunnat påverka köparens beslut.
  • säljaren låter bli att informera köparen om något väsentligt som han eller hon vet om varans egenskaper eller användning och detta har kunnat påverka köparens beslut.
  • varan är i sämre skick än köparen hade motiverade skäl att anta utifrån priset och förhållandena.

Fel i en tjänst på en loppmarknad

Den som driver en loppmarknad eller en motsvarande handelsplats för begagnade varor ansvarar för den sålda tjänsten precis som andra företag som säljer tjänster.

En privatperson som säljer sina begagnade varor som kund hos exempelvis en självbetjäningsloppmarknad, en nätloppmarknad eller en nätauktion kan kräva gottgörelse av den som driver loppmarknaden om företagets tjänster inte motsvarar överenskommelsen.

Den som driver en loppmarknad är skyldig att se till att övervakningen av varor som lämnats till försäljning är ändamålsenligt ordnad. Företaget kan bli skadeståndsansvarigt exempelvis för en skada som beror på stöld. För att befrias från skadeståndsansvaret måste företaget kunna bevisa att skadan inte berodde på dess vårdslöshet. Som skadestånd för försvunna varor kan kunden kräva högst det avtalade försäljningspriset.