När är det fel i varan? 

Det är ett fel i varan om den inte motsvarar det som avtalats med säljaren eller om den inte uppfyller vissa av de krav som räknas upp i lagen. Med fel avses fel, brister eller avvikelser som säljaren ansvarar för med stöd av bestämmelserna om ansvar för fel i konsumentskyddslagen. Säljarens ansvar bedöms alltid från fall till fall.  

Det är ett fel i varan till exempel om,

Undantag från säljarens ansvar för fel

Det kan uppstå fel eller brister i varorna under deras livslängd som säljaren inte är ansvarig för.

Säljaren är inte ansvarig för fel som har uppstått av

  • normalt slitage på varan eller en del av den.
  • felaktig hantering av varan.
  • försummelse av bruks- eller skötselanvisningar.
  •   en olycka som inträffat efter att varan avlämnats.

Säljaren är inte heller ansvarig i följande situationer:

Köpte du varan före den 1 januari 2022?

Bestämmelserna om fel i konsumentskyddslagen förnyades den 1 januari 2022. På avtal som ingåtts före lagens ikraftträdande tillämpas tidigare bestämmelser om fel. De nya bestämmelserna är mer detaljerade än tidigare, men motsvarar till sitt sakinnehåll huvudsakligen de gamla bestämmelserna.

Lagstiftning

Konsumentskyddslag

För fö­re­tag

Konsumentombudsmannens riktlinjer: Ansvaret för fel och garanti vid köp av konsumtionsvaror

Konsumentskyddsassistenten