När är det fel i varan?

Enligt konsumentskyddslagen är det fel i en vara om den inte motsvarar det överenskomna, går sönder i förtid eller inte motsvarar de uppgifter som getts. För varor som säljs till nedsatt pris gäller samma regler som för varor som säljs till normalpris.

Utgångspunkten för bedömningen av ett fel är avtalet mellan parterna. Det finns ingen heltäckande förteckning över de fel som är på säljarens ansvar, utan i lagstiftningen fastställs feltyperna på allmän nivå.

Alla fel på en vara är inte fel som är på säljarens ansvar. Om inget annat har avtalats är det fel i varan till exempel när

  • varan inte lämpar sig för det den är avsedd för.
  • varan inte motsvarar de uppgifter som getts på förhand.
  • varan håller kortare tid än vad man med fog kan förvänta sig.
  • varan inte är förpackad på ett ändamålsenligt sätt för att bevara eller skydda den.
  • det inte har getts tillräckliga monterings- eller bruksanvisningar på finska och svenska.
  • varan inte uppfyller säkerhetskraven.

Säljaren ansvarar inte för fel som köparen kände till vid köpet. Säljaren ansvarar inte heller för

  • normalt slitage på varan eller en del av den.
  • felaktig hantering av varan.
  • försummelse av bruks- eller skötselanvisningar.
  • en olycka som inträffat efter att varan avlämnats.

 

För företag