När är en tjänst felaktig?

En tjänst ska i fråga om innehåll, utförande och resultat överensstämma med det som avtalats. Tjänsten ska utföras med yrkesskicklighet och omsorg. Bedömningen av fel i en tjänst grundar sig på allmänna förväntningar. Den enskilda konsumentens personliga förväntningar har ingen betydelse för bedömningen. Däremot har det vid bedömningen av felet betydelse hur företaget har agerat när det har gett konsumenten råd och information. 

En tjänst är felaktig när

 • arbetet till sitt innehåll, utförande eller resultat avviker från det som avtalats
 • arbetet inte har utförts med yrkesskicklighet och omsorg. Till yrkesskicklighet hör till exempel att företaget kan lokalisera ett fel och på basis av det erbjuda en lämplig tjänst för att åtgärda felet. Företaget måste också kunna välja ett ändamålsenligt arbetssätt och besluta om det lönar sig att reparera den defekta delen eller att byta ut den mot en ny.Till omsorg hör också att vid hembesök ha med sig rätt redskap för att lokalisera och reparera fel. För att utföra arbetet med omsorg ska man också på förhand fråga beställaren om sådant som är av betydelse för arbetet och säkerställa att reparationen har lyckats.I en tvist ska företaget kunna bevisa att arbetet har utförts med yrkesskicklighet och omsorg.
 • tillräcklig hänsyn inte har tagits till konsumentens intresse. Att ta hänsyn till konsumentens intresse innebär till exempel att företagaren ska undvika onödiga kostnader för konsumenten.
 • arbetet eller materialet i fråga om hållbarhet och övriga egenskaper inte är av sedvanligt god kvalitet. Slutresultatet ska hålla sedvanlig god nivå. God nivå innebär till exempel vid en bostadsrenovering att grundarbeten såsom rengöring och utjämning av ytor har utförts ordentligt innan man målar och tapetserar. Om man använder material som konsumenten skaffat ska företagaren också kunna bedöma dess användbarhet.
 • arbetet inte motsvarar de krav som lag, förordning eller myndigheter ställer, såsom föreskrifter om el- och brandsäkerhet.
 • arbetet inte motsvarar de uppgifter som getts på förhand. Med uppgifter som getts på förhand avses all information som har påverkat konsumentens beslutsfattande och som har getts i marknadsföringen och när avtalet ingicks eller tjänsten utfördes.
 • tjänsteleverantören inte har informerat tillräckligt om hur man låter utföra arbetet på ett vettigt sätt eller om något annat viktigt.
  Tjänsteleverantören ska berätta om till exempel resultatet av arbetet blir lidande av ett för tidigt ibruktagande. Företaget ska utan dröjsmål kontakta konsumenten om
  –  det inte lönar sig att utföra det arbete eller den reparation som beställts.
  – det är osäkert om reparationen lyckas eller apparaten bara kommer att fungera tillfälligt.
  – arbetet blir betydligt dyrare än den riktgivande prisinformationen.

 

Tillämpning av stadgande om fel

I konsumentskyddslagen avser tjänster närmast arbete som riktar sig mot kundens egendom. Typiska tjänster är till exempel:

 • reparationstjänster
 • service av fordon och hushållsapparater
 • tvätteritjänster
 • veterinärtjänster

Till de tjänster som avses i lagen hör också olika slags renoveringar av byggnader, småskaligt byggande, såsom lekstugor eller bryggor, jordförbättringsarbeten, trädfällning, gårdsarbeten osv.

Principerna i konsumentskyddslagen iakttas också i andra tjänster, såsom:

 • bank- och försäkringstjänster
 • hälso- eller skönhetsvårdstjänster
 • inkvarterings-, transport- och utbildningstjänster
 • leverans av el, värme och vatten
 • telefon- och bredbandsabonnemang.