Påföljder vid fel

Om det finns ett fel i varan kan du välja att kräva att varan repareras eller byts ut. Säljaren kan vägra att reparera eller byta varan, om det är omöjligt eller skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren. Om felet inte korrigeras genom reparation eller produktbyte kan du kräva prisavdrag eller hävning av köpet. Vid fel är säljaren skyldig att ersätta de skador som orsakas dig. 

 

Innehållning av köpesumman

Om du inte har hunnit betala ditt köp har du rätt att låta bli att betala köpesumman tills felet har korrigerats eller gottgjorts på annat sätt. Det belopp som du innehåller ska stå i rimlig proportion till felets betydelse. På grund av ringa, korrigerbara fel kan du inte låta bli att betala hela köpesumman

Rättelse

Det främsta sättet att gottgöra ett fel är rättelse. Rättelsesätt är

 • reparation av vara
 • byte av varan till en felfri vara

Du har i allmänhet rätt att välja vilket rättelsesätt som ska användas.  Denna valfrihet är inte absolut.

 

Säljaren behöver inte rätta till felet på det sätt som du kräver eller alls om

 • det inte är möjligt på grund av force majeure eller
 • det skulle medföra oskäliga kostnader för säljaren.

Från fall till fall görs en bedömning av om säljaren får vägra till rättelsen på det sätt som du begär. I bedömningen kan man beakta bl.a.

 • felets betydelse
 • varans värde utan felet
 • om rättelsen kan göras på något annat sätt utan att konsumenten orsakas betydande olägenhet.

Att reparera en vara kan ofta vara det förnuftigaste och billigaste sättet att korrigera ett fel. Så kan det till exempel vara om varan lätt kan levereras för reparation och reparationen kan göras snabbt. Vid bedömningen av den olägenhet som orsakas kan man beakta om du har fått en ersättande anordning under reparationen.

Vid köp av begagnad bil eller annan begagnad vara kommer byte i allmänhet inte i fråga som korrigeringssätt, utan felsituationer gottgörs antingen genom reparation, genom att sänka köpesumman eller häva köpet.

Principer för rättelse av fel

 • Först ska man i allmänhet närmare utreda om det finns ett fel i varan som säljaren ansvarar för. Du måste ge säljaren möjlighet att konstatera felet. Detta innebär ofta att varan ska skickas till säljaren eller till en serviceverkstad som säljaren anvisat för undersökning. Läs mer: Kon­sta­te­ran­de av fel och kost­na­der för fel­sök­ning
 • Reparationen eller bytet får inte medföra kostnader eller betydande olägenhet för dig.
 • Varan ska repareras eller bytas inom skälig tid efter att du har meddelat säljaren om felet. En skälig tid bedöms från fall till fall, men den får i allmänhet inte överskrida två veckor.
 • Säljaren kan minska den olägenhet och skada som reparationen orsakar dig genom att ställa en ersättande apparat till ditt förfogande under reparationen.
 • Om felet korrigeras genom att byta ut varan är du inte skyldig att betala för normal användning av den utbytta varan före bytet. Du kan inte nödvändigtvis kräva att du i alla fall får en helt ny oanvänd vara vid bytet. Du kan dock förutsätta att den vara du får vid bytet är felfri och att dess antagna livslängd är densamma som för den ursprungliga varan.
 • Säljaren ska på egen bekostnad sörja för alla rivnings- och monteringsarbeten som behövs för att byta eller reparera varan. Så även i fall där du ursprungligen har ansvarat för monteringen av varan.
 • Om varan har använts i några år när felet uppstod och felet korrigeras genom att byta ut nya delar, måste du i allmänhet betala en del av kostnaderna, eftersom varans skick anses ha blivit bättre jämfört med en situation där delarna inte har förnyats. Om reparationen inte medför någon kvalitetsförbättring ska säljaren helt och hållet stå för reparationskostnaderna. Detta kan vara fallet till exempel om det är möjligt att utföra reparationen med en hel, begagnad reservdel.

Antal rättelser

Säljaren får i regel försöka rätta till felet endast en gång. Du kan därmed i allmänhet kräva prisavdrag eller hävning av köpet redan efter ett resultatlöst rättelseförsök.

I vissa situationer måste du ge säljaren möjlighet till ett nytt rättelseförsök. Vid bedömningen kan beaktas

 • om det är fråga om samma eller ett annat fel
 • hur dyr och till sin konstruktion komplicerad vara det är fråga om

Även i andra situationer får du om du vill ge säljaren en ny rättelsemöjlighet. Detta kan vara förnuftigt till exempel om felet är så litet att det inte berättigar till hävning av köpet.

Prisavdrag och hävning

Du får kräva prisavdrag eller hävning av köpet om

 • säljaren vägrar rätta felet med hänvisning till force majeure eller oskäliga kostnader
 • en skälig tid har förflutit från felmeddelandet och rättelsen har fortfarande inte gjorts
 • säljaren inte på egen bekostnad har sett till att en felaktig vara som installerats avlägsnas och att en felfri vara installeras
 • säljaren har redan tidigare försökt rätta till felet i varan.

Prisavdrag innebär att det förblir ett fel eller en brist i varan, men säljaren betalar tillbaka en del av köpesumman till dig. Prisavdragets belopp måste bedömas från fall till fall.

Hävning av köpet innebär att säljaren återbetalar den köpesumma du betalat för varan och du returnerar varan till säljaren. Säljaren ska ersätta dig för kostnaderna för att returnera varan. Säljaren kan dra av den bruksnytta du har av varan från den köpesumma som ska återbetalas. Om köpet hävs under garantitiden kan ersättningen för bruksnyttan inte dras av.

Ett köp kan hävas endast om felet är större än ringa. Säljaren har enligt lagen bevisbörda för att felet är ringa.

Skadestånd

Du har rätt att få skadestånd för den skada som ett fel på en vara har gett upphov till. Man får dock inte ersättning för harm.

För att få skadestånd krävs det bevis på att en skada har uppstått. Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna.

Läs mer: Ska­de­stånd för fel i vara

Läs också

Lämna en reklamation till företaget

Lagstiftning

Konsumentskyddslag