Skadestånd för fel i vara 

Man kan kräva skadestånd för extra kostnader som orsakats av ett fel. Skadans omfattning ska kunna påvisas till exempel med kvitto. Besvikelse och förtret berättigar inte till gottgörelse.

Ersättningsskyldighet

Konsumenten har rätt att kräva skadestånd för den skada som ett fel på en vara har gett upphov till. Man får dock inte ersättning för dåligt humör eller själsligt lidande.

För att få skadestånd krävs det bevis på att en skada har uppstått. Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna.

Konsumenten och säljaren måste agera så att de kostnader som skadan gett upphov till blir så små som möjligt. Till exempel om konsumenten kunde ha minskat de kostnader som felet gett upphov till om han eller hon hade agerat annorlunda, behöver verkstaden inte ersätta konsumenten för kostnader som anses onödiga.

Skador som ersätts

Konsumenten kan kräva skadestånd för direkta och indirekta skador samt produktskador.

Direkta skador

Direkta skador är bland annat skäliga rese-, post- och telefonkostnader, kostnader för utredning av felet (t.ex. utlåtande av en varubesiktningsman) och nödvändiga kostnader för tjänster som ersatt varan. Också reparationskostnader är direkta skador, om konsumenten av motiverade skäl har varit tvungen att låta någon annan än säljaren korrigera felet eller om säljaren har vägrat korrigera felet.

Indirekta skador

Ersättning för indirekt skada förutsätter att felet eller skadan har berott på vårdslöshet från företagets sida. Vårdslöshet kan innebära försummande av skyldigheter, oskicklighet, likgiltighet eller oförsiktighet. Indirekta skador är:

 • inkomstbortfall
  exempel: konsumenten har varit tvungen att vara frånvarande från sitt jobb för att reda ut eller korrigera felet och har fått avdrag på lönen för sin frånvaro.
 • skada som hänför sig till ett annat avtal som konsumenten ingått 
  exempel: konsumentens bil går sönder på grund av ett fel och konsumenten försenar sig från ett flyg till vilket han eller hon har en biljett med sådana villkor att han eller hon inte kan få pengarna tillbaka.
 • väsentlig förlust av nytta av användningen eller annan olägenhet
  Exempel: den långa reparationstiden för en felaktig vara medför konkreta, väsentliga olägenheter för konsumenten. För en skada av ringa betydelse får man inte skadestånd.

Produktskador, det vill säga egendomsskador som varan orsakat

Konsumenten kan kräva ersättning för en produktskada, det vill säga en skada som felet på varan har orsakat på annan egendom än den sålda varan. Skadans art avgör till vem kravet ska riktas.

Konsumenten kan kräva ersättning av säljaren för skada på andra föremål om det skadade föremålet har omedelbar anknytning till det föremål som orsakat skadan.

 • Med omedelbar anknytning avses ett funktionellt samband. Säljaren kan till exempel bli tvungen att ersätta textiler som förstörts i en tvättmaskin eller livsmedel som tinat upp i en frysbox, om det har varit fel på apparaten.

Däremot ansvarar säljaren inte för vattenskador på golv- eller väggytor som orsakas av fel i tvättmaskinen, utan för dem ansvarar tillverkaren eller importören enligt bestämmelserna om produktansvar.

Konsumenten kan kräva ersättning av tillverkaren eller importören om bristande säkerhet hos varan har orsakat skada på en person eller privat egendom. Om tillverkaren inte framgår av produkten, kan man kräva ersättning av det företag som har marknadsfört produkten som sin egen eller som har märkt produkten. Konsumenten måste kunna motivera och bevisa skadan, varans bristfälliga säkerhet och sambandet mellan skadan och säkerhetsbristen.

 • Skador på föremål är bland annat reparationskostnader och kostnader för den skada som varan har förorsakat, värdesänkning eller det förstörda föremålets värde. Enligt bestämmelserna om produktansvar behöver en egendomsskada under 395,25 euro inte ersättas. Om skadan överskrider den nedre gränsen, ska den ersättas i sin helhet.
 • Som personskada ersätts sjukvårdskostnader och andra utgifter till följd av skadan utan nedre gräns. Ersättning betalas dessutom för minskning i uppehälle, för sveda och värk samt lyte eller annat bestående men.