Skadestånd för fel och dröjsmål i tjänst

Skadestånd kan krävas för direkta utgifter som föranletts av utredningen av ärendet, såsom resekostnader. Om företaget inte korrigerar felet kan ersättning krävas för kostnader som orsakats av att felet reparerats någon annanstans eller av att arbetet utförts på nytt. Du måste ha ett kvitto eller något annat tillförlitligt verifikat över kostnaderna. För harm, själsligt lidande eller förlorad fritid kan man ändå inte få skadestånd

Ersättningsskyldighet

Konsumenten har rätt att få skador som dröjsmål eller fel i tjänsten orsakar korrigerade. Man får dock inte ersättning för harm eller själsligt lidande.

För att få skadestånd krävs det bevis på att en skada har uppstått. Konsumenten måste ha ett kvitto eller någon annan tillförlitlig utredning över kostnaderna.

Konsumenten och säljaren måste agera så att skadan och de kostnader som den gett upphov till blir så små som möjligt. Om konsumenten till exempel kunde ha minskat de kostnader som dröjsmålet eller felet gett upphov till om han eller hon hade agerat annorlunda, behöver skadestånd endast betalas ut för de kostnader som konsumenten i vilket fall som helst hade varit tvungen att betala.

Skador som ersätts

Skadestånd kan krävas för direkta och indirekta skador och för skador som det använda materialet har gett upphov till hos en person eller egendom.

1. Direkta skador

Direkta skador är bland annat skäliga rese-, porto- och telefonkostnader och andra kostnader för utredning av felet eller dröjsmålet (t.ex. utlåtande av en varuinspektör). Också reparationskostnader är direkta skador, om konsumenten av motiverade skäl har varit tvungen att låta någon annan än säljaren korrigera felet eller om säljaren har vägrat korrigera felet.

Om en standardersättning för dröjsmål nämns i avtalsvillkoren för köpet, kan konsumenten i de fall som nämns i avtalsvillkoren kräva att företaget betalar det avtalade standardersättningen. Om det är frågan om köp av byggmaterial, till exempel köksskåp, lönar det sig att kontrollera vad det står i avtalet om standardersättning vid försenad montering. Om konsumentens kostnader för dröjsmålet överskrider standardskadeståndet i avtalsvillkoren, kan konsumenten kräva ersättning enligt de faktiska kostnaderna.

 

2. Indirekta skador

Vårdslöshet leder också till skadeståndsansvar för indirekta skador. Vårdslöshet kan innebära försummande av skyldigheter, oskicklighet, likgiltighet eller oförsiktighet. Indirekta skador är:

  • skada som hänför sig till ett annat avtal som konsumenten ingått.  
    Exempel: säljaren har inte levererat en vara i tid för monteringen och konsumenten blir tvungen att betala för en montör som han eller hon har beställt i onödan.
  • inkomstbortfall. 
    Exempel: konsumenten har varit tvungen att vara frånvarande från sitt jobb för att reda ut eller korrigera felet och har fått avdrag på lönen för sin frånvaro.
  • väsentlig förlust av nytta av användningen eller annan olägenhet. 
    Exempel: för förlust av nytta av användningen kan skadestånd sökas exempelvis om en fördröjd renovering av en bostad stör boendet. För en skada av ringa betydelse kan man ändå inte få skadestånd.

3. Produktskador – skador på egendom

Konsumenten kan kräva ersättning för skador som tjänsten har gett upphov till.

En serviceföretagare ansvarar för produktskador som har orsakats av det material som har använts i arbetet (reservdelar, tillbehör m.m.) om skadorna gäller egendom som används i omedelbar anknytning till det föremål som tjänsten gäller.

Till exempel kan ett företag som har reparerat en vara bli tvunget att ersätta en skada som beror på ett fel hos det använda materialet eller reservdelen.