Otillbörlig direktmarknadsföring

Oadresserad och adresserad direktmarknadsföring och traditionell telefonförsäljning är tillåten om konsumenten inte separat har förbjudit detta. Elektronisk direktmarknadsföring är däremot tillåten endast om konsumenten separat har gett sitt tillstånd till det.

Traditionell adresserad direktmarknadsföring

  1. Adresserad direktmarknadsföring och traditionell telefonförsäljning är tillåten om konsumenten inte separat har förbjudit detta.
  2. Konsumentens uppgifter får inte användas för direktmarknadsföring, om man inte har informerat om att personuppgifterna används för marknadsföring.
  3. Marknadsföraren ska kunna berätta för konsumenten varifrån man har fått kontaktuppgifterna.

Marknadsföring anses vara otillbörlig till exempel om

  • direktmarknadsföring riktas till en person som har förbjudit den registeransvarige att använda uppgifter om honom eller henne för marknadsföring
  • telefon- eller hemförsäljning sker under helgdagar, sent på kvällen eller tidigt på morgonen.

Elektronisk direktmarknadsföring

Elektronisk direktmarknadsföring förutsätter i allmänhet mottagarens uttryckliga samtycke på förhand, till exempel marknadsföring per e-post eller sms. Även samtal som genomförs med hjälp av automatiska uppringningssystem, dvs. robotsamtal, är en form av elektronisk direktmarknadsföring och förutsätter mottagarens samtycke.

Konsumenten måste ge sitt samtycke till elektronisk direktmarknadsföring skriftligt, muntligt eller elektroniskt genom en åtgärd som tydligt anger samtycke, till exempel genom att kryssa i en ruta. En på förhand ikryssad ruta eller tystnad innebär inte att man ger sitt samtycke.

Om konsumenten inte har gett sitt samtycke bryter det företag som skickat marknadsföringsmeddelandet mot bestämmelserna om elektronisk direktmarknadsföring. Till denna del övervakar dataombudsmannen att lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation följs.

Det är fråga om ett förbjudet aggressivt förfarande som strider mot konsumentskyddslagen om ett företag ihärdigt och oönskat kontaktar konsumenter per telefon, e-post eller något annat medel för distanskommunikation. Konsumentombudsmannen övervakar att konsumentskyddslagen följs.

Ett företag kan undantagsvis skicka elektronisk direktmarknadsföring utan konsumentens tillstånd om samtliga av följande villkor uppfylls:

  1. adressuppgifterna har erhållits i samband med försäljning av en produkt och i meddelandet marknadsförs endast motsvarande produkter som företaget har sålt i samband med det senaste köpet.
  2. konsumenten har i samband med köpet informerats om att marknadsföringsmeddelanden skickas.
  3. konsumenten har tydligt och i samband med varje elektroniska marknadsföringsmeddelande informerats om att denne har rätt att förbjuda meddelandena.

Oadresserad direktmarknadsföring

Oadresserad direktmarknadsföring kan till exempel vara en postad broschyr som ett företag riktar antingen till alla eller till utvalda hushåll i ett utvalt område.

Det är tillåtet att skicka oadresserad direktmarknadsföring om mottagaren inte separat förbjuder detta.

Marknadsföring anses vara otillbörlig till exempel om oadresserad direktmarknadsföring riktas till en konsument som har fäst en dekal med texten ”ingen reklam” på brevlådan eller brevinkastet eller på annat sätt uttryckt att han eller hon inte vill ha marknadsföring.

Förbudet mot oadresserad reklam gäller allt oadresserat marknadsföringsmaterial. Begränsningen kan inte endast gälla en viss reklam eller reklamtyp. Undantag är officiella meddelanden och reklambilagor mellan tidningar vars utdelning inte kan förbjudas.

Lue myös