Aggressiiviset menettelyt

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa käyttää aggressiivista menettelyä, kuten häirintää, pakottamista tai painostamista.

Markkinoinnissa tai asiakassuhteessa ei saa käyttää aggressiivista menettelyä. Aggressiivisuutena pidetään häirintää, pakottamista ja muuta painostamista, joka johtaa kuluttajaa osto- tai muuhun päätöksen, jota hän ei olisi tehnyt ilman painostamista.

Häirintä

Häirintää voi olla esimerkiksi

 • suoramarkkinointi henkilölle, joka on kieltänyt rekisterinpitäjää käyttämästä tietojaan markkinointitarkoituksiin
 • osoitteettoman suoramarkkinoinnin jakaminen henkilölle, joka on kieltänyt markkinoinnin esimerkiksi ei mainoksia -tarralla tai muutoin ilmaisseet halunsa olla vastaanottamatta markkinointia,
 • puhelin- tai kotimyynti pyhinä tai myöhään illalla taikka varhain aamulla.

Pakottaminen

Pakottaminen voi tapahtua paitsi fyysisenä väkivaltana myös uhkaamalla toisen henkeä, terveyttä, vapautta, kunniaa, omaisuutta tai muuta vastaavaa asiaa.

Painostaminen

Painostamisena pidetään sitä, että yritys käyttää valta-asemaansa painostaakseen kuluttajaa. Tällöin yritys rajoittaa olennaisesti kuluttajan mahdollisuutta tehdä perusteltu ostopäätös tai muu kulutushyödykkeeseen liittyvä ratkaisu.

Painostamisesta on tyypillisesti kysymys, kun yritys esimerkiksi

 • käyttää hyväksi kuluttajan väsymystä, sairautta tai vanhuuden heikkoutta ja uuvuttaa tämän tekemään sopimuksen
 • tarjoaa vanhukselle sellaisia hyödykkeitä, joita tämä ei pysty enää hyödyntämään ja jotka ovat tälle tarpeettomia.

Sopimuksen teon jälkeen painostaminen voi ilmetä esimerkiksi niin, että

 • reklamointi on vaikeaa tai jopa mahdotonta
 • yritys uhkaa kuluttajaa perusteetta oikeustoimilla, kun hän ilmoittaa tavarassa tai palvelussa olleesta virheestä.

Aggressiivisen menettelyn arviointi

Kun kuluttaja-asiamies arvioivat menettelyn aggressiivisuutta, huomioon otetaan erityisesti

 • menettelyn ajoitus, paikka, luonne ja kesto
 • uhkaava tai halventava kielenkäyttö tai käyttäytyminen
 • kuluttajan vastoinkäymisten tai muiden sellaisten henkilöön liittyvien seikkojen hyväksikäyttö, jotka heikentävät kuluttajan arvostelukykyä
 • sopimukseen tai lakiin perustuvien kuluttajan oikeuksien käytön hankaloittaminen ja uhkaus ryhtyä toimiin, jotka eivät ole lain mukaan sallittuja.

Kuluttaja-asiamies arvioivat yrityksen menettelyä kokonaisuutena huomioiden kunkin tapauksen olosuhteet.

Tietyt menettelyt ovat kuitenkin aina olosuhteista riippumatta sopimattomia ja kiellettyjä eikä niiden osalta käytetä tapauskohtaista harkintaa.

Kiellettyä on esimerkiksi:

 • sellaisen vaikutelman antaminen, ettei kuluttaja voi poistua paikalta ennen kuin hän on tehnyt sopimuksen
 • laiminlyönti noudattaa kuluttajan kehotusta poistua tämän kodista tai kieltoa olla palaamatta takaisin tämän kotiin
 • sinnikkäät ja ei-toivotut yhteydenotot puhelimitse, sähköpostitse tai muulla etäviestimellä
 • mainoksessa oleva lapsille kohdistettu suora ostokehotus tai kehotus suostutella vanhempi tai muu aikuinen ostamaan mainostettu hyödyke heille
 • kuluttajalle annettu selkeä ilmoitus siitä, että elinkeinonharjoittajan työpaikka tai toimeentulo on vaarassa, jos kuluttaja ei osta markkinoitua tavaraa tai palvelua
 • väärän vaikutelman antaminen siitä, että kuluttaja on voittanut tai tietyllä tavalla toimiessaan voittaa jotain, vaikka palkintoa tai etua ei ole taikka sen saaminen edellyttää kuluttajalta maksua tai kustannuksia aiheuttavaa toimenpidettä.

Kuluttajansuojalain säännösten lisäksi aggressiivisiin menettelyihin voivat tulla sovellettaviksi myös varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain säännökset sopimuksen pätemättömyydestä sekä rikoslain säännökset muun muassa kotirauhan rikkomisesta.