Fartygets ankomst till destinationen försenas

Du kan kräva ersättning av rederibolaget om fartyget anländer för sent. Ersättningen för förseningen är 25–50 procent av biljettpriset beroende på hur lång förseningen är och hur lång resan skulle vara enligt tidtabellen.

Passagerarens rätt till ersättning om fartygets ankomst till destinationen försenas

Du kan kräva 25 procent av biljettpriset om fartyget försenas med minst

 • 1 timme om resan enligt tidtabellen varar högst 4 timmar
 • 2 timmar om resan enligt tidtabellen varar över 4 timmar men högst 8 timmar
 • 3 timmar om resan enligt tidtabellen varar över 8 timmar men högst 24 timmar
 • 6 timmar om resan enligt tidtabellen varar över 24 timmar.

Du kan kräva 50 procent av biljettpriset om fartyget försenas med minst

 • 2 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on enintään 4 tuntia
 • 4 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 4 tuntia, mutta enintään 8 tuntia
 • 6 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 8 tuntia, mutta enintään 24 tuntia
 • 12 tuntia, jos matkan aikataulun mukainen kesto on yli 24 tuntia.

På tur- och returbiljetter berättigar en försening i någondera riktningen till en ersättning på 25–50 procent av halva biljettpriset.

Innehavare av periodbiljett eller motsvarande kan kräva ersättning för upprepade förseningar i enlighet med det ersättningssystem som trafikidkaren använder.

Ersättning betalas inte om

 • det är fråga om en kryssning med mer än två övernattningar på fartyget
 • inställningen eller förseningen har meddelats före biljettköpet eller situationen är förorsakad av passageraren själv
 • inställningen eller förseningen beror på väderförhållanden som äventyrar fartygets säkerhet eller exceptionella förhållanden (t.ex. naturkatastrofer, spanings- och räddningsuppdrag till havs eller på inre vattenvägar) som inte kunde ha undvikits fast alla åtgärder som rimligen kan krävas skulle ha vidtagits.

Du kan också kräva skadestånd för skador som inträffat under resan eller som resan orsakat, om rederibolaget eller någon som verkar på dess ansvar har orsakat skadan genom ett fel eller en försummelse.

Om rederibolaget vägrar gå med på dina krav

Om din resa inte motsvarade överenskommelsen kan du lämna in ett klagomål till rederibolaget. Det lönar sig att klaga så snart som möjligt. Om reklamationen till rederibolaget inte ger resultat kan du lämna in ett klagomål till myndigheten.