Reklamation av en båtresa

Lämna in ett klagomål till det rederibolag som ansvarar för resan. Det lönar sig att klaga snarast möjligt och senast inom två månader efter resan, om resan ställdes in eller försenades. Om klagomålet till rederibolaget inte ger resultat kan du be konsumentrådgivningen om hjälp och föra ditt ärende till konsumenttviste

 • Om problem uppstår ska du först be rederibolaget sörja för dina rättigheter. Om bolaget inte tillhandahåller avtalade eller lagstadgade tjänster eller kompensationer, ska du snarast möjligt lämna ett skriftligt klagomål till rederibolaget, exempelvis via dess webbplats. Om du lämnar in ett klagomål över en annullering eller försening ska du göra det senast två månader efter resan. Rederibolaget har en skyldighet att informera dig om dina rättigheter om din båtresa ställs in eller försenas.

  Om din båtresa var en del av en paketresa kan både rederibolaget och researrangören vara ersättningsskyldiga. Gör vid behov reklamation till båda.

  Om det är fråga om ett fel som begåtts av en researrangör som enbart bokat resan eller om det beror på dess egen verksamhet, ska klagomålet riktas till researrangören. När det gäller enbart bokning och inte en paketresa, ansvarar researrangören inte för båtresan eller problem som har uppstått under den, utan för att bokningen har gjorts enligt överenskommelse och med relevant noggrannhet.

  Anvisningar om reklamation

  • Gör reklamationen skriftligen. Det lönar sig att klaga snarast möjligt och senast två månader efter resan.
  • Av reklamationen ska tydligt framgå vem som klagar, vem klagomålet riktar sig till, vilken resa det handlar om och varför. Berätta också vad du kräver och vad ditt krav grundar sig på.
  • Du kan ta hjälp av en reklamationstjänst som hjälper dig att göra ett klagomål. Du kan använda tjänsten på finska, svenska och engelska.
  • Spara och behåll en kopia av ditt klagomål.
  • Vid sådana förseningar och inställda resor som EU-förordningen gäller ska rederibolaget inom en månad efter att ha mottagit ditt klagomål underrätta dig om huruvida ditt klagomål har accepterats, avslagits eller fortfarande behandlas.
  • Det slutliga svaret ska lämnas inom två månader från mottagandet av ett klagomål som gäller försening eller inställd resa.
 • Om reklamationen till rederibolaget inte ger önskat resultat, kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning. Konsumentrådgivningen ger personlig rådgivning när det är fråga om ett rederibolag som har ett verksamhetsställe i Finland eller när fartyget i fråga avgick från Finland eller anlände till Finland från länder utanför EU.

  Om ditt krav verkar motiverat ger konsumentrådgivningen dig anvisningar för hur du ska gå vidare med ärendet. I vissa situationer kan konsumentrådgivningen också medla med bolaget.

  Konsumentrådgivningens telefonservice

  Normal servicetid måndag–onsdag kl 9–12, torsdag kl 12–15. Obs! Stängd 20.6.

  Obs! Kontaktblanketten stängs för veckoslutet under sommaren på fredagar kl. 15 och öppnas igen på måndagen klo 9.

  Konsument Europa Finland ger råd i tvister när det är fråga om ett utländskt rederibolag som inte har ett verksamhetsställe i Finland eller när en utlänning anför besvär över ett finländskt rederibolag. Konsument Europa kan också ge dig råd om båtresan avgick från en hamn i ett annat EU-land eller anlände till ett annat EU-land från ett land utanför EU.

  Konsument Europa Finland

  Betjäningstid mån–to kl 9–12

  Konsument Europa Finland hjälper konsumenter i problem med handel över gränserna t.ex. resande och e-handel.

 • Om rederibolaget bryter mot dina rättigheter som båtpassagerare, kan du lämna in ett klagomål till den myndighet som övervakar ärendet. I varje EU-land finns en myndighet som övervakar att båtpassagerarnas rättigheter enligt EU-förordningen tillgodoses. Varje myndighet övervakar båtresor från sitt eget land och resor från länder utanför EU till deras territorium.

  Observera att en del myndigheter endast övervakar efterlevnaden av lagstiftningen, medan andra behandlar enskilda tvistemål och ersättningsanspråk. Det är bra att lämna in klagomålet på engelska eller på det aktuella medlemslandets språk.

  I Finland är Konkurrens- och konsumentverkets konsumentombudsman och Transport- och kommunikationsverket Traficom tillsynsmyndigheter.

  Konsumenttvistenämnden behandlar enskilda ersättningstvister

  I Finland behandlas enskilda tvistemål och kompensationsanspråk mellan konsumenten och rederibolaget av konsumenttvistenämnden, som är ett opartiskt och avgiftsfritt tvistlösningsorgan. Bekanta dig med konsumenttvistenämndens webbplats, där det finns information om i vilka situationer det kan vara bra att lämna in ett klagomål.

  Observera att du först måste reklamera till rederibolaget innan du för ditt ärende till konsumenttvistenämnden för avgörande. I allmänhet är det också skäl att först kontakta konsumentrådgivningen.

  Konsumentombudsmannen övervakar att båtpassagerarnas rättigheter tillgodoses

  Konkurrens- och konsumentverkets konsumentombudsman övervakar marknadsföringen av rederibolag som är verksamma i Finland, deras avtalsvillkor och förfaranden i kundrelationer samt genomförandet av förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss i fråga om resor från Finland och resor till Finland från tredjeländer med tanke på konsumenternas allmänna intresse.

  Konsumentombudsmannen behandlar inte enskilda kompensations- eller tvistemål och konsumenternas anmälningar besvaras inte individuellt. Man kan kontakta oss på finska, svenska eller engelska.

  Affärsresande kan kontakta Traficom

  Transport- och kommunikationsverket Traficom övervakar förordningen om passagerares rättigheter vid resor till sjöss ur affärsresandes synvinkel. Affärsresande kan alltså vända sig till Traficom i problemsituationer. Traficom övervakar också rättigheterna för passagerare med funktionsnedsättning och nedsatt rörlighet.