Luottosopimus

Luotonantajan on aina ennen luottosopimuksen tekemisestä arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus. Luottokelpoisuuden arvioimisessa luotonantaja selvittää kuluttajan tuloja ja muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella.

Tietojen varmistamiseksi luotonantaja voi tiedustella tulojen lisäksi velkojasi ja varallisuuttasi sekä pyytää toimittamaan esimerkiksi palkka-, eläke- tai verotodistuksen.

Tutustu luottosopimuksen ehtoihin ja säilytä ne

Luottosopimuksen ehdoista selviää muun muassa luottomuoto, maksuvelvollisuudet sekä osapuolten muut oikeudet ja velvollisuudet. Luoton voi maksaa pois kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä, vaikka sitä ei olisi mainittu luottosopimuksessa. Luottoehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ja säilyttää ne epäselvyyksien välttämiseksi.

Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti, ja luotonsaajalle on annettava oma sopimuskappale. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että luotonsaaja voi tallentaa ja tulostaa sen muuttumattomana itselleen.

Luottoa ottaessa kannattaa tarkistaa, kuka on luoton myöntäjä ja mihin voit ottaa yhteyttä luottoa koskevissa asioissa. Esimerkiksi kodinkone- tai huonekaluliikkeessä luoton myöntää usein erillinen rahoitusyhtiö, vaikka sopimus tehdäänkin liikkeessä.

Luotonsaajalla on oikeus saada lyhennystaulukko

Määräaikaisista, erissä maksettavista luotoista luotonsaajalla on oikeus saada lyhennystaulukko pyynnöstä maksutta. Lyhennystaulukosta on käytävä ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja -ehdot. Kukin maksuerä on eriteltävä siten, että siitä käy ilmi pääoman lyhennys, suoritettava korko ja muut maksut.

Jos koron määrä tai muut maksut voivat luottosopimuksen ehtojen mukaan muuttua, taulukossa on mainittava lisäksi, että sen sisältämät tiedot ovat voimassa vain siihen asti, kun tällaisia muutoksia luottosopimuksen mukaisesti tehdään.

Koron muutokset

Luotonantaja voi muuttaa luoton juoksevaa korkoa sopimuksessa yksilöidyn viitekoron mukaisesti, jos sopimuksessa on niin sovittu. Luotonantajan on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla, esim. kirjeellä, ennen muutoksen voimaantuloa tai sopimuksessa sovituin määräajoin. Tällöin on ilmoitettava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen. Samoin on ilmoitettava, jos erien lukumäärissä tai maksupäivissä tapahtuu muutoksia. 

Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamukset

Jos sopimuksessa niin on mainittu ja maksu on kuukauden myöhässä, luotonantaja voi maksuviivästyksen tai muun olennaisen sopimusrikkomuksen vuoksi vaatia ennenaikaisesti maksettavaksi maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt tai koko jäljellä olevaa velkaa. Luotonantaja voi myös, jos niin on sovittu, ottaa luotolla ostetun tavaran takaisin tai saattaa voimaan muun seuraamuksen, jos maksu on viivästynyt kuukauden ja on edelleen suorittamatta.

Kertaluotossa edellytyksenä on lisäksi, että viivästyneen määrän pitää olla

  • vähintään 10 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä,
  • vähintään 5 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä, jos myöhässä on enemmän kuin yksi maksuerä tai
  • sen pitää käsittää luotonantajan koko jäännössaatava.

Jos kyseessä on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi myönnetty luotto, edellä tarkoitetut prosenttimäärät lasketaan luottohinnasta.

Lisäksi jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta, luotonantajalla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan. Luotonantajan on kuitenkin hyvän luotonantotavan mukaisesti pyrittävä tekemään maksujärjestelyjä kuluttajan kanssa.

Kuluttajan kannattaa ilmoittaa luotonanantajalle, jos luottoa ei pysty maksamaan sairauden, työttömyyden tai muun tällaisen maksukykyyn vaikuttava syyn takia. Jos luoton maksu viivästyy näistä syistä, luotonantaja ei voi välttämättä saattaa voimaan edellä mainittuja seuraamuksia.

Luotonantajan ja myyjän yhteisvastuu sopimusrikkomuksesta

Jos kuluttajalla on oikeus myyjän tai palveluksen suorittajan sopimusrikkomuksen vuoksi pidättyä maksusta tai saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tms., on hänellä sama oikeus myös luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen (esim. matkan). Luotonantaja ei ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuna.


Asiasanat: Korko, Luotto, Sopimus
Päivitetty 16.5.2014 Tulosta

Linjaukset

Linjaukset sisältävät tietoa säännösten soveltamisesta.