Asuntolaina

Yleensä asunto ostetaan pankkilainan turvin. Eri pankkien lainaehdot vaihtelevat asiakassuhteen ja ennakkosäästöjen mukaan. Omistusasunnossa asumisen hinta koostuu vastikkeista (rahoitus- ja hoitovastike), asunnon käyttökorvauksista (esim. sähkö- ja vesimaksut) sekä henkilökohtaisen asuntolainan koroista ja lyhennyksistä.

Ennen lainaneuvotteluja kannattaa arvioida, kuinka paljon voi kuukaudessa asumisestaan maksaa. Täsmällisemmät laskelmat tehdään yhdessä lainaa myöntävän pankin kanssa. Tulot, menot, elämäntilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat vaikuttavat lainanmaksukykyyn. Maksukyky puolestaan vaikuttaa lainan saantiin, määrään ja takaisinmaksuaikaan. Pankit perivät myöntämistään luotoista vaihtelevan suuruisia maksuja.

Lainan lyhennystavat

  • Tasalyhenteisessä lainassa lyhennyksen maksuerään sisältyvän lyhennyksen osuus on jokaisella lyhennyskerralla yhtä suuri. Sen sijaan koron osuus pienenee kunkin lyhennyksen jälkeen edellyttäen, ettei yleisestä koron noususta muuta aiheudu. Lainanhoitomenot ovat alussa suuremmat ja pienenevät laina-ajan loppua kohden.
  • Annuiteetti- eli tasaeräjärjestelmässä lyhennyksen ja koron summa on joka kerralla sama koko takaisinmaksuajan. Alussa lyhennyksen osuus summasta on pienempi ja koron suurempi ja lainapääoman pienentyessä lyhennyksen osuus kasvaa ja koron osuus pienenee.

Joissain pankeissa on valittavana myös tasaerälaina, jossa maksuerä pysyy samana koko laina-ajan. Maksuaika joustaa, pitenee tai lyhenee koron muuttuessa ja maksuerä pysyy samana. Vuotuisten lyhennyskertojen määrä ja lyhennysten suuruus vaikuttavat lainanhoitomenoihin. Pankin kanssa voidaan sopia, että lainaa ei lyhennetä esim. ensimmäisenä vuonna, jolloin maksetaan vain korot. Lyhennyksistä vapaat vuodet merkitsevät kuitenkin suurempia lainanhoidon kokonaiskustannuksia, kun laina-aika pitenee. Lyhennysvapaat vuodet merkitsevät yleensä korkeampaa korkoa.

Lainojen korot vaihtelevat eri pankeissa

Viitekorolla tarkoitetaan sitä korkoa, johon pankki sitoo asuntolainan koron. Uusien asuntolainojen korko sovitaan tavallisimmin joko pankkien omiin markkinaehtoisiin viitekorkoihin eli primekorkoihin tai euribor-korkoihin. Pankit määrittelevät itse primekorkojen suuruuden. Eri pituisten euribor-korkojen suuruus noteerataan euroalueen pankkien välisillä markkinoilla. Pääsääntöisesti esim. 12 kk euribor-korko pysyy vakaana aina vuoden kerrallaan. Lainansaajan ja pankin on mahdollista sopia myös kiinteäkorkoisesta lainasta, jolloin korko pysyy samana koko laina-ajan. Pankin kanssa voidaan myös sopia, että osa lainasta sidotaan vaihtuvaan korkoon ja osa kiinteään korkoon.

Lainansaajan maksettavaksi tuleva kokonaiskorko sisältää viitekoron lisäksi pankin asiakaskohtaisesti määrittelemän marginaalin. Kaikki lainanhoitomaksut sisältävän todellisenvuosikoron avulla asunnontarvitsijat voivat vertailla lainakustannuksia eri rahoituslaitosten välillä.

Asunnon ostaja maksaa myös varainsiirtoveron

Asunnon hinnan lisäksi ostajan on maksettava varainsiirtovero, joka on osakehuoneistoissa 2,0 % sekä omakotitaloissa ja muissa kiinteistöissä 4 % asunnon kauppahinnasta. Ensiasunnon ostaja on vapautettu kauppahinnasta maksettavasta varainsiirtoverosta, jos asuntoa käytetään omana asuntona eikä ostaja ole vuoden 1989 jälkeen omistanut vähintään puolta omistusasunnosta. Lisäksi edellytetään, että ensiasunnon ostaja on 18-39 -vuotias.

Vakiomuotoiset kuluttajaluottotiedot helpottavat luottojen vertailua

Luotonantajan  on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava keskeiset kuluttajaluottosopimusta ja kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot.

Tiedot annetaan Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomakkeella pysyvällä tavalla kirjallisesti tai sähköisesti niin, että kuluttaja voi tallentaa tai tulostaa ne.
Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake

Asuntolainasopimus

Luottosopimuksen ehdoista selviää muun muassa luottomuoto, maksuvelvollisuudet sekä osapuolten muut velvollisuudet. Luoton voi maksaa pois kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä, vaikka sitä ei olisi mainittu luottosopimuksessa. Luottoehtoihin kannattaa tutustua huolellisesti ja säilyttää ne epäselvyyksien välttämiseksi.

Selvitä luottosopimuksista velvollisuutesi ja oikeutesi kuten esimerkiksi mitä seurauksia sinulle on lainaerän maksuviivästyksestä, milloin luotonantaja voi irtisanoa luottosi ja mitä siitä seuraa.

Koron ja maksujen muutokset

Luotonantaja voi muuttaa luoton juoksevaa korkoa sopimuksessa yksilöidyn viitekoron mukaisesti, jos sopimuksessa on niin sovittu. Luotonantajan on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla, esim. kirjeellä, ennen muutoksen voimaantuloa tai sopimuksessa sovituin väliajoin, vähintään kerran vuodessa. Tällöin on ilmoitettava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen. Samoin on ilmoitettava, jos viimeinen maksupäivä tai maksuvälit muuttuvat.

Oikeus maksaa luotto ennen sen erääntymistä

Sinulla on oikeus maksaa luotto tai osa siitä ennen luoton erääntymistä. Jos maksat luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut.

Korvausoikeus asuntoluotoissa

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta.

Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. Lisätietoja tappion laskemisesta saa Finanssivalvonnasta.
Finanssivalvonta


Asiasanat: Asuntokauppa
Päivitetty 13.5.2014 Tulosta

Muualla palvelussamme