Bostadslån

Beakta alla kostnader när du uppskattar hur mycket du kan betala per månad för ditt boende. Kostnaderna för att bo i en ägarbostad består förutom av amorteringar och räntor på bostadslån även av skötsel- och finansieringsvederlag samt bruksersättningar för bostaden, såsom el- och vattenavgifter.

Innan du förhandlar med banken om lån bör du uppskatta hur mycket du kan betala per månad för boendet. Exaktare kalkyler görs tillsammans med den bank som beviljar lånet. Inkomster, utgifter, livssituation och framtidsplaner påverkar lånebetalningsförmågan. Betalningsförmågan inverkar i sin tur på lånebeloppet och återbetalningstiden. Bankerna tar ut varierande avgifter för beviljade krediter.

Amorteringssätt  

Den som köper en bostad ska betala överlåtelseskatt

Utöver bostadspriset ska köparen betala en överlåtelseskatt på två procent för aktielägenheter och fyra procent för egnahemshus och andra fastigheter.

Köparen av den första bostaden är befriad från överlåtelseskatt på köpesumman om följande villkor uppfylls.

Köparen

  • är 18–39-år vid tidpunkten för köpslutet
  • äger minst hälften av bostaden efter köpet
  • använder bostaden som egen bostad och flyttar in i bostaden inom sex månader från köpslutet
  • har vid köpet eller före det inte ägt 50 procent eller mer av en bostadsaktie eller ett bostadshus.

Jämförelse av kreditavtal

Du kan jämföra kreditavtal som erbjuds av olika kreditgivare med hjälp av ESIS-faktabladet, som är ett standardiserat europeiskt dokument för konsumentinformation. Kreditgivaren är skyldig att tillsammans med låneofferten lämna en ESIS-blankett med uppgifter om den effektiva räntan, leveransavgifterna och de månatliga låneskötselkostnaderna.

Kreditgivaren ska i god tid innan ett bostadskreditavtal ingås lämna ESIS-blanketten på ett varaktigt sätt skriftligt eller elektroniskt så att konsumenten kan spara eller skriva ut den.

Avtal om bostadslån

Av kreditavtalets villkor framgår bland annat kreditformen, betalningsskyldigheterna och parternas övriga skyldigheter. Krediten kan återbetalas i sin helhet eller delvis innan den förfaller till betalning, även om det inte nämns i kreditavtalet. Det är bra att sätta sig in i kreditvillkoren och spara dem för att undvika oklarheter.

Ta reda på dina skyldigheter och rättigheter enligt kreditavtalen, vilka konsekvenserna blir vid försenad betalning av låneposter, i vilka fall kreditgivaren kan säga upp din kredit och vad det har för följder.

Ändringar av räntan och betalningar

Kreditgivaren kan ändra kreditens löpande ränta enligt den i avtalet specificerade referensräntan om det anges i avtalet. Kreditgivaren ska informera om ändringar i räntan på ett varaktigt sätt, till exempel per brev, innan ändringen träder i kraft eller med de intervaller som överenskommits i avtalet, minst en gång per år. Kreditgivaren ska också meddela betalningspostens storlek efter att räntan har ändrats och sista betalningsdag eller ändrade betalningsintervall.

Luotonantajanon ilmoitettava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen ja viimeinen maksupäivä tai muuttuneet maksuvälit.

Rätt att återbetala krediten innan den förfaller till betalning

Du har rätt att återbetala krediten eller en del av den innan krediten förfaller till betalning. Om du återbetalar krediten eller en del av den i förtid ska den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade kredittiden dras av från kreditgivarens återstående fordringar.

Kreditgivaren får emellertid kräva att du betalar de faktiska kostnaderna för åtgärderna som vidtogs när krediten beviljades i sin helhet. Kostnaderna preciseras i kreditavtalet.

Rätt till kompensation i fråga om bostadskrediter

Kreditgivaren får kräva ut kompensation vid förtida betalning av bostadskredit om krediten är större än 20 000 euro och räntan är fast eller den period för vilken referensräntan bestäms är minst tre år.

Som kompensation får kreditgivaren kräva ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som uppkommer till följd av en sänkt räntenivå under den återstående kreditperioden med fast ränta eller under den period för vilken referensränta har fastställts.