Käyttöohjeet

Käyttöohjeiden vaatimukset

Tuotteelle pitää antaa käyttö-, huolto- ja hoito-ohjeet, jotka ovat tarpeen tuotteen normaalissa käytössä. Myyjä on vastuussa käyttöohjeiden antamisesta tuotteen luovutuksen yhteydessä.

Käyttöohjeiden on oltava sellaisessa muodossa, että kuluttaja voi niitä vaikeuksitta käyttää. Esimerkiksi

  • jos ostajalla ei ole mahdollisuutta käyttää esimerkiksi CD-levyllä annettuja ohjeita, ohjeet on annettava kirjallisina.
  • jos ohjeet ovat sähköisessä muodossa laitteen sisällä (esim. tv:n sisään rakennettu ohje), ohjeiden on oltava selkeät ja helppokäyttöiset, ja kuluttajan on saatava tieto siitä, miten käyttöohjeet löytyvät.
  • Jos käyttöohje on vain sähköisessä muodossa verkkosivulla, myyjän on ennen kaupantekoa varmistettava, että ostajalla on mahdollisuus käyttää nettiä käyttöohjeiden lukemiseen. Jos kuluttajalla ei ole mahdollisuutta netin käyttöön, myyjän on annettava ohjeet muussa muodossa, esimerkiksi paperisena.

Käyttöohjeet on yleensä annettava suomeksi ja ruotsiksi. Käyttöohjeet pitää antaa suomeksi ja ruotsiksi myös verkkokaupassa, jonka verkkosivut ovat suomenkieliset ja markkinointi on suunnattu suomalaisille.

Suomen- tai ruotsinkielinen ohje ei saa olla maksullinen. Ohjeiden antamisvelvollisuutta ei voi sivuuttaa sillä, että markkinoinnissa kerrotaan tuotteella olevan vain esimerkiksi englanninkieliset ohjeet. 

Poikkeukset kuluttajan oikeuteen saada selkeä käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi:

  • Ohjeet voi antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä. Esimerkiksi pesuohjeet voi antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä.
  • Englanninkielisiä ohjeita voidaan pitää riittävinä vain, jos kyse on hyvin rajatulle, erityistä asiantuntemusta omaavalle asiakaspiirille tarkoitetusta tavarasta.

Tuotteiden turvallista käyttöä koskevat merkinnät: Kuluttajille on annettava tavaraan tai palveluun liittyvän vaaran torjumisen tai ehkäisemisen kannalta tarpeelliset tiedot. Tällaisia tietoja ovat mm. käyttö- tai toimintaohjeet ja varoitukset. Tiedot on annettava selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Lue lisää tuoteturvallisuudesta ja tuotteiden turvallista käyttöä koskevista merkinnöistä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) verkkosivuilta: Kuluttajaturvallisuus

Puutteelliset käyttöohjeet tai käyttöohjeiden puuttuminen

Tavarassa on virhe, jos sen yhteydessä ei luovuteta ostajalle ohjeita, jotka ovat tarpeen tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten.

Jos käyttöohje puuttuu tai se on puutteellinen, tuotteessa on myyjän vastuulle kuuluva virhe ja tuotteen myyjällä on vastuu tilanteen korjaamisesta.

Myyjällä on velvollisuus toimittaa kuluttajalle tuotteen käyttämisen vaatimat käyttöohjeet. Kuluttajaa ei voi käännyttää maahantuojan tai valmistajan puoleen, eikä käyttöohjeiden hankkimisesta saa aiheutua kuluttajalle myöskään lisäkuluja.

Jos myyjä ei saa tilannetta korjattua, kuluttaja voi vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Kuluttaja voi vaatia myös vahingonkorvausta kuluista, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen puuttumisen vuoksi. Näitä hyvityksiä voi vaatia esimerkiksi silloin, kun

  • myyjä ei pysty toimittamaan käyttöohjeita.
  • käyttöohjeiden toimittaminen kestää kohtuuttoman kauan.
  • tuote hajoaa sen vuoksi, että sille ei ollut annettu riittäviä käyttöohjeita.

Reklamaation tekeminen yritykselle

Päivitetty 5.10.2017 Tulosta

Muualla palvelussamme