Mikä laukaisee puuttumisen julkisen sektorin elinkeinotoimintaan?

Olennainen edellytys KKV:n toimenpiteille ovat kielteiset vaikutukset kilpailun toimivuudelle. Kysymys ei ole yksityisen elinkeinotoiminnan suojaamisesta julkisen sektorin yritysten kilpailulta.

KKV voi puuttua menettelyyn tai toiminnan rakenteeseen, joka vääristää tai estää taikka on omiaan estämään tai vääristämään kilpailua. Menettely viittaa kaikkeen sellaiseen toimintaan, jonka tuloksena julkinen toimija saa ylimääräistä kilpailuetua yksityisiin kanssakilpailijoihinsa nähden. Kysymys voi olla esimerkiksi julkisen toimijan saamasta poikkeuksellisesta tuesta tai kustannuksia vastaamattomasta alihinnoittelusta (ks. HE 40/2013 s. 32-33). Rakenteella tarkoitetaan esimerkiksi elinkeinotoimintaa liikelaitos- tai virastomuodossa, koska niihin voi liittyä verotuksellisia etuja tai konkurssisuoja (HE 40/2013 s. 33-34).

KKV:n tulee lisäksi puuttua kunnallisen yrityksen hinnoitteluun tilanteissa, joissa toimintaa ei ole poikkeussäännöksen (kuntalain 2 b §) perusteella velvollisuutta yhtiöittää ja kunnallisen yrityksen hinnoittelu ei ole markkinaehtoista (HE 40/2013 s. 27 ja HE 32/2013 s. 37-38). Virasto voi siten puuttua esimerkiksi hankintalaissa tarkoitettujen sidosyksikköjen toimintaan, jos sidosyksikkö käyttää hyväkseen mahdollisuutta myydä osan hyödykkeistään markkinoilla ja jos sidosyksikön tuottamien hyödykkeiden myynti ulkopuolisille ei ole markkinaperusteista.

Päivitetty 14.5.2014 Tulosta