Hur kan KVV ingripa i ett offentligt samfunds verksamhet?

KKV har som mål att påverka den offentliga sektorns verksamhet så att den offentliga sektorns verksamhet på marknaden och den privata sektorn konkurrerar jämlikt. KKV:s främsta sätt att ingripa i problemet med konkurrensneutralitet är att förhandla med det offentliga samfundet. Skyldigheter och förbud kan komma i fråga först om förhandlingarna inte leder till resultat.

Hur inleds ett konkurrensneutralitetsärende?

KKV kan utreda ett offentligt samfunds verksamhet på marknaden på basis av en begäran om åtgärd eller på eget initiativ. KKV följer offentliga samfunds verksamhet inom olika branscher och kan göra marknadsutredningar till exempel för att inrikta tillsynen. Diskussioner med branschorganisationerna är också ett sätt att få information om eventuella konkurrensproblem.

Om du vill föra ett ärende till KKV för prövning ska du lämna en begäran om åtgärd. Utifrån begäran kan KKV göra förutredningar i ärendet och besluta om det är befogat att ta upp ärendet till närmare utredning.

Du kan också ge KKV ett anonymt tips om konkurrensproblemet. KKV kan använda tips som stöd vid valet av vilka utredningar som bör göras, men på basis av tipsen blir ett ärende ännu inte anhängigt.

KKV prioriterar sin verksamhet och undersöker endast sådana fall där negativa konkurrenseffekter kan anses vara sannolika och betydande.

Vilka utredningsmetoder har KKV till sitt förfogande?

KKV kan samla in uppgifter från offentliga källor och begära uppgifter av det offentliga samfund som är föremål för utredningarna. KKV begär ofta uppgifter om omfattningen av de tjänster och produkter som det offentliga samfundet tillhandahåller på marknaden och om hur försäljningen riktas till olika kunder. KKV behöver i sina utredningar också uppgifter om det offentliga samfundets prissättning och kostnadsberäkning.

KKV kan också begära uppgifter av privata företag som är verksamma på samma marknad, så att de kan jämföra näringsverksamheten inom den offentliga och den privata sektorn med varandra samt få mer allmän information om marknaden.

Både det offentliga samfundet och ett företag som klagat över dess verksamhet kan bidra till att KKV:s utredningar fortskrider genom att lämna så heltäckande information som möjligt genast i början av utredningarna. Offentliga samfund och privata företag är skyldiga att på begäran lämna uppgifter till KKV.

I konkurrensneutralitetsärenden har KKV inte rätt att förrätta oanmälda inspektioner hos de samfund som är föremål för utredning.

Lösning av konkurrensproblem eftersträvas genom förhandlingar

KKV strävar i första hand efter att hitta metoder för att åtgärda konkurrensproblem genom att förhandla med det offentliga samfundet. Med hjälp av korrigerande åtgärder strävar man efter att förbättra marknadens funktion och konkurrensneutraliteten från och med tidpunkten för inspektionen. Således siktar de korrigeringsåtgärder som KKV eftersträvar inom tillsynen på framtiden.

Vid förhandlingarna ska det offentliga samfundet föreslå korrigerande åtgärder för att undanröja problemen. Sådana kan vara till exempel bolagisering av verksamheten, precisering av kostnadsredovisningen eller ändring av prissättningsprinciperna.

Resurserna inriktas i enskilda fall på att eliminera de mest betydande problemen. Man strävar efter att åtgärda sådana förfaringssätt i det offentliga samfundets verksamhet som går att ändra för att eliminera de största konkurrensneutralitetsriskerna på ett tillräckligt sätt.

I Konkurrens- och konsumentverkets tillsyn över konkurrensneutraliteten har det hittills inte funnits fall där det hade varit nödvändigt att gå vidare till ett officiellt förhandlingsförfarande, om man redan under utredningarna har hittat lösningar för att rätta till konkurrenssituationen. Om konkurrensproblemet försvinner redan under utredningarna på grund av korrigerande åtgärder som vidtas av ett offentligt samfund, en lagändring eller av någon annan orsak, avför KKV ärendet från behandlingen.

Ålägganden, förbud och vite är i sista hand metoder för ingripande

KKV kan meddela ålägganden eller förbjuda verksamheten om verket anser att det offentliga samfundets verksamhet snedvrider konkurrensen och ingen lösning hittas vid förhandlingarna. KKV kan inte förbjuda ett offentligt samfunds verksamhet om den grundar sig på lagstiftning. Om ett offentligt samfunds lagstadgade uppgift till exempel är att producera en viss tjänst kan man inte bestämma att den ska upphöra, men KKV kan ändå ålägga skyldigheter som tryggar konkurrensneutraliteten vid fullgörandet av uppgiften.

Om förhandlingarna med ett offentligt samfund inte leder till resultat, kan KKV förena skyldigheterna eller förbudet med vite. Marknadsdomstolen förelägger vite om det offentliga samfundet inte åtgärdar verksamhet på det sätt som KKV förutsätter. KKV har dock inte behörighet att föreslå en påföljdsavgift i konkurrensneutralitetsärenden.

Om besvär anförs över KKV:s avgörande, överförs konkurrensneutralitetsärendet till marknadsdomstolen för avgörande. Ett konkurrensneutralitetsärende kan bli föremål för behandling i marknadsdomstolen också om KKV fattar beslut om att lämna ett ärende utan prövning och beslutet överklagas hos marknadsdomstolen.

Fråga KKV om råd!

KKV ger råd till både offentliga samfund som är verksamma på marknaden och företag som råkat ut för snedvridning av konkurrens. KKV kan inte på förhand ta ställning till verksamhetens lagenlighet utan att undersöka ärendet, men det ger allmän rådgivning om lagens innehåll.

Det offentliga samfundet kan bidra till att förebygga konkurrensproblem genom att själv aktivt utvärdera lagenligheten i sin verksamhet. Utvärdering, motivering och dokumentering av de valda verksamhetsprinciperna gör det lättare för samfundet att besvara KKV:s begäran om information och påskyndar utredningsprocessen.

I vilka situationer kan KKV inte ingripa i konkurrensproblem?

KKV får nyttiga tips och kontakter från marknaden. I vissa fall är KKV dock inte behörig att ingripa i de konkurrensproblem som beskrivs i kontakterna.

 • Ett konkurrensproblem som observeras av företag som konkurrerar på marknaden kan vara en följd av lagstiftningen. KKV har inte behörighet att ändra lagstiftningen.

  Till exempel i lagstiftning som behandlar den privata och offentliga sektorn på olika sätt på marknaden, kan KKV påverka endast med utlåtanden och initiativ. KKV kan i sitt utlåtande eller initiativ lyfta fram faktorer i anslutning till lagstiftningen som kan äventyra jämlika konkurrensförhållandena på marknaden.

  KKV samarbetar också nära med andra myndigheter och ministerier för att säkerställa att den beredande lagstiftningen och den övriga myndighetsverksamheten beaktar jämlika konkurrensförutsättningar mellan den privata och den offentliga sektorn. KKV kan också göra utredningar om hur marknaden fungerar.

 • I tillsynen över konkurrensneutraliteten granskas den försäljningsverksamhet som ett offentligt samfund bedriver på marknaden. KKV övervakar också upphandlingar som görs av den offentliga sektorn och i synnerhet olagliga direktupphandlingar där den upphandlande enheten har köpt tjänster direkt av en utsedd anbudsgivare utan följande grund i upphandlingslagen och utan anbudsförfarande. Kontakter som gäller offentliga upphandlingar kan skickas till exempel via tipsblanketten.

  KKV kan i sin tillsyn över konkurrensneutraliteten ingripa i till exempel de anknutna enheternas verksamhet, om den försäljningen som bedrivs av den anknutna enheten sker i marknaden och snedvrider konkurrensen. En anknuten enhet är en fristående enhet som en eller flera upphandlande enheter har bestämmande inflytande över och som säljer högst 5 procent eller 500 000 euro av sin affärsverksamhet till andra än sina ägare. Den upphandlande enheten kan köpa varor och tjänster av sin anknutna enhet som direktupphandling utan konkurrensutsättning.

 • Situationer där den offentliga sektorn har beviljat stöd till privata företag eller föreningar omfattas inte av KKV:s tillsyn. KKV kan endast ingripa i fördelar som den offentliga sektorn fått för sin verksamhet på marknaden och som snedvrider konkurrensen. Europeiska kommissionen kan ingripa i förbjudna statliga stöd. I Finland är arbets- och näringsministeriet den koordinerande myndigheten i statsstödsärenden.

 • KKV har inte behörighet att ingripa i situationer där ett offentligt samfund fungerar som myndighet. Så är fallet till exempel när det gäller beviljande av tillstånd. I sådana situationer är den behöriga tillsynsmyndigheten i allmänhet justitiekanslersämbetet.

 • Ett offentligt samfund kan enligt lag ha rätt att besluta om det själv ska producera en produkt eller tjänst eller köpa den på marknaden. KKV kan inte ingripa i detta val eller ålägga ett offentligt samfund att skaffa en tjänst eller produkt till exempel av ett privat företag. Ett offentligt samfund kan också köpa direkt av ett bolag som har ställningen som anknuten enhet utan att KKV kan ingripa i detta.