Määräävän markkina-aseman väärinkäytön muotoja

Mää­rää­vää mark­ki­na-ase­maa tai sen saa­vut­ta­mis­ta ei ole kiel­let­ty lais­sa. Vain mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö on kiel­let­tyä.


Mää­rää­väs­sä mark­ki­na-ase­mas­sa ole­val­le yri­tyk­sel­le ase­te­taan näin tiet­ty­jä eri­tyis­vel­voit­tei­ta lii­ke­kump­pa­nei­taan ja kil­pai­li­joi­taan koh­taan. Mah­dol­li­sia mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man vää­rin­käy­tön muo­to­ja on lu­kui­sia, ja nä­kö­kul­mas­ta riip­puen nii­tä voi­daan luo­ki­tel­la eri ta­voin.

Vää­rin­käyt­töä voi kil­pai­lu­lain 7 §:n mu­kaan ol­la eri­tyi­ses­ti:

  1. koh­tuut­to­mien os­to- tai myyn­ti­hin­to­jen taik­ka mui­den koh­tuut­tomien kaup­paeh­to­jen suo­ra tai vä­lil­li­nen mää­rää­mi­nen;
  2. tuo­tan­non, mark­ki­noi­den tai tek­ni­sen ke­hi­tyk­sen ra­joit­ta­mi­nen ku­lut­ta­jien va­hin­gok­si;
  3. eri­lais­ten eh­to­jen so­vel­ta­mi­nen eri kaup­pa­kump­pa­nien sa­man­kal­tai­siin suo­ri­tuk­siin kaup­pa­kump­pa­nei­ta epäe­dul­li­seen kil­pai­lua­se­tel­maan aset­ta­val­la ta­val­la; tai
  4. sen aset­ta­mi­nen so­pi­muk­sen syn­ty­mi­sen edel­ly­tyk­sek­si, et­tä so­pi­mus­puo­li hy­väk­syy li­sä­suo­ri­tuk­set, joil­la nii­den luon­teen vuok­si tai kaup­pa­ta­van mu­kaan ei ole yh­teyt­tä so­pi­muk­sen koh­tee­seen.

Lais­sa lue­tel­tu­jen vää­rin­käyt­tö­muo­to­jen esi­merk­ki­luet­te­lo ei ole kui­ten­kaan tyh­jen­tä­vä. Eri vää­rin­käy­tön muo­dot esiin­ty­vät li­säk­si usein osin pääl­lek­käi­si­nä: vää­rin­käyt­tö voi esi­mer­kik­si ol­la se­kä hin­ta­ruu­vin so­vel­ta­mis­ta, lii­ke­suh­tees­ta kiel­täy­ty­mis­tä et­tä syr­jin­tää.

Kes­keis­tä ei kui­ten­kaan ole se, mi­tä 7 §:n esi­merk­ki­lis­tan koh­taa voi­daan kat­soa ri­ko­tun, vaan se, mi­tä vai­ku­tuk­sia toi­mi­val­le kil­pai­lul­le mää­rää­väs­sä ase­mas­sa ole­van yri­tyk­sen me­net­te­lyl­lä on ol­lut. Eu­roo­pan unionin tuo­miois­tuin on li­säk­si asias­sa Mic­he­lin te­ke­mäs­sään pää­tök­ses­sä to­den­nut, et­tä mää­rää­väs­sä mark­ki­na-ase­mas­sa ole­val­la yri­tyk­sel­lä on eri­tyi­nen vas­tuu var­mis­tua sii­tä, et­tei sen me­net­te­ly vaa­ran­na ai­toa ja vää­ris­ty­mä­tön­tä kil­pai­lua mark­ki­noil­la (Asia 322/81, Mic­he­lin I,  [Kok. 1983, s. 3461, koh­ta 57]).

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttötavat voidaan ylätasolla jakaa kahteen kategoriaan. Poissulkevat menettelytavat johtavat sellaisten yritysten sulkeutumiseen markkinoilta, jotka toimivat vähintään yhtä tehokkaasti kuin määräävän markkina-aseman omaava yritys. Hyväksikäyttävissä tavoissa on puolestaan kysymys siitä, että määräävässä asemassa oleva yritys asemaansa hyödyntäen perii asiakkailtaan sellaisia hintoja tai soveltaa muita sellaisia ehtoja, jotka eivät olisi mahdollisia kilpailullisilla markkinoilla.

Hin­noit­te­luun liit­ty­vä mää­rää­vän
mark­ki­na-ase­man vää­rin­käyt­tö

Muut mää­rää­vän mark­ki­na-ase­man
vää­rin­käy­tön muo­dot

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta