KKV:n val­von­ta­teh­tä­vän taus­ta

KKV on valvonut hankintalain noudattamista vuoden 2017 alusta lähtien. Suomessa ei sitä ennen ollut viranomaistahoa, joka oma-aloitteisesti ja kattavasti valvoisi hankintamenettelyjen lainmukaisuutta.

Julkisten hankintojen valvonta ennen KKV:n valvontaa

Suomessa ei ennen vuotta 2017 ollut nimenomaista viranomaista tai muuta elintä, joka valvoisi hankintamenettelyjen lainmukaisuutta. Julkisten hankintojen valvonta on aikaisemmin toteutunut ensisijaisesti tarjoajien tekemien valitusten kautta muutoksenhakuteitse tuomioistuimissa sekä osana muuta hallinnon valvontaa.

Esimerkiksi valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), ylimmät laillisuusvalvojat (oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies) sekä kuntien sisäinen ja ulkoinen valvonta (tilintarkastus, sisäinen tarkastus) ovat kiinnittäneet huomiota myös viranomaisten toimenpiteiden hankintalainsäädännön mukaisuuteen. Lisäksi poliisi on tutkinut hankintojen kilpailuttamatta jättämistilanteita virkavelvollisuuden rikkomisasioina.

Vuoden 2014 hankintadirektiiviuudistus

KKV:n valvontatehtävän taustalla on vuoden 2014 hankintadirektiivi, jonka mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien sääntöjen soveltamista valvotaan.

Hankintadirektiiviuudistuksessa edellytettiin, että tuomioistuimeen tehtävän kantelun ohella hankintoja valvotaan tehokkaasti myös muilla keinoin, kuten erillisen valvontaviranomaisen tai muun hallinnollisen elimen toimesta. Jäsenvaltioille jätettiin päätösvalta siitä, miten valvonta käytännössä toteutetaan.

Hankintalain valmistelu

Hankintalain valvontatehtävä on ollut esillä jo hankintalainsäädännön aiemmissa uudistuksissa. Vuoden 2010 julkisten hankintojen oikeussuojajärjestelmän kehittämistä koskevassa loppumietinnössä julkisten hankintojen valvontajärjestelmää ei pidetty täysin riittävänä. Valvontajärjestelmän katsottiin olevan myös liian tuomioistuinpainotteinen. Työryhmä katsoi, että luonteva ratkaisu olisi valvontatehtävän antaminen Kilpailuvirastolle. Vielä tällöin asiasta ei kuitenkaan tehty ehdotuksia tai päätöksiä.

Vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain valmistelun aikana erityisesti laittomien suorahankintojen katsottiin muodostavan markkinoilla ongelman, johon tulisi pystyä puuttumaan paremmin. Valvontaa pidettiin riittämättömänä, joten KKV:lle annettiin toimivalta valvoa julkisten hankintojen hankintalainmukaisuutta vuoden 2017 alusta lähtien.