Bakgrunden till KKV:s tillsynsuppgift

KKV har övervakat efterlevnaden av upphandlingslagen sedan början av 2017. Tidigare fanns det ingen myndighet i Finland som på eget initiativ och på ett övergripande sätt skulle ha övervakat att upphandlingsförfarandena är lagenliga.

Tillsyn över offentlig upphandling före tillsynen vid KKV

I Finland fanns det före 2017 ingen uttrycklig myndighet eller något annat organ som skulle ha övervakat att upphandlingsförfarandena är förenliga med lagen. Övervakning av offentliga upphandlingar gjordes tidigare främst på basis av anbudsgivarnas besvär hos domstol samt som en del av den övriga övervakningen av förvaltningen.

Till exempel statens revisionsverk (SRV), de högsta laglighetsövervakarna (justitiekanslern och riksdagens justitieombudsman) samt kommunernas interna och externa tillsyn (revision, intern kontroll) har även fäst uppmärksamhet vid att myndigheternas åtgärder överensstämmer med upphandlingslagstiftningen. Dessutom har polisen undersökt situationer där upphandlingar inte konkurrensutsätts som brott mot tjänsteplikt.

Revideringen av upphandlingsdirektivet 2014

Upphandlingsdirektivet från 2014 är bakgrunden till KKV:s tillsynsuppgift. Enligt direktivet ska medlemsstaterna se till att tillämpningen av reglerna för offentlig upphandling övervakas.

Vid reformen av upphandlingsdirektivet förutsattes att upphandlingarna utöver besvär till domstol ska övervakas effektivt även på andra sätt, såsom av en separat tillsynsmyndighet eller ett annat administrativt organ. Medlemsstaterna fick beslutanderätt över hur övervakningen ska genomföras i praktiken.

Beredning av upphandlingslagen

Upphandlingslagens tillsynsuppgift har tagits upp redan i tidigare reformer av upphandlingslagstiftningen. I slutbetänkandet om utvecklingen av rättsskyddssystemet för offentlig upphandling 2010 ansågs övervakningssystemet för offentlig upphandling inte vara helt tillräckligt. Övervakningssystemet ansågs också vara alltför domstolsbetonat. Arbetsgruppen ansåg att en naturlig lösning var att ge Konkurrensverket en tillsynsuppgift. Då gavs dock ännu inga förslag eller beslut i ärendet.

Under beredningen av upphandlingslagen som trädde i kraft 2017 ansågs i synnerhet olaglig direktupphandling utgöra ett sådant problem på marknaden som man borde kunna ingripa bättre i. Tillsynen ansågs vara otillräcklig och därför gavs KKV befogenhet att övervaka att offentliga upphandlingar följer upphandlingslagen från och med början av 2017.