Toimenpidepyyntö hankintavalvonta-asiassa

Kuka tahansa voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön, jos katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti.

Toimenpidepyynnön tekeminen KKV:lle

Tämä ohje on tarkoitettu tilanteisiin, joissa julkisiin hankintoihin liittyvien menettelyjen hankintalainsäädännön mukaisuus halutaan saattaa viraston tutkittavaksi hankintalaissa säädetyllä tavalla.

Toimenpidepyynnössä on suositeltavaa ilmoittaa vähintään tässä ohjeessa esitetyt tiedot, jos ne ovat toimenpidepyynnön tekijän käytettävissä. Perusteellisesti ja huolellisesti laadittu toimenpidepyyntö nopeuttaa asian käsittelyä.

Kuka voi tehdä KKV:lle toimenpidepyynnön?

Kuka tahansa eli esimerkiksi tarjoaja, ehdokas, toimittaja, yritys, kansalainen tai mikä tahansa muu taho, joka katsoo hankintayksikön menetelleen hankintalain vastaisesti, voi tehdä virastolle toimenpidepyynnön.

Toimenpidepyynnön voi tehdä, vaikka sen tekijällä olisi käytössään hankintalain mukaiset säännönmukaiset muutoksenhakukeinot eli valitusmahdollisuus markkinaoikeuteen. Viraston tehtävä ei kuitenkaan ole yksittäisen toimittajan suojaaminen hankintamenettelyissä.

Mitä toimenpidepyynnön tulee sisältää?

Toimenpidepyynnön olisi (mikäli mahdollista) hyvä sisältää ainakin seuraavat tiedot:

Tiedot toimenpidepyynnön kohteesta:

  • hankintayksikön yhteystiedot
  • hankintaa koskevat tiedot (mm. hankintailmoituksen julkaisuajankohta, hankintamenettelyn tyyppi, hankinnan arvo) sekä hankintaan liittyvät asiakirjat (esim. hankintailmoitus, tarjouspyyntö, tarjous, hankintapäätös, hankintasopimus), joista asian selvittämiseksi tarvittavat seikat käyvät ilmi.

Kuvaus menettelyn lainvastaisuudesta perusteluineen:

  • perusteltu näkemys siitä, miten menettely rikkoo hankintalakia
  • lyhyt kuvaus markkinatilanteesta hankinnan kohteeseen liittyen
  • tiedot mahdollisista aikaisemmista samankaltaisia hankintoja koskevista epäillyistä lainvastaisuuksista (esimerkiksi aikaisemmat suorahankinnat).

Muut merkitykselliset näkökohdat:

  • muut menettelyn arvioinnissa huomioon otettavat seikat sekä niihin liittyvät asiakirjat
  • selvitys siitä, käsitelläänkö tai onko asiaa käsitelty jossakin muussa viranomaisessa tai tuomioistuimessa.

Mihin toimenpidepyyntö toimitetaan?

Toimenpidepyynnöt toimitetaan sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kkv.fi., tai KKV:n kirjaamoon osoitteeseen PL 5, 00531 Helsinki.

Toimenpidepyynnön käsittely virastossa

Johtavatko kaikki toimenpidepyynnöt selvittämistoimenpiteisiin?

Virasto asettaa tehtävänsä tärkeysjärjestykseen. Valvonnassa keskitytään sellaisten hankintalain vastaisten menettelyjen selvittämiseen, joiden vaikutukset julkisten varojen tehokkaalle käytölle tai markkinoiden avoimuudelle ja kilpailulle ovat merkittävät.

Virasto voi olla ryhtymättä toimenpiteisiin vaikutusten merkittävyyteen liittyvien syiden lisäksi myös silloin kun:

  • Ei voida pitää todennäköisenä, että hankinnassa on kyse laittomasta suorahankinnasta tai muusta hankintalain vastaisesta menettelystä.
  • Asiaa koskevat viraston tietoon tuodut seikat eivät vaikuta todenperäisiltä.
  • Viraston selvityksen aikana hankintayksikkö luopuu suorahankinnasta tai järjestää hankinnasta hankintalain mukaisen tarjouskilpailun.

Toimenpidepyynnön käsittelyssä noudatettava menettely

Toimenpidepyyntö tulee tehdä lähtökohtaisesti kirjallisesti, mutta varsinaisia muotovaatimuksia ei kuitenkaan ole.

KKV huolehtii siitä, että asia tulee selvitetyksi. Toimenpidepyynnön tekijän tulee kuitenkin esittää näkemyksensä siitä, millä perusteella tämä pitää menettelyä virheellisenä ja mahdollisuuksien mukaan antaa tieto menettelyn tai laiminlyönnin ajankohdasta. Toimenpidepyynnön tekijän on muutenkin myötävaikutettava asian selvittämiseen.

KKV ei lähtökohtaisesti varaa toimenpidepyynnön tekijälle tilaisuutta vastineen esittämiseen. Asianosaisilla (toimittaja, ehdokas, tarjoaja) on käytössään valitusmahdollisuus markkinaoikeuteen ja muiden kuin asianosaisten osalta ei ole kyse näiden omasta asiasta.

Mikäli toimenpidepyyntö ei KKV:n arvion mukaan anna aihetta toimenpiteisiin, toimenpidepyyntö voidaan käsitellä suppeasti. KKV vastaa tällöin toimenpidepyynnön tekijälle lyhyesti ja esittää perusteet sille, ettei toimenpiteisiin ryhdytä.

Ovatko toimenpidepyynnöt julkisia?

Toimenpidepyynnöt ovat julkisuuslain perusteella pääsääntöisesti julkisia. Viranomaisen tulee pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto toimenpidepyynnöstä ja siihen liittyvistä asiakirjoista.

Toisaalta laissa määrätään myös salassapitovelvoitteista, joiden perusteella esimerkiksi liikesalaisuuksia ei saa paljastaa.

Myös toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys on pääsääntöisesti julkinen tieto. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu.