Neuvonta hankinta-asioissa

KKV:n tehtäviin ei kuulu neuvonnan antaminen yksittäisissä hankinta-asioissa. KKV edistää hyviä hankintakäytäntöjä ja kilpailua muun muassa osallistumalla työryhmiin, luennoimalla sekä tapaamalla hankintayksiköitä. Yksittäisissä hankinta-asioissa hankintayksiköt ja yritykset voivat pyytää neuvontaa muilta tahoilta.

Neuvontaa hankintayksiköille

Julkisten hankintojen neuvontayksikkö

Suomen Kuntaliiton yhteydessä toimiva julkisten hankintojen neuvontayksikkö antaa hankintalainsäädännön soveltamiseen ja tulkintaan liittyvää neuvontaa hankintayksiköille. Neuvonta on maksutonta.

Neuvontaa yrityksille

Suomen Yrittäjien hankintaneuvonta

Suomen Yrittäjät ry:llä on alueellinen hankinta-asiamiesverkosto, joka antaa neuvontaa ja ohjausta julkisia hankintoja koskevissa asioissa. Neuvonta on maksutonta ja avoinna kaikille hankinnoista kiinnostuneille yrityksille.

Julkiset hankinnat ja kilpailun edistäminen

Julkisia hankintoja valvovana viranomaisena KKV:n tehtäviin ei kuulu julkisten hankintojen tekemiseen liittyvän neuvonnan antaminen. KKV ei voi myöskään yksittäisissä tapauksissa antaa ennakkoarviointia hankintamenettelyn lainmukaisuudesta.

KKV on mukana edistämässä hyviä hankintakäytäntöjä. Hyvät hankintakäytännöt ovat osa markkinoiden toimivuutta ja kilpailua. KKV:n asiantuntijat käyvät puhumassa sidosryhmätilaisuuksissa, tapaavat hankintayksiköitä, osallistuvat työryhmiin ja antavat lausuntoja. KKV voi nostaa aloitteissa esille lainsäädäntöön liittyviä tekijöitä, jotka saattavat heikentää kilpailuolosuhteita markkinoilla. KKV voi myös tehdä selvityksiä markkinoiden kilpailullisuudesta.