Millaisiin hankintoihin KKV on puuttunut?

KKV on puuttunut hankintojen valvonnassa tapauksiin, joissa on esimerkiksi ollut kyse sopimusmuutoksista, ennakoidun arvon virheellisestä laskemisesta sekä suorahankintaperusteiden ja sidosyksikkösäännösten virheellisestä soveltamisesta.

KKV on valvonnassaan puuttunut useisiin hankintalainvastaisuuksiin hallinnollisella ohjauksella sekä tekemällä seuraamusesityksiä markkinaoikeudelle.

Sidosyksikkösäännösten virheellinen soveltaminen

Sidosyksikössä ei saa olla yksityistä pääomaa

Olennainen sopimusmuutos

Aikataulujen ja ajomäärien muutokset

Sopimuskauden jatkamisehto

Suorahankintaperusteiden virheellinen soveltaminen

Äärimmäinen kiire

  • Sairaanhoitopiiri ei kilpailuttanut urakkaa hankintalain mukaisesti, sillä hankintayksikön mukaan urakan toteuttamisella oli kiire, jotta urakka saatiin suoritettua kesän aikana. Aikatauluun vaikutti hankintayksikön mukaan myös sairaanhoitopiirin hallituksen päätöksenteon aikataulu. Hankintayksikön mukaan sisätautipoliklinikka oli odottanut remonttia jo vuosia.

    KKV:n mukaan hankintayksikön esiin tuomat aikatauluihin liittyvät seikat eivät olleet hankintalain tarkoittamia hankintayksiköstä riippumattomia syitä. Remontin tarve oli ollut pitkään tiedossa, joten peruste ei myöskään ollut äkillinen eikä sellainen, jota hankintayksikkö ei olisi voinut ennakoida. Kiire johtui lähinnä hankintayksikön omasta viivyttelystä hankinnan toteuttamisessa. KKV antoi sairaanhoitopiirille huomautuksen.

Vain yksi toimittaja teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä

Hankinnan ennakoidun arvon laskeminen

Optiot huomioitava hankinnan ennakoidussa arvossa