Rådgivning i upphandlingsärenden

I egenskap av myndighet som utövar tillsyn över upphandlingar hör det inte till KKV:s uppgifter att ge rådgivning i enskilda upphandlingsärenden. I enskilda upphandlingsärenden kan de upphandlande enheterna och företagen få rådgivning från annat håll.

Rådgivning för upphandlande enheter

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling

Rådgivningsenheten för offentlig upphandling, som har verksamhet i anslutning till Finlands Kommunförbund, ger de upphandlande enheterna råd om tillämpningen och tolkningen av upphandlingslagstiftningen. Rådgivningen är avgiftsfri.

Rådgivning för företag

Företagarna i Finlands upphandlingsrådgivning

Företagarna i Finland rf har ett regionalt nätverk av ombudsmän, som ger råd och anvisningar i frågor som gäller offentlig upphandling. Rådgivningen är avgiftsfri och öppen för alla företag som är intresserade av upphandlingar.

Offentlig upphandling och främjande av konkurrens

I egenskap av myndighet som utövar tillsyn över upphandlingar hör det inte till KKV:s uppgifter att ge rådgivning i offentlig upphandling. KKV kan inte heller i enskilda fall ge en förhandsbedömning av upphandlingsförfarandets lagenlighet.

KKV medverkar i främjandet av god upphandlingspraxis. God upphandlingspraxis är en del av marknadens funktion och konkurrensen. KKV:s experter talar vid evenemang för intressentgrupper, träffar upphandlande enheter, deltar i arbetsgrupper och ger utlåtanden. KKV kan i initiativ lyfta fram faktorer i lagstiftningen som kan försämra konkurrensförhållandena på marknaden. KKV kan också göra utredningar om konkurrensmässigheten på marknaden.