Begäran om att åtgärder ska vidtas i ett tillsynsärende

Vem som helst som anser att en upphandlande enhet har handlat i strid med upphandlingslagen kan begära att åtgärder ska vidtas.

Hur man gör en begäran om åtgärder

Denna anvisning är avsedd för situationer där man önskar att verket (i enlighet med sin lagstadgade befogenhet) ska undersöka om förfarandena i anslutning till offentlig upphandling är förenliga med upphandlingslagstiftningen.

Det rekommenderas att man i begäran om åtgärder uppger åtminstone de uppgifter som anges i denna anvisning, om de är tillgängliga för den som lämnar begäran. En grundligt och omsorgsfullt utarbetad begäran om att åtgärder ska vidtas påskyndar behandlingen av ärendet.

Vem kan begära åtgärder av KKV?

Vem som helst, till exempel en anbudsgivare, potentiell leverantör, leverantör, ett företag, en medborgare eller någon annan som anser att den upphandlande enheten har handlat i strid med upphandlingslagen, kan lämna en begäran om åtgärder till verket.

En begäran om att åtgärder ska vidtas kan göras även om den som lämnar begäran har tillgång till de i upphandlingslagen föreskrivna metoderna för sökande av ändring, dvs. möjlighet att anföra besvär hos marknadsdomstolen. KKV har dock inte till uppgift att skydda en enskild leverantör vid upphandlingsförfaranden.

Vad ska ingå i en begäran om åtgärder?

Begäran om åtgärder ska i den mån det är möjligt innehålla åtminstone följande uppgifter:

Information om den som begär åtgärden:

 • kontaktuppgifter för den som begär åtgärden (att lämna in en åtgärdsbegäran kräver alltid att kontaktuppgifter lämnas

Uppgifter om föremålet för begäran:

 • Den upphandlande enhetens kontaktuppgifter
 • Uppgifter om upphandlingen (bl.a. tidpunkten då upphandlingsannonsen publicerades, typ av upphandlingsförfarande, upphandlingens värde) samt handlingar i anslutning till upphandlingen (t.ex. upphandlingsannons, anbudsbegäran, anbud, upphandlingsbeslut, upphandlingskontrakt), av vilka de omständigheter som behövs för att utreda ärendet framgår.

Beskrivning av förfarandets lagstridighet jämte motiveringar:

 • En motiverad syn på hur förfarandet bryter mot upphandlingslagen.
 • En kort beskrivning av marknadsläget i anslutning till föremålet för upphandlingen.
 • Uppgifter om eventuella tidigare misstänkta lagstridigheter i fråga om liknande upphandlingar (till exempel tidigare direktupphandlingar).

Övriga aspekter av betydelse:

 • Andra omständigheter som ska beaktas vid bedömningen av förfarandet samt handlingar i anslutning till dem.
 • En utredning om huruvida ärendet behandlas eller har behandlats av någon annan myndighet eller domstol.

Vart ska begäran skickas?

Begäranden om att åtgärder ska vidtas ska skickas per e-post till kirjaamo (at ) kkv.fi eller per brev till KKV:s registratorskontor på adressen PB 5, 00531 Helsingfors.

Leder alla begäranden om åtgärder till utredning?

KKV placerar sina uppgifter i en prioritetsordning. Tillsynen fokuserar på att utreda sådana förfaranden som strider mot upphandlingslagen och som har betydande konsekvenser för en effektiv användning av offentliga medel eller för öppenheten och konkurrensen på marknaden.

Verket kan avstå från att vidta åtgärder av skäl som hänför sig till konsekvensernas betydelse, men också när

 • det inte kan anses sannolikt att upphandlingen handlar om olaglig direktupphandling eller något annat förfarande som strider mot upphandlingslagen
 • de fakta som kommer till byråns kännedom inte verkar vara sanningsenliga
 • den upphandlande enheten under utredningsprocessen avstår från direktupphandling eller ordnar ett anbudsförfarande enligt upphandlingslagen.

Förfarande vid behandling av begäran om åtgärder

I regel ska en begäran om att åtgärder ska vidtas göras skriftligt, men det finns inga egentliga formkrav.

KKV ser till att ärendet blir utrett. Den som begär åtgärder ska dock framföra sin åsikt om på vilka grunder han eller hon anser att förfarandet är felaktigt och i den mån det är möjligt meddela tidpunkten för förfarandet eller försummelsen. Den som begär åtgärder ska också i övrigt medverka till att ärendet utreds.

KKV ger i princip inte den som begär åtgärder tillfälle att lämna in ett bemötande. Parterna (leverantör, potentiell leverantör, anbudsgivare) har möjlighet att anföra besvär hos marknadsdomstolen och för andra än parterna är det inte fråga om deras egen sak.

Om begäran om åtgärder enligt KKV:s bedömning inte föranleder åtgärder kan begäran behandlas summariskt. KKV besvarar då begäran om åtgärder i korthet och framför motiveringar till att åtgärder inte vidtas.

Är begäranden om åtgärder offentliga?

Med stöd av offentlighetslagen är begäranden om att åtgärder ska vidtas i regel offentliga. Myndigheten ska på begäran ge vem som helst information om en begäran om att åtgärder ska vidtas och därtill hörande handlingar.

Å andra sidan innehåller lagen också bestämmelser om tystnadsplikt som gör att till exempel affärshemligheter inte får röjas.

Identiteten på den som ansöker om åtgärder är likaså i regel en offentlig uppgift. Identiteten kan hemlighållas bara om särskilda skäl föreligger, till exempel en synnerligen viktig allmän eller privat fördel.