Mitä tarkoittaa kirjanpidon eriyttäminen?

Julkisyhteisön on pidettävä erillistä kirjanpitoa markkinoilla harjoittamastaan toiminnasta. Julkisyhteisön tulee laatia tästä toiminnasta tuottoja ja kuluja koskeva tuloslaskelma, joka on esitettävä julkisyhteisön tilinpäätöksessä.

Lähtökohdat kirjanpidon eriyttämiselle

Julkisyhteisön tai sen määräysvaltaan kuuluvan yksikön tulee eriyttää kirjanpito, kun se harjoittaa sekä markkinoilla tapahtuvaa toimintaa että muuta toimintaa, esimerkiksi hoitaa sille laissa erikseen määrättyä julkista tehtävää.

  • Eriyttämisvelvoite ei riipu taloudellisen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai siitä, miten toiminta on organisoitu julkisyhteisössä.

Julkisyhteisön tai sen määräysvaltaan kuuluvan yksikön on pidettävä erillistä kirjanpitoa markkinoilla tapahtuvasta toiminnastaan.

  • Markkinoilla tapahtuvasta toiminnasta on laadittava erillinen tuloslaskelma, joka julkaistaan tilinpäätöksen liitetiedoissa.
  • Käytännössä julkisyhteisön on uudistettava kirjanpitoaan ja kustannuslaskentaansa.

Kirjanpito tulee eriyttää yksikkökohtaisesti eli jokainen yksikkö, joka harjoittaa markkinoilla tapahtuvaa toimintaa, seuraa oman toimintansa kustannuksia ja tuottoja.

  • Yksikkönä pidetään esimerkiksi yhtiötä, säätiötä ja liikelaitosta sekä muita julkisyhteisöjen toiminnassaan käyttämiä organisaatiomuotoja kuten kirjanpitoyksikköjä, taseyksikköjä ja tulosyksikköjä.

Kilpailulaki määrittelee vähimmäisvaatimukset julkisyhteisön toimintojen kirjanpidon eriyttämiselle ja dokumentoinnille, ellei muussa lainsäädännössä nimenomaisesti säädetä toisin.

Kirjanpidon eriyttämisen tavoitteena läpinäkyvyyden lisääminen

Kirjanpidon eriyttämisen tarkoituksena on turvata julkisyhteisöjen markkinoilla harjoitetun toiminnan läpinäkyvyys. Tämä ennaltaehkäisee kilpailuneutraliteettiongelmien syntymistä. Vaikka julkisyhteisöjen toimintaa on yhtiöitetty, monissa tapauksissa yhtiö on hoitanut sekä markkinoilla tapahtuvaa toimintaa että muuta toimintaa, eikä kirjanpitoa ole eriytetty.

Eriyttäminen tehostaa kilpailuneutraliteetin valvontaa ja luo edellytyksiä julkisyhteisöjen toiminnan kannattavuuden ja hinnoittelun kustannusperusteisuuden varmistamiseen.

Kirjanpidon eriyttäminen ehkäisee myös sitä, että julkisia varoja päätyy markkinoilla tapahtuvaan toimintaan. Lisäksi julkinen tuloslaskelma parantaa yksityisten kilpailijoiden mahdollisuuksia seurata julkisyhteisön markkinoilla tapahtuvan toiminnan laajuutta ja kannattavuutta.

Poikkeukset eriyttämisvelvollisuudesta

Eriyttämisvelvoite ei koske pienimuotoista toimintaa. Velvoitetta ei sovelleta, jos julkisyhteisön tai yksikön markkinoilla tapahtuvan toiminnan liikevaihto on alle 40 000 euroa vuodessa.

  • Tarvittaessa KKV voi puuttua liikevaihtorajan alle jäävään toimintaan, mikäli se estää tai vääristää kilpailua.

Kirjanpidon eriyttämisvelvollisuutta ei myöskään sovelleta toimintaan, johon KKV ei muutenkaan voisi puuttua.

Tietojen laatiminen ja valvonta

Julkisyhteisön markkinoilla tapahtuva toiminta on tullut eriyttää 1.1.2020 alkaen. Eriytetty tuloslaskelma ja muut tiedot on esitettävä ensimmäisen kerran vuoden 2020 tilinpäätöksen liitetietoina.

KKV valvoo eriyttämisvelvoitteen noudattamista. KKV voi sakon uhalla velvoittaa toimittamaan erillisen kirjanpidon, tuloslaskelman (tilinpäätöksen) sekä kuvauksen kustannuslaskennan periaatteista.

KKV antaa lain sisältöön liittyvää neuvontaa julkisyhteisön toiminnan itsearviointia varten. Säännöksen soveltamiskäytäntö kehittyy kuitenkin vasta tulevan tapauskäytännön myötä. Lisätietoa löytyy myös KKV:n verkkosivuilta.