Aggressiva förfaranden

Vid marknadsföring och i kundrelationer får aggressiva förfaranden inte tillämpas.

Som aggressiva förfaranden betraktas trakasseri, tvång och annan sådan påtryckning gentemot konsumenten som kan leda till att konsumenten fattar ett köpbeslut eller något annat beslut om en konsumtionsnyttighet som han eller hon annars inte skulle ha fattat.

Trakasseri

Trakasserier kan vara till exempel

 • direktmarknadsföring till personer som har förbjudit den personuppgiftsansvarige att använda sina uppgifter för marknadsföringsändamål
 • utdelning av adresslös direktmarknadsföring till en person som har förbjudit marknadsföringen till exempel med texten ”Ingen reklam” på sin postlåda eller sitt brevinkast eller på annat sätt uttryckt sin vilja att inte ta emot marknadsföring,
 • telefon- eller hemförsäljning under helger eller sent på kvällen eller tidigt på morgonen.

Tvång

Tvånget kan förutom i form av fysiskt våld även ske genom att hota någon annans liv, hälsa, frihet, heder, egendom eller något annat motsvarande.

Påtryckning

Som påtryckning betraktas att företaget använder sin maktposition för att utöva påtryckning på konsumenten. Då begränsar företaget väsentligt konsumentens möjlighet att fatta ett motiverat köpbeslut eller någon annan lösning som gäller en konsumtionsnyttighet.

Typiska fall av påtryckning är till exempel om företaget

 • utnyttjar konsumentens trötthet, sjukdom eller ålderdomens svaghet och tröttar ut konsumenten som till sist ingår ett avtal
 • erbjuder äldre sådana nyttigheter som de inte längre kan utnyttja och som är onödiga för dem.

Efter att avtalet ingåtts kan påtryckningen till exempel visa sig så att

 • det är svårt eller till och med omöjligt att reklamera
 • företaget hotar konsumenten utan grund med rättshandlingar när hen anmäler fel i varan eller tjänsten.

Bedömning av aggressiv metod

När konsumentombudsmannen bedömer hur aggressiv metoden är beaktas i synnerhet

 • dess tidpunkt, plats, art och varaktighet
 • om språket eller uppträdandet varit hotfullt eller kränkandet
 • om konsumentens missöden eller andra personliga omständigheter som försämrar konsumentens omdöme utnyttjats
 • om konsumentens möjligheter att utöva sina rättigheter enligt avtal eller lag försvårats
 • förekomsten av hot om att vidta åtgärder som inte är tillåtna enligt lag.

Konsumentombudsmannen bedömer företagets förfarande som en helhet med beaktande av omständigheterna i varje enskilt fall.

Vissa förfaranden är dock alltid olämpliga och förbjudna oberoende av omständigheterna och för deras del tillämpas inte prövning från fall till fall.

Det är till exempel förbjudet att

 • ge intryck av att konsumenten inte kan lämna platsen innan ett avtal har utarbetat
 • göra personliga besök i konsumentens hem och ignorera dennes anmodan om att lämna hans hem eller inte komma tillbaka
 • ta upprepade och oönskade kontakter per telefon, fax, e-post eller annat medium
 • i en annons direkt uppmana barn att köpa eller att övertala sina föräldrar eller andra vuxna att köpa de utannonserade produkterna åt dem
 • uttryckligen informera konsumenten om att näringsidkarens arbete eller försörjning står på spel om konsumenten inte köper produkten eller tjänsten
 • oriktigt skapa intryck av att konsumenten redan har vunnit eller kommer att vinna ett pris eller annan motsvarande förmån, eventuellt efter att först ha utfört en särskild handling, eller av att möjligheten att göra anspråk på priset eller en annan motsvarande förmån är beroende av att konsumenten betalar pengar eller ådrar sig en kostnad.

Utöver bestämmelserna i konsumentskyddslagen kan även bestämmelserna i lagen om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område om avtalets ogiltighet och bestämmelserna i strafflagen om bland annat hemfridsbrott tillämpas på aggressiva förfaranden.