Ympäristöväitteet markkinoinnissa

Kuluttajia ei saa johtaa harhaan käyttämällä liioiteltuja tai vääriä ympäristöväittämiä. Viherpesulla tarkoitetaan sitä, että ympäristöväitteet eivät ole totuudenmukaisia. Ympäristömarkkinoinnin on oltava selkeää ja perusteltua.

Ympäristöväittämällä annetaan ymmärtää, että tavaralla tai palvelulla on myönteinen ympäristövaikutus, ei lainkaan ympäristövaikutuksia tai se vahingoittaa ympäristöä vähemmän kuin muut saman tuoteryhmän tavarat tai palvelut.

Väitteiden on oltava selviä, täsmällisiä ja ymmärrettäviä, eikä niillä saa johtaa kuluttajia harhaan. Yrityksellä on myös oltava näyttöä väittämiensä tueksi.

Ole tarkkana, kun huomaat markkinointia, jossa käytetään esimerkiksi seuraavanlaisia ympäristöväittämiä:

  • täsmentämättömät, laajat tai laveat ilmaisut kuten esimerkiksi ekologinen, vihreä, kestävä, vastuullinen, tiedostava tai ympäristöystävällinen
  • ympäristöystävällisyyttä korostavat mielikuvat kuvissa, väreillä, videoissa tai grafiikoissa ilman täsmennettyä tietoa ja perusteluita, mihin annettu vaikutelma perustuu.
  • erilaiset ympäristöystävällisyyttä kuvaavat epäviralliset merkit, logot tai symbolit. Virallisia luotettavia ympäristömerkkejä ovat esimerkiksi pohjoismainen Joutsenmerkki ja EU:n ympäristömerkki. Tutustu virallisiin ympäristömerkkeihin Kuluttajaliiton sivuilla. 

Tunnista asianmukainen ympäristömarkkinointi

  • Tuotteen tai palvelun ympäristöominaisuuksista on kerrottu selkeästi. Ilmaisut ja termit ovat ymmärrettäviä.
  • Markkinoinnissa esitetyt väittämät eivät ole yleisellä tasolla ilmaistuja, vaan täsmällisiä ja konkreettisia.
  • Markkinoinnissa korostetut tuotteen ympäristövaikutukset ovat olennaisia ja merkityksellisiä ympäristön kannalta. Sitä, miten olennainen ympäristöväittämä on, arvioidaan suhteessa tuotteen kaikkiin ympäristövaikutuksiin.
  • Markkinoinnissa käy selkeästi esille, koskeeko ympäristöväittämä koko tuotetta vai osaa tuotteesta, koko yritystä vai tiettyä yrityksen toimintaa ja mihin ympäristövaikutukseen tai prosessiin väittämä liittyy.
  • Markkinoinnista saa totuudenmukaisen ja tarkan kuvan ympäristöhyödyn laajuudesta.
  • Ympäristöväitteessä on huomioitu tuotteen koko elinkaari. Tuotteen raaka-aineet, valmistusprosessi, jakelu ja käyttö sekä hyödykkeiden ominaisuudet jätteenä – eli tuotteen koko elinkaari – vaikuttavat monella tavoin ympäristöön.  Ympäristövaikutuksia koskevat tiedot on esitettävä siten, että ne eivät anna virheellistä kokonaiskuvaa.