Olennaisten tietojen antaminen

Yrityksellä on laaja tiedonantovelvollisuus. Kuluttajalle on annettava tietoa mm. yrityksen nimestä ja osoitteesta, markkinoitavasta tuotteesta ja sen hinnasta sekä asiakassuhteessa noudatettavista menettelyistä.

Yrityksellä on tiedonantovelvollisuus

Kuluttajansuojalaissa on lueteltu kuluttajalle annettavat tiedot. Näiden tietojen lisäksi yrityksellä voi olla velvollisuus antaa myös muita olennaisia tietoja. Tiedonantovelvollisuutta arvioidaan yleensä tapauskohtaisesti: eri tilanteissa tarvitaan enemmän tietoa kuin toisissa.

Tiedonantovelvollisuus markkinoitaessa tiettyä tavaraa tai palvelua

Kun yritys markkinoi tiettyä tavaraa tai palvelua tietyllä hinnalla, markkinoinnista on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

 • tavaran tai palvelun pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin on asianmukaista, kun otetaan huomioon mainostettu tuote ja markkinointiin käytetty viestin
 • elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite
 • tavaran tai palvelun kokonaishinta veroineen tai hinnan määräytymisen perusteet, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa
 • tarvittaessa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai tieto siitä, että tällaisia kuluja voi aiheutua, jos kuluja ei voida kohtuudella laskea etukäteen
 • maksua, toimitusta ja sopimuksen täyttämistä koskevat käytännöt, jos ne poikkeavat siitä, mitä kuluttajilla on yleensä aihetta olettaa
 • mahdollinen oikeus perua tai irtisanoa sopimus.

Ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot

Sen lisäksi, mitä muualla kuluttajansuojalaissa säädetään tiedonantovelvollisuudesta, yrityksen on muussa kuin kulutushyödykkeiden koti- ja etämyynnissä ennen kulutushyödykesopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi seuraavat tiedot, elleivät nämä tiedot ilmene muutoin asiayhteydestä:

 • tavaran tai palvelun pääominaisuudet siinä laajuudessa kuin tarpeellista
 • elinkeinonharjoittajan nimi, osoite sekä puhelinnumero
 • tavaran tai palvelun kokonaishinta veroineen tai hinnan määräytymisen perusteet, jos täsmällistä hintaa ei voida ilmoittaa
 • tarvittaessa kokonaishintaan sisältymättömät toimituskulut tai tieto siitä, että tällaisia kuluja voi aiheuta, jos niitä ei voida kohtuudella laskea etukäteen
 • tarvittaessa maksuun, toimitukseen ja asiakasvalituksiin liittyvät käytännöt
 • maininta tavaroita sekä digitaalisia sisältöjä ja palveluja koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta sekä tarvittaessa maininta kaupanteon jälkeisten palvelujen ja takuun saatavuudesta ja ehdoista
 • tarvittaessa sopimuksen kesto tai sen päättämistä koskevat ehdot, jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti
 • tarvittaessa digitaalisia elementtejä sisältävän tavaran sekä digitaalisen sisällön ja palvelun toimivuus, mukaan lukien sovellettava tekninen suojaus, sekä tällaisen hyödykkeen yhteensopivuus ja yhteentoimivuus siltä osin kuin elinkeinonharjoittaja siitä tietää tai hänen voidaan kohtuudella olettaa siitä tietävän.

Etä- ja kotimyynnissä on omat erityiset tiedonantovelvoitteensa.

Tiedonantovelvollisuus tarjottaessa yhdistettyjä tarjouksia tai kylkiäisiä

Jos yritys markkinoi tavaroita tai palveluita yhteishinnalla tai niin, että oston yhteydessä saa alennetulla hinnalla toisen hyödykkeen tai muun erityisen edun, markkinoinnissa on selkeästi ilmoitettava:

 • tarjouksen sisältö ja arvo sekä yhteishinnalla tarjottujen hyödykkeiden erilliset hinnat, jollei hinta erikseen hankittuna ole alle kymmenen euroa
 • tarjouksen ehdot, kuten kesto sekä määrälliset ja muut rajoitukset.

Tiedonantovelvollisuus koskee lisäetumarkkinointia ja muuta erikoistarjousmarkkinointia. Se koskee sekä samanveroisista tuotteista koottuja yhdistettyjä tarjouksia että kylkiäistarjouksia, joissa päätuotteen yhteydessä tarjotaan muodollisesti vastikkeeton, yleensä vähäarvoinen lisätuote.

Tiedonantovelvollisuus koskee myös erikoistarjousmarkkinointia, jossa etuna on tavanomaista alempi kampanjahinta. Lisäksi se koskee paljousalennuksia, joissa tietyn määrän hyödykkeitä hankkiva saa ne tai osan niistä alennetulla hinnalla.

Muu erityinen etu voi lisäksi olla rahana tai ostokortteina palautettava osuus tietyn ajanjakson kuluessa tehtyjen ostosten hinnoista. Kysymykseen voivat tulla myös erilaisiin kanta-asiakasohjelmiin liittyvät etuudet.

Näille tarjouksille on yhteistä se, että kuluttajan on ostettava jokin tavara tai palvelu, jotta hän saa edun.

Tiedonantovelvollisuus markkinointiarpajaisten järjestämisessä

Jos markkinointiin liittyy arvontoja, kilpailuita tai pelejä, yrityksen on kerrottava selkeästi niihin osallistumisen ehdoista. Lisäksi ehtojen on oltava helposti saatavilla.

Olennaisten tietojen antamatta jättäminen

Yritys ei saa jättää antamatta asiayhteys huomioon ottaen olennaisia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee osto- tai muun päätöksen tekemiseksi ja joiden puuttuminen voi johtaa päätöksentekoon, jota kuluttaja ei olisi riittävin tiedoin tehnyt.

Näin annettujen tietojen riittävyyttä arvioidaan

Kun tietojen riittävyyttä arvioidaan, otetaan huomioon tietojen selkeys, ymmärrettävyys ja oikea-aikaisuus. Jos yritys antaa tiedot epäselvästi tai kuluttajan päätöksenteon kannalta liian myöhään, yrityksen voidaan katsoa laiminlyöneen tiedonantovelvollisuutensa.

Tietojen riittävyyden arvioinnissa huomioidaan myös käytettyyn viestimeen liittyvät rajoitteet, kuten televisiomainoksen keston rajoitteet. Jos käytettyyn viestimeen liittyy runsaasti aika- ja tilarajoitteita, voi riittää, että elinkeinonharjoittaja antaa täydelliset tiedot muulla tavoin. Pelkästään televisio- tai radiomainoksen perusteella syntyvä vaikutelma ei saa kuitenkaan olla harhaanjohtava.

Arvioitaessa tietojen riittävyyttä otetaan huomioon myös elinkeinonharjoittajan muut toimenpiteet olennaisten tietojen antamiseksi kuluttajille.

Tiedonantovelvollisuuden laajuutta arvioidaan tapauskohtaisesti

Etukäteen ei ole kaikilta osin mahdollista selvittää, mitkä ovat olennaisia tietoja kussakin yksittäistapauksessa.

Tiedonantovelvollisuuden sisältö ja laajuus vaihtelevat asiayhteyden mukaan: esimerkiksi yrityksen yleisessä imagomainonnassa tiedonantovelvoite on yleensä suppeampi kuin tietyn tavaran tai palvelun markkinoinnissa.

Verkon markkinapaikka-alustan on mahdollistettava olennaisten tietojen antaminen

Markkinapaikka-alustat ovat verkkoalustoja, joilla kuluttajat ja elinkeinonharjoittajat käyvät kauppaa tai tekevät muita etäsopimuksia. Markkinapaikka-alustaa ylläpitävä yritys tarjoaa kaupankäynnille alustan, kuten verkkosivun tai mobiilisovelluksen, mutta ei välttämättä ole myytävien tavaroiden ja tuotteiden myyjä. Verkon markkinapaikkoja voivat olla esimerkiksi matka- ja hotellinvaraussivustot.

Markkinapaikka-alustan on oltava muotoiluiltaan ja toiminnoiltaan sellainen, että kauppaa voi käydä kuluttajansuojalain mukaisesti. Markkinapaikalla kuluttajille tuotteita tai palveluita tarjoavan elinkeinonharjoittajien tulee esimerkiksi voida antaa kuluttajille olennaiset tiedot markkinapaikka-alustalla.

Lisäksi digipalvelusäädös asettaa markkinapaikka-alustojen tarjoajille velvoitteen asettaa kuluttajien saataville esimerkiksi tiedot myyjäyrityksen nimestä, osoitteesta, puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta. Näiden tietojen on oltava saatavilla ainakin verkkoalustan verkkorajapinnalla, jossa tavaraa tai palvelua koskevat tiedot esitetään.

Lue lisää markkinapaikka-alustojen velvoitteista.