Markkinoinnin hyvä tapa

Markkinoinnilla on tietyt pelisäännöt, eikä markkinointi saa olla hyvän tavan vastaista. Markkinoinnin pitää heijastaa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjä periaatteita ja arvoja.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnissa ei saa käyttää hyvän tavan vastaista menettelyä. Tämä tarkoittaa sitä, että mainoksessa ei saa olla yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja arvojen vastaisia viestejä. Esimerkiksi väkivallan käyttö mainoksessa ei ole hyväksyttävää.

Syrjivä mainonta on kiellettyä

Mainonta ei saa vahvistaa yhteiskunnassa jo olevia syrjiviä asenteita. Syrjivällä mainonnalla tarkoitetaan sitä, että mainoksessa alistetaan, halvennetaan tai loukataan jotakuta ihmistä tai ihmisryhmää.

Eri kulttuurit ja etniset ryhmät on esitettävä mainoksissa yhdenvertaisina. Hyvän tavan vastaista on esimerkiksi sukupuolen halventaminen tai alentavan seksistinen esittäminen.

Uskonnollisen symboliikan käyttäminen markkinoinnissa herättää lähes poikkeuksetta voimakkaita tunteita, joiden huomioiminen monikulttuurisessa yhteiskunnassa on tärkeää. Myös uskonnollisten ilmausten käyttö vaatii tarkkaa harkintaa.

Väkivallan käyttäminen mainonnassa

Markkinointi on yksi tapa välittää yhteiskunnallisia arvoja. Väkivaltaista käyttäytymistä ja toisen henkilön omaisuuden vahingoittamista ei pidetä hyväksyttävänä, joten väkivallan käyttäminen mainoksen tehokeinona on hyvän tavan vastaista.

Huumori ei tee väkivallasta sen oikeutetumpaa. Päinvastoin: humoristinen asenne saattaa vähätellä väkivallan paheksuttavuutta ja luoda mielikuvan hyväksyttävästä käyttäytymismallista.

Yleissävyltään uhkaava ja pelottava mainos saattaa ahdistaa samalla tavalla kuin suora väkivalta. Tällainen mainos voi olla hyvän tavan vastainen erityisesti silloin, kun se sisältää erityisesti lapsia pelottavia elementtejä ja saattaa tavoittaa lapset, vaikka mainos ei olisi suunnattu lapsille.

Mainoksessa esitetty käytös ja turvallisuus

Mainokset muokkaavat yhteiskunnan arvopohjaa ja saattavat vaivihkaa tehdä epätoivotuista toimintamalleista hyväksyttyjä ja jopa tavoiteltuja.

Erityisesti turvallisuuden unohtaminen mainoksessa saattaa johtaa siihen, että mainoksen toimintamallin matkiminen aiheuttaa vakavan vaaratilanteen.

Jos mainoksessa rikotaan tuotteiden ja palveluiden turvallisuusmääräyksiä, mainos on yleensä myös hyvän tavan vastainen.

Ulkomainonnassa käytetään julkista tilaa

Markkinoinnin hyvän tavan vastaisuutta arvioitaessa kiinnitetään huomiota myös käytettyyn markkinointivälineeseen. Ulkomainonta käyttää julkista tilaa, jolloin mainontaa ei voi välttyä kohtaamasta. Tämän takia ulko- ja näyteikkunoissa tai liikennevälineissä oleva mainos saattaa ylittää tavallista herkemmin hyvän tavan vastaisuuden rajan.

Mainoksia suunniteltaessa on otettava huomioon, että kaikilla on oikeus rauhalliseen asuinympäristöön. Erityistä huomiota on kiinnitettävä siihen, ettei lasten tule kohdata ikä- ja kehitystasoonsa sopimattomia mainoksia.

Lapset markkinoinnin kohteena

Markkinoinnissa on otettava huomioon lasten etu. Alaikäisillä kriittinen ajattelu ja elämänkokemukset ovat usein vasta kehittymässä. Lapsiin kohdistuvaa markkinointia arvioidaan keskimääräistä tiukemmin, sillä alaikäiset ovat aikuisia alttiimpia markkinoinnin vaikutuksille.

Mainostajien on kunnioitettava lasten hyväuskoisuutta ja kokemattomuutta. Siksi lapsille ei saa mainoksissa esittää sopimattomia käyttäytymismalleja eikä lupauksia siitä, että elämä muuttuu paremmaksi ostamalla oikeita tuotteita. Lapsille ei myöskään saa esittää suoria ostokehotuksia.

Vanhemmilla on lastensa kasvattajina oikeus päättää perheen ostoksista ilman, että suoraan lapseen vetoamalla aiheutetaan ostopaineita.

Lapset mainoksissa

Lapsiesiintyjiä voi käyttää mainoksissa, kunhan lapsi sopii luontevasti mainoksen ympäristöön tai on välttämätön mainostettavan tuotteen käytön havainnollistamiseksi.

Lapsen suuhun ei kuitenkaan saa laittaa suoraa ostokehotusta.

Kuluttaja-asiamies valvoo markkinointia koskevien lakien noudattamista

Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain ja useiden muiden kuluttajan suojaksi säädettyjen lakien noudattamista. Valvonta kohdistuu erityisesti markkinoinnin ja sopimusehtojen sekä perinnän lainmukaisuuteen.

Mainonnan eettisen neuvoston tehtävänä on antaa lausuntoja siitä, onko markkinointi hyvän tavan vastaista. Kuluttaja-asiamies voi käyttää neuvoston linjauksia valvontatyönsä tukena, mutta perustaa linjauksensa lakiin.