Markkinoinnin virheen oikaisu

Kuluttajan on voitava luottaa siihen, että mainoksessa oleva hinta ja muut tiedot ovat mainoksessa oikein. Jos mainostaja on markkinoinut kuluttajasuojalain vastaisesti, voit vaatia hyvitystä virheellisen mainoksen vuoksi aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta.

Myyjää sitoo huolellisuusvelvoite

Markkinoinnissa tai tarjouskampanjoissa on huolehdittava siitä, että tuotetta on saatavilla ja mainoksen tiedot pitävät paikkansa. Huolellisuutta on myös markkinoinnin virheellisten ja muuttuneiden tietojen korjaaminen.

Virheen oikaisun on tavoitettava asiakkaat

Jos mainos on virheellinen tai puutteellinen, mainostajan velvollisuus on oikaista virhe mahdollisimman nopeasti, kun hän huomaa sen. Virhe on oikaistava kuluttajille, joille virheellinen mainoskin on kohdistettu. Oikaisu on tehtävä riittävän tehokkailla keinoilla ja sen on oltava oikeassa suhteessa markkinoinnin voimakkuuteen ja laajuuteen sekä virheestä asiakkaille aiheutuviin haittoihin.

Yleensä myyjän on oikaistava virhe samassa kanavassa kuin missä virheellinen mainos on ollut:

  • Jos verkkokauppa on markkinoinut virheellisesti verkkokaupan lisäksi esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, virhe on korjattava kummassakin kanavassa.
  • Kivijalkamyymälöissä yrityksen on korjattava virhe myös liikkeen ulkopuolella, ja liikkeessä pitää olla esillä selkeästi tiedot virheen oikaisusta.

Mainoksen virheen hyvittäminen

Mainostajan huolellisuuden ja kuluttajalle mahdollisesti koituvan hyvityksen määrittäminen on usein riippuvainen tapauksen yksityiskohdista. Asiassa punnitaan esimerkiksi markkinoinnin vahvuutta ja volyymiä, tarjotun hinnan ja tuotteen houkuttavuutta ja markkinointitietojen korjaamista.

Jos mainostaja on markkinoinnissaan rikkonut kuluttajansuojalakia, voit vaatia hyvitystä virheellisestä mainoksesta aiheutuneesta taloudellisesta vahingosta. Tällaisia ovat esimerkiksi turhan kauppareissun aiheuttamat kulut. Suositeltavaa myös on, että kuluttajalle tarjotaan vastaava tuotteen mainoksen ehdoilla tai mahdollisuus ostaa tuote myöhemmin.

Yrityksen on varauduttava hyvittämään virheestä aiheutunut haitta. Sinulle voidaan esimerkiksi myydä vastaava tuote tarjouksen hinnalla tai sinulle voidaan antaa mahdollisuus ostaa tarjoustuote myöhemmin.

Mainostaja on lähtökohtaisesti korvausvelvollinen, vaikka

  • se on korjannut virheen jälkikäteen asianmukaisesti
  • se pystyy osoittamaan, että virhe on aiheutunut mainostajasta riippumattomasta syystä.

Kuluttajan oikeus hyvitykseen

Virheellisen hinnan merkitys

Sinulla on oikeus odottaa, että mainoksen hintatiedot pitävät paikkansa liikkeessä, verkkokaupassa sekä osoitteellisessa ja muussa suoramarkkinoinnissa.

Verkkokaupoissa ja -mainonnassa yritys voi päivittää tietoja nopeasti, joten mainostajalla on korostunut vastuu verkossa antamistaan tiedoista. Lähtökohtana verkossa on, että myyjän ilmoittamat tiedot ovat sitovia. Voit vaatia tuotetta verkkosivulla tarjottuun hintaan sen jälkeen, kun olet tilannut tuotteen.

Hinta ei kuitenkaan sido myyjää, jos kuluttajan olisi pitänyt ymmärtää hinnan olleen selvästi virheellinen. Näin on muun muassa silloin, jos ero ilmoitetun hinnan ja todellisen hinnan välillä on huomattavan suuri tai väärää hintaa voidaan pitää poikkeuksellisen alhaisena yleiseen hintatasoon verrattuna.

Jos hintatieto on myyjän mukaan ollut muu kuin se, jolla tilaus on tehty, myyjän pitää pystyä esittämään asiasta luotettava näyttö.