Perustietoa ja usein kysyttyä markkinoinnista

Miten hinta tulee ilmoittaa markkinoinnissa? Onko piilomainonta sallittua? Miten alennusmyynti eroaa tarjouksesta? Saako tavaraa mainostaa ilmaisena? Lue perustietoa ja vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin.

Markkinoinnilla, markkinointiviestinnällä ja kaupallisella viestinnällä tarkoitetaan laajasti kaikkia kaupallisen menettelyn muotoja, joilla pyritään edistämään yrityksen myyntiä tai tekemään sen brändiä tunnetummaksi kuten

 • mainonta
 • tavaran pakkauksessa, käyttöohjeissa tai kaupanteon yhteydessä annetut tiedot
 • erilaiset myynninedistämiskeinot, esimerkiksi alennukset, lisäedut ja kilpailut.

Markkinointia ei ole ainoastaan tuotteesta tai palvelusta annetut tiedot, vaan myös yrityksen imagomainonta on markkinointia.

Asiakassuhteella tarkoitetaan

 • yrityksen ja kuluttajan välistä voimassa olevaa sopimussuhdetta
 • yrityksen ja kuluttajan välisiä yhteydenottoja oston tai palvelun
 • suorittamisen jälkeen liittyen esimerkiksi tavaran tai palvelun
 • virhetilanteeseen, tietoihin reklamaatiosta tai velkojen perinnässä käytettävistä menettelytavoista.

Mark­ki­noin­nil­la on tie­tyt pe­li­sään­nöt

Kuluttajansuojalaki sääntelee markkinointia. Markkinointi ja menettelyt asiakassuhteessa eivät saa olla hyvän tavan vastaisia eikä niissä saa käyttää kuluttajan kannalta sopimatonta menettelyä.

Kuluttajaviranomaiset arvioivat markkinoinnin lainmukaisuutta mainoksen antaman kokonaisvaikutelman perusteella. Tietyt menettelyt ovat kuitenkin aina sopimattomia ja kiellettyjä eikä niihin käytetä tapauskohtaista harkintaa. Kenenkään ei tarvitse joutua epäasiallisen, painostavan tai loukkaavan mainonnan kohteeksi.

Usein kysytyt kysymykset

Markkinoinnin yleiset käytännöt ja kielletyt menettelyt 

 • Kyllä pitää. Markkinoinnista on käytävä selkeästi ilmi, että kyseessä on mainos ja kuka on mainostaja. Kaupallisia viestejä ei saa piilottaa muuhun viestintään, ja piilomainonta on kiellettyä kaikissa olosuhteissa.

 • Markkinoinnissa ja asiakassuhteessa ei saa käyttää sopimatonta menettelyä. Muun muassa harhaanjohtaminen, aggressiivisuus ja olennaisten tietojen antamatta jättäminen ovat sopimattomia menettelyitä.

  Myös hyvän tavan vastainen markkinointi on kiellettyä. Markkinointi ei saa olla ristiriidassa yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen arvojen kanssa. Siksi mainonta ei saa syrjiä ketään. Myös väkivallan ihannointi mainonnassa on kielletty.

 • Saa, mutta markkinointi ei saa olla harhaanjohtavaa eikä markkinoinnissa saa antaa totuudenvastaisia tietoja. Siksi mainostajan on pystyttävä todistamaan markkinoinnissa käyttämänsä tosiasiaväitteet ja vertailut oikeiksi. Jos tuotteita vertaillaan toisiinsa, markkinoijan on myös huolehdittava siitä, että vertailuryhmä on tarjontaan nähden edustava.

 • Jokaisella on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksissa. Jos et halua vastaanottaa suoramarkkinointia, voit kieltää suoramarkkinoinnin.

  Sinulle pitää kertoa jo henkilötietojen keräämisvaiheessa, jos markkinoija käyttää tietojasi suoramarkkinoinnissa. Jos yritys ei kerro tätä sinulle, henkilötietojasi ei saa käyttää markkinointitarkoituksessa.

Tavaran tai palvelun hinta 

 • Hinnan ilmoittamisvelvollisuus voi olla eri tavaroilla ja palveluilla erilainen ja se voi olla riippuvainen käytetystä myyntitavasta.

 • Maksullisen tuotteen luonnehtiminen ilmaiseksi tai maksuttomaksi on harhaanjohtavaa markkinointia.

  Jos ilmainen-sanaa käytetään yhdistetyissä tarjouksissa, yrityksen on varmistuttava siitä, ettei markkinoinnin kokonaisvaikutelma johda harhaan. Ilmaisena mainostettu etu ei saa olla mainoksen pääviesti.

Alennusmyynnit, tarjoukset ja muut myynninedistämiskeinot  

 • Tarjous eroaa alennusmyynnistä niin, että tarjous on yleensä kestoltaan lyhytaikaisempi kuin alennusmyynti. Tarjouksen piiriin kuuluu yleensä vähemmän tuotteita kuin alennusmyyntiin.

  Tarjoustuotteen ei myöskään tarvitse kuulua liikkeen normaaliin valikoimaan. Tarjouksia voi olla myös juuri avatussa liikkeessä.

  Alennusmyynti on kestoajaltaan rajoitettu tarjous, jonka sisältönä on yrityksen myynnissä olevan tuotteen hinnanalennus. Alennus lasketaan hinnasta, jolla yritys on myynyt tuotetta ennen alennusmyyntiä.

 • Kanta-asiakkuuksien markkinoinnissa on kerrottava etujen saamisen edellytyksistä, kuten mahdollisesta liittymismaksusta sekä siitä, edellyttääkö kanta-asiakkuus henkilötietojen käsittelyä.

  Kanta-asiakasedut eivät saa hallita tavaroiden ja palveluiden markkinointia silloin, kun markkinointi on suunnattu kaikille kuluttajille.

 • Markkinoinnissa saa puhua loppuunmyynnistä vain silloin, kun ilmaisu perustuu todelliseen tilanteeseen. Todellinen tilanne on esimerkiksi tietyn kaupan tai sen toimipisteen lopettaminen tai luopuminen tietystä tuoteryhmästä, -mallista tai toimipisteestä.

Markkinoinnin virheet, palautteenanto ja markkinoinnin valvonta  

 • Yritys on vastuussa siitä, että mainoksen tiedot pitävät paikkansa. Myyjän on myös korjattava markkinoinnin virheelliset ja muuttuneet tiedot.

  Jos huomaat puutteita yrityksen mainonnassa, niistä kannattaa ilmoittaa suoraan yritykselle. Vastuullinen yritys kuuntelee asiakastaan.

 • Jos mainos on sisältänyt virheellistä tietoa ja tämän vuoksi teit turhan kauppareissun, voit vaatia hyvitystä esimerkiksi turhan kauppareissun aiheuttamista kuluista. Et voi vaatia korvauksia mielipahasta tai harmista.

  Mainostajan mahdollista huolellisuutta ei ole tarpeen selvittää erikseen. Jos tarjoustuote varotoimista huolimatta loppuu tarjouksen kestoaikana, myyjän on varauduttava hyvittämään kuluttajalle aiheutunut haitta.

 • Kuluttaja-asiamies valvoo markkinoinnin lainmukaisuutta. Jos huomasit epäasiallisen mainoksen, ilmoita siitä kuluttaja-asiamiehelle. Ilmoituksia hyödynnetään valvonnassa.