Matkapaketin muuttaminen

Matkapakettisopimus sitoo lähtökohtaisesti molempia osapuolia. Ennen matkaa niin matkustaja kuin matkanjärjestäjä voivat kuitenkin tehdä tietyissä rajoissa muutoksia sopimukseen.

Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle henkilölle

Matkustajalla voi olla oikeus tehdä muutoksia varaamansa matkaan. Oikeus muutoksien tekemiseen riippuu matkapaketin sopimusehdoista.

Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkustaja voi viimeistään 45 vuorokautta ennen matkan alkua muuttaa matkan lähtöpäivää, matkakohdetta tai hotellia, kun hän maksaa alkuperäisen ja uuden matkan mahdollisen hinnanerotuksen lisäksi toimistokulut.

Matkustaja voi luovuttaa matkapakettisopimuksen toiselle henkilölle, jos matkalle osallistumista koskevissa ehdoissa ei ole sille esteitä.

Matkanjärjestäjä voi olla hyväksymättä luovutusta esimerkiksi silloin, jos

 • matka on vain tietyn yhdistyksen jäsenille, eikä uusi matkustaja ole yhdistyksen jäsen
 • matkalle tarvitaan matkanjärjestäjän hankkimia asiakirjoja (esimerkiksi ryhmäviisumi) ja uuden asiakirjan hankkiminen on huomattavan hankalaa
 • uusi matkustaja ei sukupuolensa vuoksi voi käyttää varattua majoituspaikkaa.

Matkapaketin luovutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän päivää ennen matkan alkamista. Ilmoitus on tehtävä todennettavalla tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Ilmoituksen voi tehdä myöhemminkin, jos luovutus ei aiheuta kohtuuttomia hankaluuksia matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjä saa periä korvauksen matkapaketin luovutuksesta. Matkanjärjestäjän on ilmoitettava siirron kustannukset ja niiden perusteet luovuttajalle.

 • Korvaus saa olla enintään todellisten kustannusten suuruinen, eikä se saa olla kohtuuton.
 • Kustannuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi nimen muuttaminen, matkalipun peruutus tai uuden lipun antaminen.

Matkapaketin luovuttaja ja saaja ovat yhdessä vastuussa matkan hinnan ja mahdollisen luovutuksesta perittävän korvauksen maksamisesta. Jos matkan hintaa tai korvausta luovutuksesta ei ole maksettu, matkanjärjestäjä saa vaatia suoritusta kummalta tahansa.

Matkapaketin hinnan muutokset

Matkapaketin hintaa ei voi yleensä muuttaa sopimuksen tekemisen jälkeen.
Matkanjärjestäjä saa korottaa hintaa sopimuksen tekemisen jälkeen vain, jos siitä on sovittu matkapakettisopimuksessa ja matkustajalle on samoilla perusteilla annettu oikeus hinnanalennukseen. Sopimusehdoissa on myös mainittava, miten hinnantarkistukset lasketaan.

 • Matkan hinnankorotus ei saa olla kustannusten nousua suurempi.

  Hinnankorotus saa perustua ainoastaan

  • kuljetuskustannusten muutokseen, joka johtuu polttoaineiden tai muiden energialähteiden hinnoista
  • matkapalveluihin kohdistuvien verojen muutokseen
  • kolmansien osapuolien matkapalveluille asettamien maksujen muutokseen, kuten lentokenttien tai satamien käyttöön liittyviin veroihin ja muihin maksuihin
  • matkapaketin kannalta merkitykselliseen valuuttakurssin muutokseen.

  Matkustajalle on ilmoitettava hinnankorotuksesta viimeistään 20 päivää ennen matkan alkamista. Ilmoituksessa on kerrottava selkeästi ja ymmärrettävästi hinnankorotuksen määrä, peruste ja laskentatapa.

  Jos hinnankorotus on yli kahdeksan prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta, matkustajalla on oikeus ilman peruutusmaksua peruuttaa sopimus kohtuullisessa määräajassa saatuaan tiedon korotuksesta. Jos matkanjärjestäjä ei ilmoita kohtuullista määräaikaa, peruminen on tehtävä seitsemän päivän aikana.

  Kun matkustaja on perunut sopimuksen, matkanjärjestäjän on palautettava tehdyt maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa. Matkustajalla voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen.

 • Jos sopimusehdoissa on sovittu matkustajan oikeudesta hinnanalennukseen ja matkapaketin hinta laskee, matkan hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti.

  • Matkanjärjestäjä saa vähentää palautussummasta hinnanalennuksen maksamisesta aiheutuvat hallintokulut.
  • Matkanjärjestäjän on matkustajan pyynnöstä esitettävä todisteet hallintokuluista.
  • Matkustajalla on oikeus saada kustannusten laskua vastaava hinnanalennus matkan alkamiseen saakka.
  • Hinnanalennuksen myöntämistä ei ole siis rajattu 20 päivään ennen matkan alkamista, kuten hinnankorotuksen yhteydessä.

Muut merkittävät matkapaketin muutokset

 • Jos matkanjärjestäjän on tehtävä ennen matkan alkamista merkittäviä muutoksia matkapalveluiden pääominaisuuksiin, niistä on ilmoitettava matkustajalle mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

  Ilmoitus matkustajalle on tehtävä pysyvällä tavalla ja siitä on käytävä ilmi seuraavat asiat:

  • Mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä.
  • Heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua, tai alentavatko ne sen arvoa.
  • Minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja saa muutosten vuoksi.
  • Milloin matkustajan katsotaan hyväksyneen muutokset. Matkustajan voidaan katsoa hyväksyneen ehdotetut muutokset, jos matkustaja ei ilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa ilmoita matkan peruuttamisesta.
  • Tiedot korvaavasta matkapaketista ja sen hinnasta, jos matkanjärjestäjä tarjoaa matkan peruuttaneelle matkustajalle korvaavaa matkapakettia.
 • Jos matkanjärjestäjä muuttaa merkittävästi jotain matkan pääominaisuuksista, matkustaja saa perua sopimuksen ilman peruutusmaksua matkanjärjestäjän antamassa määräajassa.

  Matkustajan kannalta merkittävä muutos voi olla esimerkiksi

  • lähtö- tai saapumisaikojen muutos, josta aiheutuu huomattavia hankaluuksia tai ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä
  • kuljetusvälineen muutos, joka lisää matkustusaikaa huomattavasti
  • päivälennon muuttuminen yölennoksi, esimerkiksi iltapäiväksi sovittu paluu tapahtuukin vasta puolen yön jälkeen
  • matkakohteen muutos
  • majoituksen tason selvä laskeminen.

  Myös matkan luonteen olennaisesti muuttavaa muutosta voidaan pitää merkittävänä esimerkiksi silloin, kun:

  • Liikuntarajoitteiselle henkilölle esteettömänä markkinoitu majoitus vaihtuu esteelliseksi.
  • Opastettu matka muuttuu omatoimiseksi.
  • Matkan tarkoituksen kannalta olennaiset retket jäävät pois.
  • Lapsiperheelle on markkinoitu hotellia, jossa on lasten uima-altaat, leikkipaikat ja lapsikerho, mutta vaihtuneessa majoituspaikassa näitä palveluja ei ole, eikä niitä ole saatavilla lähistölläkään ilman lisäkustannuksia.

  Jos matkustaja ei hyväksy alkuperäiseen pakettiin tehtäviä muutoksia ja peruu sopimuksen:

  • Matkanjärjestäjän on palautettava maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14 päivän kuluessa.
  • Matkanjärjestäjä voi tarjota matkustajalle korvaavaa matkapakettia niin halutessaan.

  Matkustajalla on oikeus vahingonkorvaukseen matkan peruuntumisesta aiheutuneista vahingoista, esimerkiksi tarpeettomaksi käyneestä viisumista tai liityntämatkojen hankkimisesta aiheutuneista kuluista.

  Jos matkustaja ei peru sopimusta matkanjärjestäjän antamassa määräajassa, matkustajan katsotaan hyväksyneen muutokset ja hänellä on tällöin oikeus hinnanalennukseen. Hinnanalennus voi tällöin vastata matkapaketin laadun heikennystä tai matkanjärjestäjän kustannusten alennusta.

Vähäiset matkapaketin muutokset

Matkanjärjestäjä saa tehdä vähäisiä muutoksia matkapakettisopimuksen ehtoihin ennen matkan alkamista, jos siihen on matkapaketin sopimusehdoissa varattu oikeus. Matkanjärjestäjän pitää ilmoittaa muutoksesta matkustajalle selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.

Merkitykseltään vähäisenä voidaan pitää matkan kokonaisuuden kannalta sellaisia muutoksia, joihin matkustaja on matkakohteen tai matkan luonteen perusteella voinut kohtuudella varautua, kuten yhden matkapakettiin kuuluvan retken peruuntuminen, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

Matkanjärjestäjän suoritusta voidaan pitää virheellisenä, jos matkapakettisopimukseen tehtyä muutosta voidaan pitää vähäistä suurempana, mutta ei kuitenkaan sillä tavalla merkittävänä, että matkustaja saisi perua tehdyn sopimuksen. Vaikka matkapakettisopimusta ei voisi tällaisessa tilanteessa perua, matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen muutoksen takia.