Ändring av en paketresa

Paketreseavtalet är i regel bindande för båda parterna. Före resan kan dock både resenären och researrangören inom vissa gränser göra ändringar i avtalet.

Resenärens rätt att ändra avtalet och överlåta det till en annan person

Resenären kan ha rätt att göra ändringar i den reserverade resan. Rätten att göra ändringar beror på resepaketets avtalsvillkor.

Enligt de allmänna paketresevillkoren kan resenären senast 45 dygn före resans början ändra resans avresedag, resmål eller hotell när han eller hon betalar kontorskostnader i tillägg till den eventuella prisskillnaden mellan den ursprungliga och den nya resan.

Resenären kan överlåta paketavtalet till en annan person, om villkoren för deltagande i resan inte hindrar detta.

Researrangören kan låta bli att godkänna överlåtelsen till exempel om

 • resan är avsedd endast för medlemmar i en viss förening och den nya resenären är inte medlem i föreningen
 • det behövs handlingar som researrangören skaffat (till exempel gruppvisum) för resan och det är anmärkningsvärt svårt att skaffa en ny handling
 • den nya resenären på grund av sitt kön inte kan använda bokat boende.

Researrangören ska underrättas om att resepaketet har överlåtits senast sju dagar innan resan börjar. Anmälan ska göras på ett verifierbart sätt, till exempel per e-post. Anmälan kan göras även senare om överlåtelsen inte medför oskäliga svårigheter för researrangören.

Researrangören får ta ut ersättning för överlåtelsen av resepaketet. Researrangören ska underrätta överlåtaren om kostnaderna för överlåtelsen och grunderna för dem.

 • Ersättningen får vara högst lika stor som de faktiska kostnaderna och den får inte vara oskälig.
 • Kostnader kan till exempel orsakas av namnändring, avbokning av biljett eller utfärdande av ny biljett.

Den som överlåter och den som tar emot paketresan ansvarar tillsammans för betalningen av resans pris och en eventuell ersättning för överlåtelsen. Om resans pris eller ersättningen för överlåtelsen inte har betalats, får researrangören kräva betalning av någondera parten.

Prisändringar i paketresor

Priset på en paketresa kan i allmänhet inte ändras efter att avtalet har ingåtts.

Researrangören får höja priset efter att avtalet har ingåtts endast om detta har avtalats i paketavtalet och resenären på samma grunder har getts rätt till prisavdrag. I avtalsvillkoren ska också nämnas hur prisjusteringarna beräknas.

 • Resans prishöjning får inte överstiga kostnadsökningen. Prishöjningen får grunda sig endast på

  • en ändring av transportkostnader som beror på priset på bränsle eller andra energikällor
  • en ändring av skatter på resetjänster
  • avgifter som tredje part har fastställt för resetjänster, såsom avgifter för användning av flygplatser eller hamnar och andra avgifter
  • en ändring av valutakursen som är av betydelse för resepaketet.

  Resenären ska meddelas om prishöjningen senast 20 dagar innan resan inleds. I meddelandet ska prishöjningens belopp, grund och beräkningssätt anges på ett tydligt och begripligt sätt.

  Om prishöjningen överstiger åtta procent av paketets totalpris, har resenären rätt att utan avbokningsavgift frånträda avtalet inom skälig tid efter att ha fått kännedom om höjningen. Om researrangören inte meddelar en skälig tidsfrist, ska avbokningen göras inom sju dagar.

  När resenären har frånträda avtalet, ska researrangören utan obefogat dröjsmål och senast inom 14 dagar återbetala betalningarna. Resenären kan också ha rätt till skadestånd.

 • Om det i avtalsvillkoren har avtalats om resenärens rätt till prisavdrag och resepaketets pris sjunker, ska resans pris sänkas minst så att det motsvarar sänkningen av kostnaderna.

  • Researrangören får från den summa som återbetalas dra av de administrativa kostnaderna för betalningen av prisavdraget.
  • Researrangören ska på resenärens begäran lägga fram bevis på administrativa kostnader.
  • Resenären har rätt att få ett prisavdrag som motsvarar kostnadsminskningen fram till resans början. Prisavdragen är alltså inte begränsad till 20 dagar före resans början, såsom i samband med prishöjningen.

 Andra betydande ändringar i paketresan

 • Om researrangören före resans början måste göra betydande ändringar i resetjänsternas huvudsakliga egenskaper, ska resenären underrättas om ändringarna så snart som möjligt. Anmälan ska vara tydlig, klart och begriplig.

  Anmälan till resenären ska göras på ett varaktigt sätt och följande ska framgå av anmälan:

  • Vilka ändringar ämnar researrangören göra.
  • Om ändringarna försämrar kvaliteten på paketresan eller sänker dess värde.
  • Hur stor prissänkning resenären får på grund av ändringarna.
  • När resenären anses ha godkänt ändringarna. Resenären kan anses ha godkänt de föreslagna ändringarna, om resenären inte inom den skäliga tid som anges i meddelandet meddelar att resan avbokas.
  • Uppgifter om ett ersättande resepaket och dess pris, om researrangören erbjuder den avbokade resenären ett ersättande resepaket.
 • Om researrangören i betydande grad ändrar någon av resans huvudsakliga egenskaper, får resenären frånträda avtalet utan avbokningsavgift inom den tid som researrangören har angett.

  För resenären kan en betydande förändring vara till exempel

  • en ändring av ankomst- eller avgångstider som medför betydande svårigheter eller extra kostnader, till exempel omorganisering av transport eller inkvartering
  • en ändring av transportmedel som avsevärt ökar restiden
  • att ett dagsflyg ändras till nattflyg, till exempel att en återresa som planerats ske på eftermiddagen flyttas fram till efter midnatt
  • en ändring av resmålet
  • en klar sänkning av inkvarteringsnivån.

  Även en ändring som väsentligt förändrar resans karaktär kan anses vara betydande till exempel när

  • En inkvartering som marknadsförts som tillgänglig för rörelsehindrade blir svårtillgänglig.
  • En guidad resa blir en självständig resa.
  • Utflykter som är väsentliga med tanke på resans syfte tas bort.

  Man har marknadsfört ett hotell med barnpooler, lekplatser och barnklubbar för barnfamiljer, men på ett det nya boendet finns inte dessa tjänster och de finns inte heller i närheten utan extra kostnader.

  Om resenären inte godkänner ändringarna i det ursprungliga paketet och fånträda avtalet:

  • ska researrangören återbetala betalningarna utan obefogat dröjsmål och senast inom 14 dagar.
  • Researrangören kan erbjuda resenären ersättande resepaket om han eller hon så önskar.

  Resenären har rätt till skadestånd för skador som orsakats av att resan ställts in, till exempel visum som blivit onödigt eller kostnader för anskaffning av anslutningsresor.

  Om resenären inte frånträder avtalet inom den tid som researrangören har meddelat, anses resenären ha godkänt ändringarna och har då rätt till prisavdrag. Prissänkningen kan då motsvara försämringen av paketresepaketets kvalitet eller sänkningen av researrangörens kostnader.

Obetydliga ändringar i paketresor

Researrangören får göra obetydliga ändringar i villkoren i paketreseavtalet innan resan inleds, om rätt till detta har reserverats i avtalsvillkoren för paketresor. Researrangören ska informera resenären om ändringen på ett tydligt, klart och begripligt sätt.

Som ändringar av ringa betydelse kan betraktas sådana ändringar som är obetydliga med tanke på resan som helhet och som resenären med hänsyn till resmålets eller resans karaktär rimligen kan ha varit beredd på.

Researrangörens prestation kan anses vara felaktig, om ändringen i paketavtalet kan anses vara större än obetydliga, men dock inte så betydande att resenären får rätt att frånträda avtalet. Även om ett paketavtal inte kan avbokas i en sådan situation har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd på grund av ändringen.