Matkanjärjestäjän vakuus

Matkapakettien myyminen edellyttää yleensä vakuuden asettamista. Vakuudesta korvataan matkustajien matkapaketeista suorittamat maksut, jos matkanjärjestäjä menee konkurssiin. Matkapaketin myyjä on vastuussa siitä, että vakuus on riittävä.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee vakuuspäätöksen muun muassa matkanjärjestäjän lähettämien arvio- ja toteutumalukujen sekä maksuehtojen perusteella. Matkanjärjestäjän on toimitettava vakuus KKV:lle ennen kuin matkoja voi alkaa markkinoida.

Missä tapauksissa vakuus vaaditaan?

Matkanjärjestäjän on asetettava maksukyvyttömyytensä varalta vakuus seuraavissa tilanteissa:

 • Matkan hinta veloitetaan matkustajilta osittain tai kokonaan ennen matkan alkamista.
 • Matka kestää yli 24h tai sisältää yöpymisen.
 • Matkaan sisältyy kuljetus.
 • Matka sisältää vähintään kaksi erityyppistä matkailupalvelua alla olevista:
  • kuljetus
  • majoitus
  • ajoneuvon vuokraus
  • muu matkailupalvelu

HUOM! Yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista edesauttavan matkailupalveluntuottajan on asetettava vakuus tarjoamansa palvelun osalta. Jos tämä palvelu on kuljetus, on vakuuden katettava myös paluukuljetuskustannukset. Lue lisää yhdistetyistä matkajärjestelyistä.

Miksi vakuus tarvitaan?

Matkapaketin hinta tai osa siitä veloitetaan kuluttajalta yleensä kauan ennen matkalle lähtöä, minkä vuoksi matkan ostaminen sisältää aina taloudellisen riskin.

Matkapaketteja koskevan EU-direktiivin mukaan matkustajan on saatava maksamansa rahat takaisin täysimääräisinä ja ilman aiheetonta viivytystä, jos matkanjärjestäjä menee konkurssiin.

Matkustajan oikeus sada rahansa takaisin koskee koko matkapakettisopimusta. Matkustajalla on oikeus saada rahat takaisin myös alihankkijoiden tuottamien palvelujen osalta, esimerkiksi asiakkaan matkanjärjestäjälle maksamista lentolipuista tai hotellivouchereista.

Vakuudesta palautetaan matkustajalle ainoastaan ennen matkan alkua maksetut maksut ja järjestetään tarvittaessa paluukuljetus.

Vakuudesta ei palauteta maksuja palveluista, jotka matkustaja on ehtinyt matkallaan käyttämään.
Paluukuljetus järjestetään vain matkapalveluyhdistelmille, joihin on kuulunut kuljetus.

Kuinka suuri vakuuden on oltava?

Matkanjärjestäjän ennen matkan alkua veloittamien maksujen määrä ei saa missään vaiheessa ylittää vakuuden määrää.

Ennen matkan alkua perittäviin maksuihin lukeutuvat

 • varausmaksut.
 • ennen matkan alkua suoritettavat loppumaksut.
 • matkapalveluyhdistelmien ostoon oikeuttavat lunastamattomat lahjakortit.

Vakuuden on katettava kaikki matkustajien ennen matkan alkua suorittamat maksut.

Jos matkapakettiin sisältyy kuljetus, lasketaan tarvittavaan vakuussummaan myös paluukuljetusvakuus.

Jos konkurssi tapahtuu matkustajan ollessa matkalla, vakuudesta korvataan

 • keskeytynyttä matkan osaa vastaava hinta.
 • tarvittaessa matkustajien paluukuljetus.

Matkanjärjestäjän kannattaa matkapakettien suunnittelussa ottaa huomioon, että suuri varausmaksu ja pitkät maksuajat kerryttävät etukäteismaksujen kokonaismäärää ja korottavat siten matkanjärjestäjältä vaadittavan vakuuden määrää.

Vakuuden määrän laskentaperusteena käytettävät kuukausittaiset myyntiluvut (kirjanpidollinen myynti) ilmoitetaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle aina bruttomääräisinä ja matkan arvo kokonaisuudessaan, vaikka matkan hinnasta osa perittäisiin matkan jälkeen.

Kuinka järjestän vakuuden?

Matkanjärjestäjä järjestää vaadittavan vakuuden rahoituslaitoksen kanssa. Rahoituslaitoksia ovat mm. pankit, vakuutusyhtiöt, takauksiin erikoistuneet rahoitusyhtiöt.

Käytännössä vakuuden asettamiseksi on kaksi tapaa:

 1. Takuu: Rahoituslaitos myöntää takuun määräajaksi. Takuun kustannuksiin vaikuttaa muun muassa vakuuden ottajan maksukyky ja muu varallisuus.
  tai
 2. Panttaussitoumus: Panttaussitoumuksella tarkoitetaan sulkutilille talletettavaa käteistä, jossa pantinsaajana on Kilpailu- ja kuluttajavirasto. Rahoituslaitos laatii panttaussitoumuksen.

Matkanjärjestäjä voi myös yhdistää eri vakuustyyppejä vaaditun vakuussumman asettamiseksi. Vakuudet voivat myös olla eri rahoituslaitosten myöntämiä.

Rahoituslaitos toimittaa alkuperäisen kappaleen takuusta tai panttaussitoumuksesta KKV:n säilytettäväksi sen voimassaolon ajaksi.

Vakuuden asettaneen matkanjärjestäjän velvollisuudet

Vakuusrekisteriin merkityiltä matkanjärjestäjiltä peritään vuosittainen valvontamaksu, joka määräytyy maksuvuotta edeltäneen kalenterivuoden suurimman laskennallisen vakuusmäärän perusteella.

 • Kun matkanjärjestäjä ilmoittautuu ensimmäisen kerran rekisteriin, valvontamaksu määräytyy rekisteröitymisvuoden korkeimman vakuusmäärän mukaan.
 • Matkanjärjestäjän on ilmoitettava viipymättä KKV:lle toimintansa laajuuteen olennaisesti vaikuttavista muutoksista.
 • Matkanjärjestäjän on toimitettava hyvissä ajoin ennen voimassa olevan vakuuden päättymistä vakuuden arvioinnissa tarvittavat tiedot raportointilomakkeilla. Suosittelemme käyttämään raportoinnissa Valma-järjestelmää.

Jos matkajärjestäjällä on alennettu vakuus, toiminnasta on raportoitava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kaksi kertaa vuodessa tilintarkastajan vahvistamalla lomakkeella F.

KKV:n on poistettava vakuuden alentaminen, jos matkanjärjestäjä laiminlyö raportointivelvoitteensa tai ei enää täytä vakuuden alentamisen ehtoja.

Alennettu vakuus

Vakavarainen matkanjärjestäjä voi hakea vakuuden määrään alentamista.

Vakuuden alentaminen tarkoittaa sitä, että yritys voi toimia pienemmällä vakuudella kuin sen laskennallisesti pitäisi.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi alennetun vakuuden määrän. Alennettu vakuus voidaan myöntää matkanjärjestäjälle, jonka riski maksukyvyttömyydestä on pieni.

Vakuutta alennetaan määrällä, jolla matkapalveluyhdistelmien tarjoajan oma pääoma ylittää sille määrätyn vakuuden. Alennetun vakuuden on oltava kuitenkin vähintään 50 prosenttia hyväksytyn vakuuden määrästä.

Esimerkki 1: 
Oma pääoma 100.000
Laskennallinen vakuus 75.000
Mahdollinen vakuuden alennus voi olla tässä tapauksessa 25.000
eli 100.000 – 75.000 = 25.000, vakuuden alennus on oman pääoman ja laskennallisen vakuuden erotus, ei automaattisesti puolet laskennallisesta vakuudesta

Esimerkki 2: 
Oma pääoma 100.000
Laskennallinen vakuus 40.000
Mahdollinen vakuuden alennus voi olla tässä tapauksessa 20.000
eli 100.000 – 40.000 = 60.000, vakuuden alennus voi olla korkeintaan 50% laskennallisesta vakuudesta, jolloin vakuuden alennus on 40.000 * 50% = 20.000

Laskennallisen vakuuden alentamisen ehdot

Oma pääoma suurempi kuin laskennallisen vakuuden määrä.

Vakuutta voidaan alentaa korkeintaan sillä määrällä, jolla matkapalveluyhdistelmien tarjoajan oma pääoma ylittää sille määrätyn vakuuden

Tilinpäätöksen mukaisen vaihto- ja rahoitusomaisuuden arvo on kuluvana ja kahtena edellisenä tilikautena ollut vähintään yhtä suuri kuin tilinpäätöksen mukainen lyhytaikainen vieras pääoma.

Matkapalveluyhdistelmien tarjoaja ei ole viiden viimeisen tilikauden aikana toistuvasti tai huomattavassa määrin laiminlyönyt veroihin, lakisääteisiin eläke-, tapaturma- ja työttömyysvakuutusmaksuihin sekä Tullin perimiin maksuihin liittyviä velvollisuuksiansa

Alennetun vakuuden on oltava vähintään 50 prosenttia hyväksytyn vakuuden määrästä.

Tilintarkastajan allekirjoitus vaaditaan kaikilta hakijoilta riippumatta siitä ovatko he tilintarkastusvelvollisia.

Vakuuden alentamisen hakeminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto suosittelee toimittamaan hakemuksen viimeistään kuukautta ennen seuraavan vakuuskauden alkua.

Matkanjärjestäjä voi kuitenkin hakea vakuuden alentamista milloin vain toimittamalla lain vaatimat selvitykset Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

Näin haet vakuuden alentamista:

 1. Täytä hakemus vakuuden alentamiseksi (lomake E)
 2. Liitä hakemukseen mukaan tilinpäätös kuluvalta vuodelta ja kahdelta edelliseltä vuodelta.
 3. Toimita allekirjoitettu hakemus KKV:lle joko postitse tai sähköpostilla.
  Kilpailu- ja kuluttajavirasto
  PL 5
  00531 Helsinki
  Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi