Säkerhet för researrangörer

Försäljning av paketresor förutsätter i allmänhet att säkerhet ställs. Från säkerheten ersätts de avgifter som resenärerna har betalat för paketresor om researrangören går i konkurs. Konkurrens- och konsumentverket fattar beslut om säkerhet bland annat på basis av de uppskattnings- och utfallssiffror som researrangören skickat samt på basis av betalningsvillkoren.

Researrangören ska lämna in säkerheten till Konkurrens- och konsumentverket innan resorna kan börja marknadsföras.

Säljaren av paketresor ansvarar för att säkerheten är tillräcklig.

I vilka fall krävs säkerhet?

Researrangören ska ställa säkerhet för sin insolvens i följande situationer:

 • Resenärerna debiteras för delar av eller hela priset för resan innan resan inleds.
 • Resan varar över 24 timmar eller inkluderar övernattning.
 • I resan ingår minst två olika typer av resetjänster:
  • Transport
  • Inkvartering
  • Uthyrning av fordon
  • Annan turisttjänst

OBS! En producent av turisttjänster som främjar anskaffningen av ett sammanlänkat researrangemang ska ställa säkerhet för den tjänst som producenten tillhandahåller. Om denna tjänst är transport, ska säkerheten även täcka kostnaderna för hemtransport. Läs mer om sammanlänkade researrangemang

Varför behövs säkerhet?

Konsumenten debiteras i allmänhet för priset på paketresan eller en del av det långt före resan, vilket gör att det alltid innebär en ekonomisk risk att köpa en resa.

Enligt EU-direktivet om paketresor ska resenärer få tillbaka pengarna de betalat till fullt belopp och utan onödigt dröjsmål om researrangören går i konkurs.

Konsumentens rätt att få tillbaka sina pengar gäller hela paketreseavtalet. Konsumenten har rätt att få tillbaka pengarna även för de tjänster som produceras av underleverantörer, till exempel flygbiljetter eller hotellvouchers som kunden betalat till researrangören.

Från säkerheten får konsumenten endast tillbaka avgifter som betalats före resans början och vid behov ordnas hemtransport.

 • Från säkerheten återbetalas inte avgifter för tjänster som konsumenten har hunnit använda under sin resa.
 • Hemtransport ordnas endast för kombinerade resetjänster som inkluderar transport.

Hur stor måste säkerheten vara?

Beloppet av de avgifter som researrangören debiterar innan resan inleds får aldrig överstiga säkerhetsbeloppet.

I de avgifter som debiteras innan resan inleds ingår

 • bokningsavgifter.
 • slutbetalningar som betalas före resan.
 • oinlösta presentkort som berättigar till köp av kombinerade resetjänster.

Säkerheten ska täcka alla avgifter som resenärerna har betalat innan resan inleds.

Om transport ingår i paketresan, räknas även en säkerhet för hemtransport in i den nödvändiga säkerhetssumman.

Om en konkurs sker när resenären är på resa, ersätter säkerheten

 • ett pris som motsvarar den avbrutna delen av resan.
 • vid behov hemtransport för resenärerna.

Researrangören bör vid planeringen av paketresor beakta att en hög bokningsavgift och långa betalningstider får det totala beloppet av förskottsavgifterna att stiga och därmed höjs beloppet på den säkerhet som krävs av researrangören.

De månatliga försäljningssiffror (bokföringsmässig försäljning) som används som grund för beräkningen av säkerhetens belopp meddelas alltid till Konkurrens- och konsumentverket till bruttobelopp och resans värde i sin helhet, även om en del av resans pris skulle debiteras efter resan.

Hur ordnar jag säkerheten?

Researrangören ordnar den säkerhet som krävs tillsammans med ett finansiellt institut. Finansiella institut är bl.a. banker, försäkringsbolag och finansieringsbolag som specialiserat sig på borgen.

I praktiken finns det två sätt att ställa säkerhet:

 1. Garanti: En garanti är en borgen med säkerhet som det finansiella institutet uppbär av researrangören. Kostnaderna för borgen påverkas bland annat av garantitagarens betalningsförmåga och övriga förmögenhet.
  eller
 2. Pantförbindelse: Med pantförbindelse avses kontanter som deponeras på ett spärrkonto och där Konkurrens- och konsumentverket är pantmottagare. Det finansiella institutet upprättar pantförbindelsen.

Det finansiella institutet ska överlämna originalexemplaret av garantin eller pantförbindelsen till KKV för förvaring under dess giltighetstid.

Skyldigheter för researrangörer som ställt säkerhet

Av researrangörer som antecknats i resegarantiregistret tas en årlig tillsynsavgift ut, som bestäms på basis av det största kalkylerade säkerhetsbeloppet för kalenderåret före betalningsåret.
När en researrangör första gången anmäler sig till registret bestäms tillsynsavgiften enligt det högsta säkerhetsbeloppet under registreringsåret.

Researrangören ska utan dröjsmål underrätta KKV om ändringar som väsentligt påverkar verksamhetens omfattning.

Researrangören ska i god tid innan den gällande säkerheten upphör lämna de uppgifter som behövs vid bedömning av säkerheten på rapporteringsblanketterna. Vi rekommenderar att man använder Valma-systemet vid rapporteringen.

Om researrangören har sänkt säkerhet ska verksamheten rapporteras till Konkurrens- och konsumentverket två gånger per år på blankett F som bestyrkts av revisorn.

Konkurrens- och konsumentverket måste avlägsna sänkningen av säkerheten om researrangören försummar sin rapporteringsskyldighet eller inte längre uppfyller villkoren för sänkning av säkerheten.

Sänkt säkerhet

En solvent researrangör kan ansöka om sänkning av säkerhetsbeloppet.
En sänkning av säkerheten innebär att företaget kan verka med en mindre säkerhet än vad företaget kalkylmässigt borde.

Konkurrens- och konsumentverket bedömer den sänkta säkerhetens belopp. Sänkt säkerhet kan beviljas en researrangör vars risk för insolvens är liten.

Säkerheten minskas med det belopp med vilket det egna kapitalet hos leverantören av kombinerade resetjänster överstiger den säkerhet som bestämts. Den sänkta säkerheten ska dock vara minst 50 procent av den godkända säkerhetens belopp.

Exempel 1:
Eget kapital 100 000
Kalkylmässig säkerhet 75 000
En eventuell sänkning av säkerheten kan i detta fall vara 25 000
dvs. 100 000 – 75 000 = 25 000, sänkningen av säkerheten är skillnaden mellan det egna kapitalet och den kalkylerade säkerheten, inte automatiskt hälften av den kalkylmässiga säkerheten

Exempel 2:
Eget kapital 100 000
Kalkylmässig säkerhet 40 000
En eventuell sänkning av säkerheten kan i detta fall vara 20 000
dvs. 100 000 – 40 000 = 60 000, säkerheten kan sänkas med högst 50 procent av den kalkylerade säkerheten, varvid minskningen är 40 000 * 50 % = 20 000

Villkor för sänkning av kalkylmässig säkerhet

Det egna kapitalet är större än den kalkylmässiga säkerhetens belopp.

Säkerheten kan minskas med högst det belopp med vilket leverantörens eget kapital överstiger den säkerhet som ställts

Värdet av omsättnings- och finansieringstillgångarna enligt bokslutet har under innevarande och de två föregående räkenskapsperioderna varit minst lika stort som det kortfristiga främmande kapitalet enligt bokslutet.

Leverantören av kombinerade resetjänster har under de fem senaste räkenskapsperioderna inte upprepade gånger eller i betydande grad försummat sina skyldigheter i anslutning till skatter, lagstadgade pensions-, olycksfalls- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter samt avgifter som Tullen tar ut.

Den sänkta säkerheten ska vara minst 50 procent av den godkända säkerhetens belopp.

Revisorns underskrift krävs av alla sökande oberoende av om de är revisionsskyldiga.

Ansökan om sänkning av säkerhet

Konkurrens- och konsumentverket rekommenderar att ansökan lämnas in senast en månad innan följande säkerhetsperiod börjar.

Researrangören kan dock ansöka om sänkning av säkerheten när som helst genom att lämna de utredningar som lagen kräver till Konkurrens- och konsumentverket.

Så här ansöker du om sänkning av säkerheten:

 1. Fyll i ansökan för sänkning av säkerhet (blankett E)
 2. Bifoga bokslutet för innevarande år och de två föregående åren till ansökan.
 3. Skicka den undertecknade ansökan till KKV antingen per post eller e-post.

Konkurrens- och konsumentverket
PB 5
00531 Helsingfors
E-post: kirjaamo@kkv.fi