Behandling av kartell gällande EPS-isoleringar för slutligt beslut: Högsta förvaltningsdomstolen höll marknadsdomstolens beslut oförändrat

Högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 1.7.2022 hållit i kraft marknadsdomstolens beslut i mars 2021, där Jackon Finland (tidigare ThermiSol Oy) påfördes en påföljdsavgift på 2 miljoner euro och UK-Muovi en påföljdsavgift på 1,2 miljoner euro för en riksomfattande priskartell för byggnadsisolering. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) är nöjd med beslutet.

KKV föreslog i december 2018 att marknadsdomstolen ska påföra Jackon Finland Ab (tidigare ThermiSol Oy) och UK-Muovi Oy påföljdsavgifter på sammanlagt över 4 miljoner euro för en priskartell gällande så kallade EPS-isoleringar. KKV föreslog ingen påföljdsavgift för Styroplast Oy som också deltog i kartellen eftersom bolaget var det första att kontakta ämbetsverket och berätta om kartellen.

Marknadsdomstolen fastställde i mars 2021 att tre byggisoleringstillverkare hade gjort sig skyldiga till en riksomfattande priskartell och påförde Jackon Finland 2 miljoner euro och UK-Muovi 1,2 miljoner euro i påföljdsavgifter. Beslutet om Jackos Finland vann laga kraft genast, men behandlingen av UK-Muovis delaktighet och den påföljdsavgift som de påfördes fortsatte i högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har 1.7.2022 meddelat ett beslut enligt vilket det inte finns grunder för att ändra slutresultatet av marknadsdomstolens beslut.

För arbetet som bekämpar karteller är det viktigt att högsta förvaltningsdomstolen nu har bekräftat isoleringstillverkarnas mycket allvarliga priskartell. Målet med kartellerna är att öka lönsamheten hos de företag som deltar i kartellen, och i sista hand är det kunderna, dvs. konsumenterna, de offentliga köparna och företagen, som betalar fakturan. Kartellverksamheten bör få så stränga påföljder att det inte är lönsamt för de deltagande företagen, säger Timo Mattila, överdirektör för KKV:s ansvarsområde för konkurrensfrågor.

Den som först berättat om kartellen befrias från påföljdsavgift

Endast den kartellmedlem som först avslöjar kartellen för myndigheten kan befrias från påföljdsavgiften. På KKV:s webbplats finns anvisningar om hur man ansöker om befrielse.

Man kan också skicka ett tips till KKV om en kartell eller andra förbjudna konkurrensbegränsningar. Tipset kan också skickas anonymt.

Mer information: 

Riina Autio

Ledande Sakkunnig