Konsumentombudsmannens initiativ: Förhandsfakturering av el ska förbjudas och reglerna för telefonförsäljning preciseras

Problem i anslutning till förhandsfakturering och telefonförsäljning av el har under de senaste åren synts som ett jämnt flöde såväl i konsumentombudsmannens tillsyn som i KKV:s konsumentrådgivning. Konsumentombudsmannen kräver nu strängare lagstiftning för att konsumenternas rättigheter ska kunna tryggas bättre.

Konsumentombudsmannen föreslår i sitt initiativ till arbets- och näringsministeriet att förhandsfaktureringen av el ska förbjudas och att elförsäljningsavtal som ingåtts via telefonförsäljning ska inledas inom tre månader från att avtalet ingåtts.

”Bakgrunden till initiativet är att vissa elbolags verksamhetssätt har orsakat kunderna orimligt mycket huvudbry. En strängare lagstiftning skulle göra elförsäljningen tydligare och tryggare för konsumenterna”, säger konsumentombudsman Katri Väänänen.

Förhandsfakturering av el är sällsynt, men förfarandet har orsakat så mycket olägenheter att konsumentombudsmannen anser det vara motiverat att förbjuda förhandsfakturering helt och hållet. Konsumenterna har uppburits för stora förskottsbetalningar och det har förekommit en hel del fördröjningar och oklarheter i återbetalningen av pengarna.

Med initiativet söker konsumentombudsmannen också ändring i telefonförsäljningen, där elavtal ingås så att de inleds långt in i framtiden när konsumentens gällande avtal upphör. För närvarande kan ett nytt elavtal säljas per telefon även om konsumenten har ett gällande tidsbundet avtal på upp till två år.

”Förhållandena och elpriset kan förändras väsentligt även under ett år. Konsumenten vet inte nödvändigtvis när dennes nuvarande avtal kommer att upphöra, vilket leder till förvirring, särskilt om det nya elbolaget börjar fakturera på förhand. Därför föreslår vi att det sålda avtalet ska träda i kraft senast tre månader efter att det ingåtts”, säger Väänänen.

Problem med elförsäljning ett återkommande tema

Konsumentombudsmannen och KKV:s konsumentrådgivning har under de senaste åren kontaktats många gånger om telefonförsäljning och förhandsfakturering av el. Särskilt elförsäljningsbolaget Fi-Nergy Voimas verksamhetssätt har orsakat problem och konsumentombudsmannen förde bolaget till marknadsdomstolen våren 2020 för brott mot konsumentens rättigheter. I maj 2021 påförde marknadsdomstolen bolaget och dess ägare personligen flera förbud som förstärkts med viten på 100 000 euro.

Förutom Fi-Nergy Voima har konsumentombudsmannen utrett 365 Hankintas telefonförsäljning. Båda företagen använde telefonförsäljning som sin huvudsakliga marknadsföringskanal och orsakade konsumenterna liknande problem. Konsumenterna har fakturerats innan elleveransen har börjat och avtal har ingåtts utan att konsumenterna har förstått att de förbundit sig till avtalet.

Energimyndigheten meddelade i juni 2021 att Fi-Nergy Voima och 365 Hankinta inte kan fortsätta sina elleveranser till sina kunder på grund av att en balansansvarig saknas. Bolagens kunder har haft innestående förskottsbetalningar på flera hundra euro som Fi-Nergy Voima och 365 Hankinta inte har returnerat till dem.

Konsumentombudsmannens initiativ (på finska)