Räknare för bedömning av skäligheten i priset på ett tidsbundet elavtal

Med denna räknare kan du bedöma om priset på ditt tidsbundna elavtal med fast pris eventuellt har blivit oskäligt och om du har möjlighet att kräva gottgörelse av elbolaget. Uppskattningen grundar sig på konsumenttvistenämndens avgörandepraxis.

Även om de huvudsakliga gränserna för vad som är oskäligt enligt konsumenttvistenämndens riktlinjer skulle överskridas, är en förutsättning för prisjämkning och uppsägning fortfarande att priset enligt ditt avtal har blivit oskäligt just för dig.

Räknaren är i första hand avsedd för konsumenter som har ingått ett tidsbundet avtal med fast pris under priskrisen 2022 och 2023.

Uppgifter som räknaren behöver

Som bakgrundsinformation behöver du:

  1. begynnelsetidpunkten för ditt elavtal
    • mängden el du förbrukat under 12 månader angett i kilowattimmar. Du kan alltså använda räknaren först när ditt tidsbundna avtal har varit i kraft i 12 månader.
  2. priset på elenergi enligt ditt tidsbundna elavtal.
    • Använd elpriserna inklusive moms i kalkylen.
    • Beakta inte den andel som utgörs av elöverföring, elskatt eller grundavgifter.

Mer information om räknaren 

Så här räknar du själv ut om ditt tidsbundna elavtal med fast pris har kunnat leda till att priset är oskäligt.

Lösning av meningsskiljaktigheter