Indrivningskostnader och indrivningsprocessen

Om du inte kan betala en räkning, berätta genast om dina svårigheter för räkningens avsändare och förhandla om en ny betalningstid.  

Om du betalar en räkning efter förfallodagen men innan du får ett kravbrev, ska indrivningskostnaderna betalas om fordringsägaren har hunnit vidta de inkassoåtgärder som ligger till grund för kostnaderna innan du har betalat räkningen.  

I lagstiftningen föreskrivs maximibelopp för indrivningskostnader och dröjsmålsränta. Fordringsägaren får överstiga maximibeloppen för indrivningskostnaderna endast om indrivningen kräver mer arbete än sedvanligt. I ett sådant fall måste fordringsägaren specificera indrivningskostnaderna och deras grunder samt meddela gäldenären att kostnadsbeloppen överstiger maximibeloppen.  

Indrivningsprocessen

1. Betalningspåminnelse (frivillig indrivning)

Avgiften för en betalningspåminnelse som skickas av fordringsägaren kan vara högst 5 €/påminnelse. Fordringsägaren kan skicka  

 • den första avgiftsbelagda påminnelsen tidigast 14 dagar från räkningens förfallodag
 • den andra avgiftsbelagda påminnelsen tidigast 14 dagar från att den föregående påminnelsen har skickats.  

Betalningspåminnelsen leder ännu inte till anteckning om betalningsstörning. 
Kom överens om betalningstiden och en betalningsplan med fordringsägaren
Gör en reklamation om obefogad påminnelse

2. Betalningskrav (frivillig indrivning)

Om en räkning trots betalningspåminnelsen eller -påminnelserna förblir obetald kan fordringsägaren överlåta indrivningen till en professionell indrivare, såsom en indrivningsbyrå, som fortsätter indrivningen genom att skicka ett betalningskrav. Utöver indrivningsbyråer bedriver främst advokatbyråer, juridiska byråer och revisionsbyråer professionell indrivningsverksamhet. 

Indrivningskostnader för betalningskrav får krävas endast om den föregående betalningspåminnelsen eller det föregående betalningskravet skickats minst 14 dagar tidigare.  

Vanligtvis får indrivningskostnader krävas för högst två betalningskrav. Kostnader för fler än två betalningskrav får krävas endast om det funnits särskilda skäl att skicka kravet och indrivningsåtgärderna och den särskilda orsaken specificeras i betalningskravet.  

För det första betalningskravet får det av gäldenären krävas indrivningskostnader på maximalt:

 • 14 € om skuldens kapitalandel är högst 100 € eller skulden är sådan att den direkt kan indrivas med utsökning (till exempel en kommunal hälsocentralsavgift)
 • 24 € om skuldens kapitalandel är över 100 € och högst 1 000 €
 • 50 € om skuldens kapitalandel är över 1 000 €  

För det andra betalningskravet får fordringsägaren debitera högst hälften av maximibeloppet för kostnaderna i det första betalningskravet. 

En indrivningsbyrå eller bifirma som utför indrivning och som hör till samma koncern som fordringsägaren kan vid indrivning av sina egna skulder kräva högst 5 € för ett betalningskrav.  

Betalningskravet leder ännu inte till anteckning om betalningsstörning. En obetald konsumentkredit kan efter 60 dagars försening leda till en anteckning om betalningsstörning om detta nämns i kreditavtalet. Dessutom ska en betalningsuppmaning där detta hot nämns skickas till gäldenären minst 21 dagar tidigare. 

Det finns bestämda maximibelopp för indrivningskostnadernas totalbelopp för en enskild skuld. Fordringsägaren får överstiga dem endast om det finns en relevant motivering till att indrivningen har varit exceptionellt svår. Maximibeloppen är:  

 • 60 € om skuldens kapitalandel är högst 100 €
 • 120 € om skuldens kapitalandel är högst 100–1 000 €
 • 210 € om skuldens kapitalandel är över 1 000 €  

För indrivning av en sådan fordring som direkt kan indrivas med utsökning får i indrivningskostnader krävas högst 51 €. Detta belopp får inte överstigas, fastän indrivningen skulle ha varit exceptionellt svår.  Kom överens om betalningstiden och en betalningsplan

3. Tingsrätten (juridisk indrivning)

Om en räkning trots ett eller flera betalningskrav förblir obetald och det inte har avtalats om en betalningsplan, kan fordringsägaren eller indrivningsbyrån dra ärendet inför domstol för att få en dom i ärendet. När domen avkunnats kan skulden indrivas av en myndighet.  

Fordringstalan kan väckas utan föregående frivilliga indrivningsförfaranden. Om fordran emellertid har överförts till en professionell indrivare, bör indrivaren skicka ett skriftligt betalningskrav före fordringstalan väcks i domstolen.  

Obs! Statens och kommunernas fordringar och obligatoriska försäkringsavgifter, till exempel böter, skatter, kommunala parkeringsavgifter, trafikförsäkringsavgifter, hälsocentralavgifter och klientavgifter till socialväsendet, får vanligtvis utsökas utan domstolsbeslut.  

När domstolen sänder dig fordringsägarens stämningsansökan  

 • kan du låta bli att reagera på stämningsansökan. I så fall ålägger domstolen dig att betala hela beloppet på en gång.
 • kan du bestrida ärendet om du anser att kravet är obefogat eller otydligt, till exempel att beloppet är fel eller att du inte är ansvarig för skulden. I så fall behandlas ärendet som ett tvistemål i domstolen. Förutsättningen är att du för fram invändningar som är motiverade och relevanta för ärendet.
 • kan du fortfarande förhandla om en betalningsplan med fordringsägaren eller med den indrivningsbyrå som sköter ärendet. Du kan vanligtvis inte längre i detta skede undvika en anteckning om betalningsstörning , förutom om du betalar skulden i sin helhet, inklusive kostnader för stämningsansökan och rättegång.  

Rättegångskostnaderna leder till att skuldbeloppet ökar med 110–240 €. Maximibeloppen för rättegångskostnaderna beräknas enligt följande:  

 • om skuldkapitalet är mindre än 300 € är grundtaxan 50 € och den förhöjda taxan 80 €
 • om skuldkapitalet är 300–1 000 € är grundtaxan 80 € och den förhöjda taxan 120 €
 • om skuldkapitalet är över 1 000 € eller i fall av vräkning är grundtaxan 110 € och den förhöjda taxan 160 €  

Dessutom debiterar tingsrätten en expeditionsavgift för behandling av ärendet enligt följande:  

 • 60 € om informationen lämnats in elektroniskt till tingsrätten
 • 80 € om informationen lämnats in skriftligen till tingsrätten

4. Utmätning (juridisk indrivning)

När domstolen utfärdar en utsökningsdom  

 • får du en anteckning om betalningsstörning
 • kan skulden börja krävas via utmätning. Vid utmätning utmäts inkomster och egendom till ett belopp som täcker den obetalda skulden. Indrivningen via utmätning görs av din lön eller egendom. Hela lönen kan inte indrivas. Sociala understöd och bidrag, som bostadsbidrag, utkomststöd och barnbidrag är inte utmätningsbara.
 • får du ett indrivningsbrev av utmätningsmannen när fordringsägaren har skickat skulden för utmätning. Du kan kontakta honom och försöka komma överens om en betalningsplan.Exempel på hur indrivningskostnader tillkommer

Dröjsmålsräntan ökar under hela indrivningen  

Dröjsmålsräntan fastställs i räntelagen. Om förfallodagen har avtalats på förhand, uppbärs dröjsmålsräntan från och med förfallodagen. I andra fall kan företaget börja uppbära ränta en månad efter att det har skickat fakturan eller krävt betalning på annat sätt.

Dröjsmålsräntan är 7 procentenheter högre än Finlands Banks referensränta. Den allmänna dröjsmålsräntan fastställs två gånger per år.

Om skulden har tagits före 1.2.2010 och den allmänna dröjsmålsräntan är lägre än den ränta som har avtalats för lånet eller skulden, uppbärs en dröjsmålsränta som är lika stor som låneräntan.

Om skulden har tagits 1.2.2010, kan en dröjsmålsränta som är lika stor som låneräntan uppbäras högst 180 dygn från den dag då hela lånet förfaller och därefter högst enligt Finlands banks referensränta.
Dröjsmålsränta enligt räntelagen

Uppdaterad 26.6.2014 Skriv ut