Bostad på valfri hyrestomt

Som aktieägare i ett bostadsaktiebolag kan du antingen betala ett tomthyresvederlag till bostadsaktiebolaget eller lösa in en lägenhetsspecifik del av hyrestomten till bostadsaktiebolaget.  Inlösningspriset är inte fast och det kan vara omöjligt att förutse förändringar i det. Observera detta om du planerar att lösa in tomtandelen senare. Redan betalda hyresvederlag för tomten minskar inte inlösningspriset för tomtens andel.

En valfri hyrestomt innebär att bostadsaktiens ägare kan välja att antingen lösa in en lägenhetsspecifik andel av tomten eller att betala tomthyra till bostadsaktiebolaget varje månad.

Efter inlösen av tomtandelen behöver man inte längre betala tomthyra i form av ett månatligt vederlag. En aktieägare i bostadsaktiebolaget blir dock inte tomtägare, utan den inlösta andelen övergår i husbolagets ägo.

Tomten kan ägas av en privat fond eller av ett annat bolag som har ingått ett hyresavtal med bostadsaktiebolaget. I hyresavtalet redogörs för aktieägarnas rätt att lösa in sin egen andel av tomten, när inlösningen kan göras och på vilka grunder inlösningspriset utvecklas. Inlösningsvillkoren varierar från objekt till objekt. I vissa objekt kan husbolaget endast delvis äga och hyra tomten.

I det tomthyresavtal som husbolaget har ingått kan det ingå hyreshöjningsvillkor som höjer det ursprungliga inlösningspriset. Därför kan det vara omöjligt att förutse ändringar i inlösningspriset för tomtandelen. Beakta detta om du planerar att lösa in tomtandelen först någon gång senare. Det kan vara möjligt att lösa in tomtandelen redan vid köpslutet om bostaden. Om du inte löser in tomtandelen överförs möjligheten till inlösen till bostaden till följande ägare.

Villkoren i hyresavtalet bestämmer vad som händer när hyresavtalet för tomten går ut och en del tomtandelar inte har lösts in.

När tomthyresavtalet går ut

  • kan hyresavtalet förlängas eller
  • har husbolaget möjlighet att lösa in de återstående tomtandelarna eller
  • är aktieägaren skyldig att lösa in sin andel av tomten.