Dröjsmål med färdigställandet av en ny bostad

Färdigställandet av en ny bostad får fördröjas med högst 30 dagar från den uppskattade tidpunkten. Om färdigställandet fördröjs mer kan köparen ha rätt till skadestånd. Köparen kan också avvakta med att betala nästa post av köpesumman tills bostaden överlåts.

I köpebrevet för en ny bostad finns i allmänhet en överenskommen tidpunkt då köparen ska få bostaden i sin besittning. Om tidpunkten för överlåtelsen av besittningen av bostaden inte har avtalats, ska besittningsöverlåtelsen ske inom skälig tid efter köpslutet. Vid bedömningen av längden på en skälig tid beaktas den tid som normalt krävs för färdigställande av en motsvarande bostad samt övriga omständigheter.

Tidpunkten för färdigställandet av bostaden kan också antecknas i köpebrevet som en uppskattning, varvid det i köpebrevet ska nämnas att besittningen av bostaden ska överlåtas senast 30 dagar efter den uppskattade dagen.

Om färdigställandet av bostaden fördröjs eller säljaren inte överlämnar handlingar som påvisar besittnings- och äganderätten till bostaden, har köparen rätt att låta bli att betala följande post av köpesumman. Köparen har också rätt till ersättning för den skada som fördröjningen orsakar. På grund av en väsentlig fördröjning kan köpet också hävas.