Insolvenssäkerhet

Insolvenssäkerhet skyddar husbolaget och bostadsaktieägarna. Säkerheten hänför sig till situationer där det ofta först efter flera år efter att det nya objektet färdigställts upptäcks fel i byggnaden, men den ansvariga instansen, det vill säga vanligtvis byggherren inte själv ansvarar för att åtgärda felen till exempel på grund av konkurs.

Insolvenssäkerhet skyddar köparen av en ny bostad

Insolvenssäkerheten skyddar bostadsköparen. Säkerheten täcker reparation av ett byggnadsfel i bostadsaktiebolaget, om den stiftande delägaren i byggnadsskedet, som ansvarar för felet, har upphört med sin verksamhet, gått i konkurs eller annars inte ersätter ett fel som hör till den stiftande delägarens ansvar.

Säkerheten ska vara i kraft i 10 år från det att byggnadstillsynsmyndigheten har godkänt byggnaden för ibruktagande.

Den stiftande delägaren tecknar en insolvenssäkerhet

Vid nybyggen är den stiftande delägaren i princip ett byggbolag som har bildat ett bostadsaktiebolag och säljer aktierna vidare redan i byggskedet. Den stiftande delägaren är skyldig att teckna en insolvenssäkerhet innan bostadsaktierna i det husbolag som ska byggas säljs till konsumenterna. Insolvenssäkerhet är oftast en försäkring som beviljas av ett försäkringsbolag och gäller i 10 år efter att byggnaden godkänts för ibruktagande.

Det lönar sig för bostadsköparen att före bostadsköpet försäkra sig om att säkerheten verkligen finns, eftersom det senare kan vara svårt att få säkerheten.

Om säljaren inte ersätter eller reparerar ett sådant fel i byggnaden enligt lagen om bostadsköp som säljaren ansvarar för, ska bostadsaktiebolaget själv sköta reparationen och ansöka om ersättning för kostnaderna av den instans som har gett insolvenssäkerheten.

Närmare information om skyldigheten att ställa insolvenssäkerhet, övervakningen och den praktiska tillämpningen av lagen finns i Konsumentombudsmannens riktlinjer: Säkerheter som ska ställas till förmån för bostadsköpare.

För företag