Konsumentombudsmannens anvisningar

Anvisningarna hjälper företag att korrigera de problem som observerats på marknaden, eller berättar hur den nya lagstiftningen eller avgörandepraxisen påverkar företagens verksamhet.

Syftet med anvisningarna är att ge företagen anvisningar, rådgivning och information om innehållet i bestämmelserna och i synnerhet deras praktiska tillämpning. Principerna som presenteras i anvisningarna hjälper företagen att agera på ett lagenligt sätt.

Konsumentombudsmannen kan utarbeta anvisningar av bland annat följande orsaker:

  • Det har observerats problem i företagens verksamhet på marknaden, som konsumentombudsmannen vill ingripa i.
  • Den nya lagstiftningen medför förändringar i konsumentskyddet, som företagen eller en viss bransch måste vara medvetna om.
  • Ett domstolsavgörande har medfört nya rättsnormer inom en viss bransch som påverkar branschens praxis.