Toimenpidepyynnön tekeminen kilpailuneutraliteettiasiassa

Toimenpidepyynnön tekemisestä tai sen sisällöstä ei ole määrätty lainsäädännössä, joten se on vapaamuotoinen. Perusteelliset ja asiaan vaikuttavat tiedot toimenpidepyynnössä nopeuttavat kuitenkin asian käsittelyä ja auttavat tunnistamaan merkittävät kilpailuneutraliteetin puutteeseen liittyvät ongelmat. Vajavainen toimenpidepyyntö, jota ei ole viraston pyynnöstä huolimatta asianmukaisesti täydennetty, voi johtaa siihen, ettei asiaa tutkita (ks. kuitenkin hallintolaki 31 § ja säännöksen perustelut HE 72/2002).

Toimenpidepyynnön voi yksittäisen elinkeinonharjoittajan lisäksi tehdä myös esimerkiksi toimiala- tai yrittäjäjärjestö, ja se voidaan tehdä myös sähköisesti.

Ennen toimenpidepyynnön tekemistä on usein tarkoituksenmukaista keskustella KKV:n virkamiesten kanssa toimenpidepyynnön sisällöstä ja viraston toimivallasta asian käsittelemisessä.

Toimenpidepyynnöstä tulisi ilmetä, mikäli tiedot ovat toimenpidepyynnön tekijän käytettävissä, ainakin seuraavat seikat:

1. Tiedot osapuolista

1.1. Toimenpidepyynnön tekijän täydelliset yhteystiedot sekä tiedot tekijän harjoittaman elinkeinotoiminnan luonteesta, laajuudesta ja mahdollisista konsernisuhteista.

1.2. Toimenpidepyynnön kohteen tai kohteiden täydelliset yhteystiedot mukaan luettuna tiedot kohteen elinkeinotoiminnan luonteesta ja laajuudesta sekä toimenpidepyynnön tekijän ja kohteen välisestä kilpailutilanteesta.

1.3. Arvio siitä, millä tavalla mahdollinen kilpailulain 30 a §:ssä tarkoitettu menettely vaikuttaa yksityisen kilpailijan elinkeinonharjoittamisen mahdollisuuksiin.

2. Epäilty kilpailuneutraliteettiongelma ja todisteet

2.1. Mahdollisimman täsmällinen ja perusteltu kuvaus epäillystä kilpailulain 30 a §:n vastaisesta toiminnasta.

2.2 Arvio toiminnan kestoajasta (esimerkiksi yksittäinen toimenpide vai jatkuva toimintatapa) sekä siitä, miten ja milloin toiminta on alkanut.

2.3. Kopiot toimenpidepyynnön tekijän hallussa tai saatavissa olevista tosiseikkoja koskevista tai niihin suoraan liittyvistä asiakirjoista.

3. Markkinatiedot

3.1. Toimenpidepyynnön tekijän näkemys niistä tosiasiallisesti keskenään kilpailevista tuotteista tai palveluista, joihin menettely/rakenne kohdistuu (relevantit hyödykemarkkinat) sekä perustelut markkinoiden rajaamiselle.

3.2. Toimenpidepyynnön tekijän näkemys relevanteista maantieteellisistä markkinoista sekä perustelut markkinoiden rajaamiselle.

3.3. Arvio relevanttien markkinoiden koosta, eri toimijoiden markkinaosuuksista näillä markkinoilla sekä markkinakäyttäytymisen erityispiirteistä.

4. Epäillyn menettelyn vaikutukset

4.1. Kuvaus siitä, millä tavalla, miten laaja-alaisesti ja miksi kuvattu järjestely estää tai vääristää kilpailua, on omiaan estämään tai vääristämään kilpailua tai on vastoin kuntalain 66 a §:n markkinaehtoisen hinnoittelun vaatimusta.

4.2. Selvitys toimenpidepyynnön kohteen mahdollisista perusteluista toimenpiteilleen sekä toimenpidepyynnön tekijän oma arvio kilpailuneutraliteettia vaarantavan toiminnan mahdollisista oikeuttamisperusteista (esimerkiksi kilpailulain 30 b §:n poikkeukset).

4.3. Arvio (mikäli esitettävissä) toiminnan aiheuttaman taloudellisen vahingon kokonaismäärästä sekä arvio vahingoista toimenpidepyynnön tekijälle.

5. Muut merkitykselliset näkökohdat

5.1. Esimerkiksi erityislainsäädännön vaikutus toimintaan.

5.2. Mahdolliset julkisista lähteistä saatavilla olevat lisätiedot asiasta (liitteenä voi toimittaa esimerkiksi viranomaisten päätöksiä, toimialatutkimuksia ja tilastoja).

5.3. Selvitys siitä, käsitelläänkö tai onko asiaa käsitelty jossakin muussa viranomaisessa tai tuomioistuimessa.

6. Liikesalaisuudet

6.1. Ilmoittakaa, miltä osin antamanne tiedot ovat liikesalaisuuksia tai muulla perusteella salassa pidettäviä.

6.2. Ilmoittakaa, jos haluatte pitää henkilöllisyytenne salaisena ja perustelkaa tarve tähän.

Pääsääntöisesti toimenpidepyynnöt ovat, esimerkiksi epämuodollisia kartellivihjeitä lukuun ottamatta, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella julkisia. Viranomaisen tulee pyydettäessä antaa kenelle tahansa tieto toimenpidepyynnöstä ja siihen liittyvistä asiakirjoista. Toisaalta laissa määrätään myös salassapitovelvoitteista, joiden perusteella esimerkiksi liikesalaisuuksia ja eräitä muita julkisuuslaissa määriteltyjä tietoja ei saa paljastaa. Tämän vuoksi on tarpeen yksilöidä toimenpidepyynnössä mahdollisesti olevat liikesalaisuudet ja mahdolliset muut salassa pidettävät tiedot selvästi.

Myös toimenpidepyynnön tekijän henkilöllisyys on pääsääntöisesti julkinen tieto. Henkilöllisyys voidaan salata vain, jos siihen on erityisiä syitä, kuten erittäin tärkeä yleinen tai yksityinen etu.

Toimenpidepyynnöt pyydetään toimittamaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston kirjaamoon osoitteella PL 5, 00531 Helsinki tai sähköpostiosoitteeseen kirjaamo@kkv.fi.

Myös aluehallintovirastot selvittävät omilla toimialueillaan kilpailuolosuhteita ja voivat KKV:n toimeksiannosta ryhtyä toimenpiteisiin kilpailun edistämiseksi alueellaan (kilpailulain 41 §).

Päivitetty 18.5.2014 Tulosta