Hur gör jag en begäran om åtgärd i ett konkurrensneutralitetsärende?

KKV kan inleda en undersökning av ett misstänkt offentligt samfunds verksamhet som snedvrider konkurrensen på basis av en begäran om åtgärd. Begäran om åtgärd kan göras till exempel av ett konkurrerande företag. Det är bra att ge KKV heltäckande information om det offentliga samfundets verksamhet, de fördelar det får samt om de negativa marknadseffekterna. Tips om ett eventuellt konkurrensproblem kan också lämnas anonymt till KKV.

Så här anmäler du ett problem med konkurrensneutraliteten till KKV

Det är bra att utarbeta begäran om åtgärd omsorgsfullt och heltäckande så att KKV i tillräcklig utsträckning kan bedöma eventuella konkurrensproblem. En grundligt utarbetad begäran om åtgärd kan också påskynda behandlingen av ärendet. En bristfällig begäran om åtgärd kan däremot leda till att KKV inte undersöker ärendet. KKV ber vid behov om komplettering av uppgifterna.

KKV:s experter ger vid behov råd i hur man upprättar en begäran om åtgärd. Ofta är det nödvändigt att diskutera till exempel problemets betydelse eller KKV:s behörighet innan en begäran om åtgärd skickas.

Begäran om åtgärd skickas per e-post till adressen kirjaamo@kkv.fi eller per post till KKV:s registratorskontor på adressen PB 5, 00531 Helsingfors.

Begäran om åtgärd kan formuleras fritt, men det är bra om den innehåller följande uppgifter om marknaden och det offentliga samfundet, om den som begär åtgärd har tillgång till uppgifterna.

Om du misstänker ett konkurrensneutralitetsproblem, men de uppgifter du har om det misstänkta problemet och dess effekter är begränsade eller om du inte vill publicera ditt namn eller den organisation du representerar, kan du också skicka ett tips om detta med KKV:s tipsblankett. Tipset kan också ges anonymt.

Uppgifter som ska anges i begäran om åtgärd

Information om parterna

 • Kontaktuppgifter till den som begär åtgärd (namn och kontaktperson, FO-nummer, postadress, e-postadress, telefonnummer)
 • Kontaktuppgifter till föremål för begäran om åtgärd (såsom ovan)
 • Beskrivning av eventuella koncernrelationer för föremålet för begäran om åtgärd
 • Uppgifter om arten och omfattningen av den verksamhet som föremålet för begäran om åtgärd bedriver
 • Beskrivning av konkurrenssituationen mellan den som begär åtgärd eller de aktörer som denne företräder och föremålet

Beskrivning av och bevis på verksamhet som snedvrider konkurrensen

 • Motiverad beskrivning av på vilket sätt det arrangemang som är föremål för begäran om åtgärd hindrar eller snedvrider konkurrensen
  • En beskrivning av till exempel de förmåner som det offentliga samfundet har fått av sin ägare
  • En beskrivning av till exempel underprissättningen i ett offentligt samfund. Även en beskrivning av varför det finns skäl att misstänka att ett offentligt samfund inte täcker sina kostnader
  • En beskrivning av till exempel att verksamhet som riktar sig till marknaden inte är tillräckligt åtskild från föremålets övriga verksamhet
 • En uppskattning av verksamhetens varaktighet (till exempel om det är fråga om en enskild åtgärd eller ett kontinuerligt verksamhetssätt) samt av hur och när verksamheten har inletts
 • Kopior av ovan presenterade uppgifter om dokument som ska verifieras
  • Till exempel e-post, produkt- eller tjänstebeskrivningar, anbud, konkurrensutsättningsdokument, prislistor, skärmdumpar från webbsidor, årsberättelser eller bokslutsuppgifter, protokoll och beslut från beslutande organ

Marknadsinformation

 • Beskrivning med motivering av de produkter och tjänster som tillhandahålls av föremålet för begäran om åtgärd
 • Beskrivning med motivering av den geografiska marknaden, dvs. de områden där föremålet för begäran om åtgärd har verksamhet
 • En uppskattning av storleken på marknaden i euro samt en uppskattning av marknadsandelarna för föremålet för begäran om åtgärd och konkurrenterna på denna marknad
 • Bedömning av förändringar i marknadens storlek och aktörernas marknadsandelar under de senaste åren
 • Beskrivning av eventuella särdrag på marknaden
  • Till exempel speciallagstiftning, myndigheternas roll på marknaden, tillståndspraxis, eventuella hinder för att träda in i branschen

Det misstänkta förfarandets effekter

 • En exakt och motiverad beskrivning av hur verksamheten hos den som är föremål för begäran om åtgärd påverkar den privata konkurrentens möjligheter att bedriva företagsverksamhet
 • En bedömning av om konsumentens alternativ kan minska och priserna stiga, om företagens inträde i branschen eller utvecklingen av nya produkter förhindras till följd av den offentliga sektorns verksamhet

Annan relevant information

 • En utredning över hur föremålet för begäran om åtgärd motiverar sin verksamhet som eventuellt snedvrider konkurrensen. En egen bedömning av den som lämnat begäran om bestämmelserna och andra faktorer som kan göra att det offentliga samfundets verksamhet är befogat.
 • Inverkan av eventuell speciallagstiftning på den verksamhet som är föremål för begäran om åtgärd
 • Eventuella ytterligare uppgifter från offentliga källor
  • Som bilaga kan man skicka in till exempel myndighetsbeslut, branschundersökningar och statistik
 • Utredning om huruvida ärendet behandlas eller har behandlats av någon annan myndighet eller domstol

Anteckning av sekretessbelagda uppgifter

 • Anteckningar om till vilka delar uppgifterna är företagshemligheter eller på andra grunder sekretessbelagda

Mottagna begäranden om åtgärd är myndighetshandlingar som i regel är offentliga. KKV ska på begäran ge vem som helst information om en begäran om åtgärd och därtill hörande handlingar. På basis av tystnadsplikten får till exempel affärshemligheter och vissa andra uppgifter som definieras i lagen inte röjas. Därför ska man i en begäran om åtgärd tydligt markera affärshemligheter och eventuella andra sekretessbelagda uppgifter.

Även identiteten hos den som begär åtgärd är i regel en offentlig uppgift. Identiteten kan hemlighållas endast om det finns särskilda skäl för det, såsom ett mycket viktigt allmänt eller enskilt intresse.