Sopimaton markkinointi ja menettely asiakassuhteessa

Markkinoinnissa ja asiakassuhteessa ei saa käyttää sopimatonta menettelyä. Sopimattomuutta ovat esimerkiksi kuluttajan harhaanjohtaminen, olennaisten tietojen antamatta jättäminen, ja aggressiivisten menettelyjen käyttäminen.

Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se

  • on elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävän asianmukaisen menettelytavan vastainen (mm. lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, valvontaviranomaisten ohjeet, Kansainvälisen kauppakamarin markkinoinnin kansainväliset perussäännöt ja alan käytännesäännöt.)

  • on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös tai kulutushyödykkeeseen liittyvä muu päätös ja johtamaan siihen, että kuluttaja tekee päätöksen, jota hän ei muutoin olisi tehnyt.

Sopimattomana pidetyltä menettelyltä ei edellytetä sitä, että joku kuluttaja olisi tosiasiassa päättänyt esimerkiksi ostaa tavaran tai palvelun tai että menettelyn voitaisiin osoittaa aiheuttaneen konkreettista haittaa tai vahinkoa jollekin kuluttajalle.

Ostopäätös tarkoittaa muutakin kuin sitä, ostaako kuluttaja tavaran tai palvelun. Ostopäätökseen sisältyy myös se, millä hinnalla ja muilla ehdoilla hän ostaa hyödykkeen. Muu kulutushyödykkeeseen liittyvä päätös voi olla esimerkiksi se, käyttääkö kuluttaja sopimussuhteen aikana hänelle sopimuksen tai lain mukaan kuuluvia oikeuksia.

  • Jos markkinointia suunnataan tietylle kuluttajaryhmälle, sen sopimattomuutta arvioidaan tämän kuluttajaryhmän näkökulmasta

  • Jos menettely on omiaan heikentämään sellaisten kuluttajien päätöksentekoa, jotka ovat erityisen alttiita vaikuttamiselle ikänsä, vammansa tai herkkäuskoisuutensa vuoksi, ja elinkeinonharjoittajan olisi pitänyt se kohtuudella ymmärtää, menettelyn sopimattomuutta arvioidaan tällaisen kuluttajaryhmän näkökulmasta.

Lue lisää: Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa


Päivitetty 29.12.2015 Tulosta