Rättelse av fel i reklam

Konsumenten måste kunna lita på att priset och informationen i reklamen är korrekta. Om annonsören har handlat vårdslöst kan du kräva gottgörelse för ekonomisk skada till följd av felaktig reklam. När det gäller specialerbjudanden har det betonats att annonsören är skyldig att handla omsorgsfullt.

Säljaren är bunden av aktsamhetsplikt

Vid marknadsföring eller erbjudandekampanjer ska man se till att produkten finns tillgänglig och att informationen i reklamen stämmer. Det är också viktigt att korrigera felaktiga och ändrade uppgifter i marknadsföringen.

Korrigering av felet ska nå kunderna

Om reklamen är felaktig eller bristfällig är annonsören, så fort felet upptäcks, skyldig att rätta felet så snart som möjligt. Felet ska rättas till de konsumenter som även fått felaktig reklam. Rättelsen ska göras med tillräckligt effektiva metoder och ska stå i rätt proportion till marknadsföringens styrka och omfattning samt till olägenheter som felet orsakar kunder.

I allmänhet ska säljaren rätta felet i samma kanal som den felaktiga reklamen fanns i:

  • Om webbutiken, förutom i webbutiken, också har marknadsfört felaktigt till exempel i sociala medier, ska felet korrigeras i båda kanalerna.
  • I den fysiska affären ska företaget korrigera felet även utanför affären, och affären ska ha tydlig information om hur felet rättelse.

Kompensation för fel i reklam

Fastställandet av marknadsföringens bindande karaktär, annonsörens noggrannhet och eventuell gottgörelse till konsumenten är ofta beroende av detaljerna i fallet. I ärendet övervägs till exempel marknadsföringens styrka och volym, hur lockande det erbjudna priset och produkten är samt korrigering av marknadsföringsuppgifter.

Om annonsören har handlat vårdslöst kan du kräva gottgörelse för den ekonomiska skada som den felaktiga reklamen orsakat. Sådana kostnader är till exempel kostnader som orsakas av onödiga butiksresor. Det rekommenderas att konsumenten erbjuds motsvarande produkt på villkoren i reklamen eller möjlighet att köpa produkten senare.

Annonsören ska agera särskilt omsorgsfullt när det är fråga om marknadsföring av specialerbjudanden. Specialerbjudanden är i allmänhet kortvariga och särskilt förmånliga erbjudanden som lockar konsumenter att köpa en specifik erbjuden produkt. På grund av specialerbjudandenas speciella karaktär behöver annonsörens noggrannhet inte utredas separat. Om produkten för specialerbjudanden tar slut under erbjudandetiden ska företaget förbereda sig på att gottgöra den olägenhet som felet orsakat. Du kan till exempel köpa motsvarande produkt till samma pris som ett specialerbjudande eller så kan du ges möjlighet att köpa en specialerbjudandeprodukt senare.

Annonsören är i allmänhet inte ersättningsskyldig om

  • felet har korrigerats korrekt
  • felet kan påvisas ha orsakats av sådant som inte beror på annonsören
  • felet är så tydligt att konsumenten borde ha förstått att det var fråga om felaktig information.

Det felaktiga prisets bindande verkan

Du har rätt att förvänta dig att prisuppgifterna i reklamen är korrekta i butiken, webbutiken samt i adresserad och annan direkt marknadsföring.

Om priset på varuhyllan är lägre än kassaterminalens pris har konsumenten rätt att få produkten till det lägre priset.

I webbutiker och -reklam kan företaget snabbt uppdatera informationen, så annonsören har ett ökat ansvar för den information som ges på nätet. Utgångspunkten på webben är att de uppgifter som säljaren uppger är bindande. Du kan kräva produkten till det pris som erbjuds på webbplatsen efter att du har beställt produkten.

Priset är dock inte bindande för säljaren om konsumenten borde ha förstått att priset var uppenbart felaktigt. Detta gäller bland annat om skillnaden mellan det angivna priset och det faktiska priset är anmärkningsvärt stor eller om det felaktiga priset kan anses vara exceptionellt lågt jämfört med den allmänna prisnivån.

Om prisinformationen enligt säljaren har varit en annan än den som beställningen gjorts på, ska säljaren kunna visa upp tillförlitliga bevis på detta.