Fortfarande brister i reamarknadsföringen – konsumentombudsmannen krävde att Kesko och Elisa ändrar sättet att ange det lägsta priset på 30 dagar

Konsumentombudsmannen har ingripit i två företags sätt att ange det lägsta priset i sin marknadsföring. Elisa Abp och Kesko Abp har på yrkande av konsumentombudsmannen korrigerat sina tillvägagångssätt i marknadsföringen av prissänkningar.

Då företag marknadsför prissänkningar ska de i samband med varan tydligt, begripligt och rättidig ange det lägsta pris till vilket varan har marknadsförts under de 30 dagar som föregår prissänkningen alltid när varan marknadsförs med uttryck som beskriver prissänkning, till exempel ”rabatt” eller ”Spara xx €”. I både Keskos och Elisas annonser om prissänkning uppgavs det lägsta priset på 30 dagar lagstridigt bakom en länk och inte tydligt i samband med varan på det sätt som lagen kräver.

Konsumentombudsmannen ingrep också i Elisas förfarande, där det lägsta priset på 30 dagar felaktigt hade angetts som varans aktuella försäljningspris. Konsumentombudsmannen konstaterade att det lägsta priset enligt konsumentskyddslagen innebär det lägsta priset under de 30 dagar som föregår prissänkningskampanjen.

Dessutom hade prissänkningen i euro i Elisas marknadsföring av prissänkningar beräknats som skillnaden mellan normalpriset och det kampanjartade anbudspriset. Enligt konsumentombudsmannen borde rabatten i euro och i procent dock beräknas som skillnaden mellan det lägsta priset på 30 dagar och rabattpriset.

Konsumentombudsmannen påminde också Elisa om erbjudandekampanjernas längd. Erbjudandekampanjer kan inte användas upprepade gånger så att konsumenternas uppfattning om normalprisnivån fördunklas.

"Konsumenterna måste kunna försäkra sig om att rabatten är äkta. Detta förutsätter att det lägsta priset på 30 dagar som föreskrivs i lagen meddelas på behörigt sätt. Syftet med regleringen är att upprätthålla en rättvis praxis för marknadsföring av rabatter så att konsumentens beslutsfattande inte förvrängs till exempel till följd av överdrivna rabattprocenter."

Konsumentombudsman Katri Väänänen

I marknadsföringen av prissänkningar är det tillåtet att utöver det lägsta priset ange andra referenspriser, men företaget ska ändå se till att reklamen inte blir otydlig och att den inte ger en vilseledande bild av den prisförmån som erbjuds. Intersport, som hör till Kesko-koncernen, presenterade på sin webbplats flera priser i samband med erbjudandeprodukten. Konsumentombudsmannen krävde att Kesko presenterar de övriga referenspriserna så att de inte tar konsumentens uppmärksamhet från det lägsta priset och berättar vad som avses med andra referenspriser.

Om reklamen utöver de varor som erbjuds till rabattpris innehåller varor till normalpris, ska de tydligt särskiljas från de varor som rabatten omfattar. Konsumentombudsmannen ansåg att det var vilseledande och således förbjudet att visa varor till normalpris i Intersports reklamkatalog, där man på ett iögonfallande sätt använder uttryck som beskriver prissänkning.

Konsumentombudsmannen konstaterade för Elisa och Kesko att annonser om prissänkning som gäller nya produkter inte är tillåtna, eftersom det i praktiken inte är möjligt att för nya produkter ange det lägsta priset till vilket varan skulle ha marknadsförts under de 30 dagar som föregick prissänkningen.

Mer om ämnet

Skyldighet att ange lägsta pris och referenspriser vid marknadsföring på nätet och i tryckt marknadsföring, konsumentombudsmannens avgörande (på finska)
Skyldighet att ange lägsta pris samt nya produkter vid marknadsföring av prissänkningar och erbjudandekampanjernas längd, konsumentombudsmannens avgörande (på finska)
Realisationer
Uttryck för rabatter och förmånligheter i marknadsföringen, konsumentombudsmannens riktlinjer
Konsumentombudsmannen uppmanar företag att ordna sin reamarknadsföring (Pressmeddelande 16.11.2023)
KKV: Olägenheter för över en tredjedel av konsumenterna av vilseledande marknadsföring av realisationer (på finska) (Pressmeddelande 8.3.2023)

Pressmeddelanden har uppdaterats 7.3.2024. Formen ”lovat att korrigera” har ändrats ”korrigerat”.