KKV:s taxiutredningar: Ämbetsverket undersöker inte Meneväs verksamhet i Lapplands FPA-skjutsar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) beslutade 15.9.2021 att lämna utan prövning taxibolaget Menevä Oy:s verksamhet i förmedlingen av FPA-skjutsar i Lappland. Beslutet är en fortsättning på KKV:s taxiutredningar, där man utvärderat eventuella konkurrensbegränsande åtgärder hos företag som förmedlar FPA-skjutsar.

Efter avregleringen av taximarknaden har KKV kontaktats av många taxiföretagare som haft svårt att få FPA-skjutsar från förmedlingscentralerna. Verket har systematiskt ingripit i arrangemang där ett förmedlingsbolag som ägs av sinsemellan konkurrerande taxiförare utan godtagbar orsak har vägrat förmedla FPA-skjutsar till en del taxiförare i området.

I november-december 2020 fick KKV flera ansökningar om åtgärder där man bad verket utreda om taxibolaget Menevä gör sig skyldigt till verksamhet som strider mot konkurrenslagen vid förmedling av FPA-skjutsar i Lappland. I slutet av förra året vann Menevä ett års avtal i FPA:s konkurrensutsättning som producent av FPA-skjutsar i Lappland.

KKV har beslutat att lämna utan prövning Meneväs verksamhet i Lappland i fråga om förmedlingen av FPA-skjutsar. Menevä är inte ett förmedlingsbolag som ägs av sinsemellan konkurrerande taxichaufförer, så dess verksamhet bedöms inte som ett eventuellt förbjudet samarbete mellan konkurrenter utan med avseende på missbruk av en eventuell dominerande ställning på marknaden.

KKV ansåg det dock inte sannolikt att de förfaranden som beskrivs i ansökningar om åtgärder skulle handla om missbruk av dominerande ställning på marknaden eller att verksamheten skulle ha en betydande inverkan på förutsättningarna för en sund och fungerande konkurrens. Eftersom Menevä har ensamrätt att producera FPA-skjutsar i Lappland har företaget en stark ställning på taximarknaden i Lappland. Denna ställning är dock inte långvarig, eftersom Meneväs avtal om produktion av FPA-skjutsar endast sträcker sig till slutet av 2021, varefter FPA konkurrensutsätter två serviceleverantörer som sköter FPA-skjutsar i området. Dessutom finns det andra konkurrerande taxiförmedlingscentraler i Lappland. I KKV:s utredning framkom inte heller i övrigt omständigheter på basis av vilka det finns skäl att misstänka att Meneväs verksamhet har försämrat konkurrensen avsevärt på taximarknaden i området.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:

Direktör Valtteri Virtanen, tfn 029 505 3621
Forskningschef Hannu Raatikainen, tfn 029 505 3357
Specialsakkunnig Joel Karjalainen, tfn 029 505 3048
fornamn.efternamn@kkv.fi